СТИМУЛИРАНЕ НА КРЕАТИВНОСТ ПРИ СЪЧИНЯВАНЕ НА ВЪЛШЕБНА ПРИКАЗКА

ПО МЕТОДА НА ПРОЕКТИТЕ В 4. КЛАС

 

Величка Григорова,
ОУ „Проф. Марин Дринов”, Кюстендил
Рецензент: доц. д-р Станка Вълкова

Осъвременяването на българското училище е потребност, провокирана от новата социална реалност и от променящите се ценностни ориентации. Съвременната образователна политика превръща началното училище в „място за деца” (Х. Плакроуз), а обучението се центрира около малкия ученик. Търсеният ефект е да се формират личности, способни самостоятелно, уверено, творчески да решават разнообразни задачи от динамично променящата се обществена практика и да се реализират успешно в развиващото се демократично общество.

В този аспект проблемът за стимулирането и развитието на креативността в обучението заема важно място. Креативитетът е тясно свързан с творческите способности, а те имат следните характеристики: плавност, гъвкавост, оригиналност, способност да се дообработва даден материал, дивергентно мислене. Именно творческата същност на креативността е добра основа за преодоляване на трудностите в развитието на писмената реч на учениците от начален етап.

Много добра основа за постигане на креативност в процеса на съчиняване е вълшебната приказка, която е близка до света на малкия ученик с богатството от образи, идеи, теми, сюжети. Подчертаният фантастичен елемент, наличието на магически сили и атрибути, ярката поляризация на героите и заинтригуват малките читатели и са плодотворна почва за развиване на въображението, пораждане на интерес и емоции у учениците.

Стимулирането и развиването на креативността в образователно-възпитателния процес е изключително важен проблем. От една страна, учениците се учат да работят творчески и постигат оригинални продукти на своя труд. От друга – те развиват ценни качества, които са част от структурата на креативната личност и човешкия характер. За постигането на креативността като резултат от дадена дейност е от особено значение прилагането на иновационни методи на учене и мислене, интерактивни стратегии и техники на работа.

Обучението чрез т.нар. метод на проектите е добре известно на реформаторската педагогика. Прилаган в различни варианти, този метод е съществен белег на обновлението, един от различните пътища за преодоляване на неефективните страни на традиционното обучение. Проектното обучение, от една страна, определя философия на преподаване, насочено към пълноценно развитие, а от друга – по естествен начин предизвиква детската активност, защото „е в действителност обучение, обърнато към детето” [3].

При подходящи условия този метод може да бъде много полезен и резултатен и при учениците от началните класове. Методът дава възможност през отделните етапи да се подберат различни по вид комбинации от интерактивни техники, които поставят учениците в обстановка на повишена емоционалност и активност, мотивират дейността съвсем естествено и подтикват творческите им импулси. Макар и под ръководството на учителя, четвъртокласниците се чувстват „архитекти”, „строители” на своите идеи.

Методът на проектите има следните най-важни особености:

– Връзка между теория и практика;

– Интегрираност в обучението;

– Умения за работа с различни източници на информация;

– Умения за проучване, систематизиране, планиране;

– Съчетаване на групови норми на поведение и лична отговорност;

– Изграждане на критично отношение, отстояване на собствено мнение;

– Универсални норми на активно общуване;

– Публична изява;

– Създаване на продукти, които в много случаи са оригинални и с творчески характер.

По отношение на обучението по български език и литература проектното обучение дава възможност и за създаване на разнообразни комуникативни ситуации, чрез които учениците постигат висока степен на речева изява в устен и писмен план. Разработването и реализирането на проекта за съчиняване на вълшебна приказка съчетава дейности като: интерактивни техники в часовете, посещение на културни институции, публична изява, срещи с известни личности, изготвяне на материали (бланка, карта, книжка, вестник), проучване на материали (биографии, проблеми и др.), които дават възможност за стимулиране на креативност.

От голямо значение е още едно важно качество на този метод – неговата вариативност и гъвкавост. Всеки учител може да разработи рамка, която да удовлетворява задачите на конкретната дейност и осигури постигането на поставените цели. Учебният проект би могъл да има различна структура. Настоящият проект за съчиняване на вълшебна приказка в 4. клас има седем етапа:

I етап. Подготовка и мотивиране на участниците за работа.

II етап. Избор на темата, по която ще се съчинява.

III етап. Събиране на информация по темата.

IV етап. Изследване на темата.

V етап. Изработване на продукта – съчиняване на приказка, редактиране и дообработка.

VI етап. Обсъждане и представяне на продукта – приказките.

VII етап. Осъществяване на представянето и анализ на придобития опит.

            Във всеки етап се предлагат и няколко примерни дейности, които съдействат за постигане на неговите цели. Те могат да се избират и комбинират, съобразно с конкретните обстоятелства или желанията и предпочитанията на учениците.

            Мястото на провеждане се планира според отделните дейности. Съчетаването на дейности в различна обстановка и особено извън училище е много важно за постигане целите на проекта. Възможността на учениците да работят самостоятелно по поставени задачи, някои от които са свързани с участие на родители, приятели (напр. интервюта, подготовка на костюми, декори) е – не на последно място – важен фактор за успех.

            В хода на експерименталния модел освен крайната цел – вълшебната приказка по избрана тема, учениците съчиняват още три вълшебни приказки чрез конкретните техники. Прочитат и работят по групи върху около 20 приказки, разглеждат много книжки и списания. Изработват илюстрации, комикси, книжка или вестник, драматизират или четат свои приказки. Тези дейности се използват успешно и в традиционното обучение. Новото в случая е, че се правят върху собствените приказки на учениците, че те имат право на избор в четенето на приказки и възможност да споделят своите впечатления по групи.

 

Проект за съчиняване на вълшебна приказка

 

ЕТАП

ДЕЙНОСТИ И ТЕХНИКИ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

I

Подготовка и мотивиране на участниците за работа

·                  Посещение на театрална постановка

·                 Среща с писател

·                 Проучване на биографията на писател

·                 Техника в клас: „Групово съчиняване на приказка”, „Предвиждане въз основа на опорни думи”

·                  Театър
 

·                  Регионална библиотека

·                  Училищна библиотека
 

·                  Класна стая

II

Избор на темата, по която ще се съчинява

·                 Проучване на основни теми във вълшебни приказки

·                 Изготвяне на тематичен класификатор

·                 Беседа за актуалността и значението на темите

·                 Техника в клас: „Пренос на герой в нова ситуация”

·                  У дома

 

·                  Класна стая
 

·                  Библиотека
 

·                  Класна стая

 

III

Събиране на информация по темата

 

·                 Прочит на приказки – споделяне на мнения

·                 Разглеждане на книги с вълшебни приказки, детски списания

·                 Интервюта с родители, съученици, приятели (обсъждане на въпросите)

·                 Техника в клас: „Самостоятелно търсене в художествен текст” – I вариант

·                  Регионална библиотека

 

·                  Извън училище


 

·                  Класна стая

IV

Изследване на темата

·                   Техника в клас: „Анализ на семантични характеристики”

·                   Техника в клас: „Какво би станало, ако…”

·                   Техника в клас: „Самостоятелно търсене в художествен текст” – I вариант

·                  Класна стая

V

Изработване на продукта – съчиняване на приказка, редактиране и дообработка

·                Техника в клас: „Самостоятелно търсене в художествен текст” – II вариант

·                Самостоятелно съчиняване на приказка

 

·                  Класна стая

VI

Обсъждане и представяне на продукта – приказките

 

·                 Четене пред публика

·                 Изработване на книжка, комикс

·                 Издаване на вестник

·                  Регионална библиотека

·                  Класна стая

VII

Осъществяване на представянето и анализ на придобития опит

·                 Вечер на приказката
 

·                 Минитеатър
 

·                 Разговор по протичането на проекта

·                  Подходящо място извън училище

·                 Пред полудневната група и деца от първи клас

·                  Класната стая

 

 

            Така предложеният иновационен модел за проектно обучение, тясно свързан с теоретичните постановки и структуриран според същността им, е насочен към стимулиране и търсене на креативни резултати. Съчинените по иновационния модел приказки са различни по своето сюжетно развитие, впечатляват с нетрадиционните решения, вълнуват с непосредствената детска прямота, изразителност и чувствителност, носят белега на художествени творби.

            Както в обучението по български език и литература, така и по останалите предмети е необходимо да се търсят иновационни модели за стимулиране и развитие на креативност. Креативните личности са богатство както за един народ, така и за цялото човечество.

  

ЛИТЕРАТУРА

1. Арнаудов, М. Психология на литературното творчество. С., Наука и изкуство, 1978.
2. Божков, Г. Реформаторска педагогика. С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1981.
3. Яначкова, М. Практическо приложение на обучението чрез проекти в началното училище в гр. Торхаут, Белгия. – Начално образование, 2003, № 1.