УЧИЛИЩНИЯТ ВЕСТНИК ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС

 

 

Кадифейка Радкова,

144 СОУ Народни будители, София

Рецензент: гл. ас. д-р Юлияна Гарчева

 

 

Една от важните човешки дейности, в която се проявява творчеството, е педагогическата дейност, т.е. възпитанието и обучението на подрастващото поколение.

Г. Пирьов

 

Като начален учител преди осем години прочетох за обявяването на конкурс от фондация За София за млади журналисти Ние сме бъдещето, посветен на 120 години от обявяването на София за столица. Обичах да ангажирам учениците от моите класове в дейности извън учебната, защото бях осъзнала, че това ми помага да се преборя по-лесно с негативните прояви сред децата. Спечелихме за награда грамота (която впечатли и мотивира родителите да ми помагат) и голяма торта (която впечатли децата и ги мотивира да продължим да си издаваме вестник). В списването винаги държах да се включва целият клас. И така вече осем години.

Правейки преглед на литературата, посветена на списване на весник на класа, намерих само една публикация за училищен вестник на г-н Г. Делев от 1992 г. В нея той предлага на вниманието ни система на работа за списване, обсъждане и използване на вестника в учебно- възпитателния процес.

Много задълбочено и обстойно разглежда цялостната дейност, свързана със списване на вестник, но в обсега на разработката му е така познатият на всички ни стенвестник. Работи се с ученици от VIIVIII клас, а основната форма на работа е кореспондентският кръжок. Въпреки различните възрастови групи, с които работим, различната форма на организация и различния състав на колектива, позициите от които се тръгва при издаване на вестник са общи. Съгласна съм, че неговото оформяне е изкуство. За това са нужни добре подготвени специалисти, което от само себе си води до извода, че учителят, който ще учи учениците как да списват вестник, трябва да познават основните закономерности на оформянето на вестника и неговото съдържание т.с. да е специално обучен.

Учениците от 144СОУ Народни будители имат нагласата за творческа дейност поради спецификата на учебната програма на училището. Работата по списване на ученически вестник е интересна извънкласна дейност, която създава по емоционален и привлекателен път умения да контактуват с възрастни с различен социален статус, създава интерес към обществени теми и обединява учениците от класа в творческа дейност със социално значима цел. Учи ги да събират и правят подбор на информация, да затвърдят уменията си за използване на различни писмени техники, да обогатяват и усъвършенстват писмената си реч и умението да използват допълнителни източници на информация, да обогатят знанията и развият уменията си за работа на компютър.

Дейността по списване на вестник на класа осигурява условия за прилагане на практика на наученото по математика, БЕЛ, ЧО и ЧП. Творчески се използва наученото в часовете по СИП Модул-компютри. Дейността е нужна и като модел за творчески изяви в извънкласни дейности с ученици от началното училище.

През учебна 2005/2006 година при подготвяне на личния си план за извънкласна работа като класен ръководител на 4. клас заложих в края на годината да издадем 9-и брой на вестника на класа. Отчитайки уменията на учениците, които те имат след три години обучение в СИП Модул компютри, предложих на класа да го направим и като електронно вестниче. Разбира се, аз самата нямах знанията, нужни за оформянето му, и затова потърсих помощта на специалист чрез НПО. Изготвих проект, с който кандидатствах към същата организация. Работата започна още през м. февруари, когато прегледахме вестниците, издадени от класа, и тези от предишния випуск. Прегледахме и вестници, издавани от ЧОУ и ПГ Св. св. Кирил и Методий, както и вестника Пътеки на Сдружение Свети Иван Рилски, в чието списване участвахме и ние. В един от часовете по компютри разгледахме подобни издания в интернет. След това направихме обобщение на най-интересните материали.

Чрез метода мозъчна атака установихме какво искаме да има във вестника. Определихме основните рубрики, създадохме екипи и разпределихме задачите. През този месец учениците се запознаха с особеностите на публицистичния текст и видове текст анкета, интервю, есе. Проведохме и тренинг за създаване на текстове.

През април проведохме тренинг за откриване на обект, който ще предизвика у учениците желание да търсят обществено съдействие. Месец май беше етап, през който екипите представиха своята работа, направихме подбор. Редколегията подреди материалите и изработи макета. И тук настъпи един неочакван момент решихме, че това юбилейно вестниче ще го направим не само като електронно издание, но и както досега сме си ги оформяли на книжен носител. След корекциите и размножаването, но този път на диск, всеки получи своя вестник. Приготвихме и по един брой за бъдещите първокласници, защото посланието ни към тях беше във вид на текст от вестника.

Началната училищна възраст е важен сензитивен период за развитието на детето. Доказано е, че детето се възпитава и развива в процеса на дейността, в която участва (извършва или наблюдава). Колкото по-богата, по-заангажираща е тази дейност, толкова по-резултатно е въздействието върху развитието на личностните качества /1/.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1. Ангелова, Л., Пламен Леткоступ. Децата и изкуството. С., УИ Св. Климент Охридски, 2005.

2. Василева, К. Извънкласната дейност на учениците в съвременните условия.- Педагогика, 2005, № 3, 3955..

3. Виготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. Москва, Просвещение, 1967.

4. Делев, Г. Училищният вестник. Ст. Загора, 1992.

5. Цекова, М. Извънкласна и училищна дейност. Педагогика, 2001, №4, 61-72.