ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В 1. КЛАС
ЧРЕЗ ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ ЗА УЧЕБНО МОТИВИРАНЕ

 

Росица Енчева,
ОУ Олимпи Панов, Русе

 

Ученикът не е съд, който трябва да напълним, а факел, който трябва да разпалим!
Сократ

Възрастта от 5 до 8 години е възраст на удивление от света, когато децата започват да се учат как да учат, да разсъждават и да си сътрудничат. Има две алтернативи за обучението им. Можем да ги сложим на чиновете и да ги учим да повтарят цял ден. Но можем да ги направляваме да се движат, да докосват, да проучват. Опитът днес е на страната на втория начин. Залогът е голям и ако всички са единни, резултатите също ще бъдат неузнаваеми.

Началният етап на основната образователна степен като функционираща система трябва да се изгражда на основата на природосъобразността. Целите, съдържанието и методиката на обучение да съответстват на потребностите на децата в тази възраст. Променят се приоритетите в дейността на учителя и ученика от репродуктивна и инструктивна към творческо-изследователска. Акцентира се върху активната роля на ученика. Осигуряват се възможности за свободна изява и формиране на рефлексивно поведение.

Личностно ориентираният образователен процес се базира на задълбочените знания за особеностите в развитието на децата и съответстващите на тази възраст потребности от сигурност, любов; на високата мотивация за работа и зачитането на многообразието на детската индивидуалност; на доброто познаване и афиширане на най-силните страни на личностна изява, на стимулирането на нестандартните и творчески изяви, на непрекъснатите добре дозирани поощрения за всяко постижение; на осигуряването на правото на избор. Организацията на образователната среда изисква: създаване на условия за пълноценно общуване; провокиране на житейския опит; стимулиране на мотиви за изява; формиране на култура на волево усилие; създаване на усещане за сигурност, любов, значимост и собствено достойнство.                                                                                               

С постъпването на детето в училище интензивно и твърде противоречиво се формира новата социална роля Аз съм ученик. Трайното неудовлетворение, свързано с невъзможността за реализация поради страха от неодобрение, може да способства изграждането на трудно преодолима психологическа бариера. Ученикът в 1. клас формира първоначално по-пасивна познавателна позиция, която го съхранява и му осигурява в личностен план относително спокойствие. Детето се дистанцира от актуална познавателна изява, защото силно се нуждае от период на адаптиране към нещо ново и непознато като изискване и отговорност.

Седемгодишните деца поемат повече задължения, отколкото могат да реализират. Ориентират се към модели и образи за подражание. Потребността от самоизява търси своите ситуативни и многопланови проявления. Опитът показва, че в ранна училищна възраст децата изключително трудно преживяват евентуална ситуация на личен неуспех относно собствените учебни постижения. Съзрява представата за категориите добро, зло, красиво, грозно.

Малкият ученик вярва на своя учител. С всеки изминал ден авторитетът на учителя расте. По-точно растат възможностите му да влияе върху цялостното поведение на учениците. Изживяването на адаптационния процес, насочен към намиране на желаното равновесие между изискванията на новата среда и готовността на детето (емоционална, психическа, физическа и интелектуална) да отговори на тях, е свързано с много разнопосочни усилия. Първокласникът се нуждае от постоянна подкрепа в усилията си да се изяви. Всяка малка успешна стъпка в общото му развитие трябва да бъде забелязана и афиширана. Усещането за успех прави детето сигурно и щастливо, а това от своя страна повишава познавателната му активност и емоционалната му отзивчивост.

През ранната училищна възраст се създават възможности за обогатяване на мисловната дейност. Чрез интензитета на усъвършенстване на логическите операции на мисленето анализ, синтез, сравнение, обобщение, се затвърдява тенденцията на преход от конкретно-образното към абстрактно-логическото мислене. Малкият ученик проявява силно подчертана и субективно определена избирателност. Запомня се това, което е ярко, често нетипично, но особено значимо за самото дете в конкретен момент. Нов етап на развитие има и на другите психични процеси наблюдение, въображение. Изказът на детето също се нуждае от особени грижи, насочени към постигане на по-висока степен на точност, яркост и прецизност. Наблюдават се интересни зависимости и трансформации по посока на психическите процеси (памет, мислене, реч, възприятия, наблюдение...) и психическите състояние (мотивационни, волеви, интелектуални, психофизиологически), разгледани обвързано с готовността на детето да учи.

Опитът показва, че включването на седемгодишните деца предимно в сюжетно-ролеви игри, както и положителната емоционална наситеност на заниманията благоприятстват развитието на вътрешната мотивация на подрастващите. Наличието на преднамереност стимулира волевото усилие и концентрира вниманието. Това от своя страна облекчава разбирането, което е в основата на точността и продуктивността при запомнянето.

Освен възрастовите и психологическите особености на децата, постъпващи в 1. клас, учителят трябва да отчете и равнището на познанията и уменията им, които са свързани с предстоящото овладяване на учебното съдържание по математика. Ако учителят знае каква е предварителната подготовка на децата, той би могъл да организира обучението така, че то да бъде достъпно и интересно за всички ученици.

Преди всичко учителят трябва да установи кои от неговите ученици могат да броят и до колко. Много важно е да се знае дали те броят съзнателно или механично. Необходимо е да се проучи могат ли учениците да установят съответствие между двойки множества и да съотнасят множества и числа. Трябва да се установи дали те познават цифрите и дали умеят да ги пишат. Проверката би трябвало да включва и задачи за събиране и изваждане, както и практически задачи, свързани с тези действия. Затова би трябвало да се проверят и знанията на децата за някои величини и измерването им със съответните мерни единици като сантиметър, километър, литър, както и знанията им за българските пари.

Нужно е да се проучи доколко първокласниците разпознават отделните геометрични фигури, какви са уменията им за наблюдение и сравнение.

Предварителното проучване на равнището на математическите знания и умения на децата, които постъпват в 1. клас, би било от голяма полза при организиране на работата в часовете по математика, при избора на форми и методи, които да стимулират интереса на учениците, да ги мотивират за съзнателно учене, с цел повишаване на успеваемостта по математика. 

Новата образователна парадигма изисква промяна в ролята на учителя. Той се превръща в човек, регулиращ и стимулиращ процеса на познанието, приятел на учениците, винаги съпричастен към техните успехи и потребности.

Учителят изпълнява посреднически функции, като улеснява процеса на усвояване на информацията и формиране на умения и компетентности. Конструктивното взаимодействие изисква:

       Стимулиране на вътрешната мотивация;

       Активизиране на познавателните процеси (мислене, наблюдение, памет);

       Създаване на емоционална нагласа;

       Установяване на активна позиция на ученика;

       Удовлетворяване на потребностите от общуване, самоизява, нови впечатления;

       Укрепване на рефлексивното поведение;

       Разгръщане на интелектуалния потенциал и чувството за самоценност.

Днес ученето е преживяване. За да бъде успешно осъществявано, ученето трябва да придобива конкретен смисъл за всяко отделно дете. Акцентира се не върху механичното запомняне и репродуктивността, а преди всичко върху възможностите за овладяване на общи способи за умствена дейност и творческа изява. Необходимо е пълноценно актуализиране на опита и вместване на новите знания във вече съществуващите структури от знания.

Според Емилия Василева активното учене вплита по един или друг начин в своята логика следните ключови понятия:

     самостоятелно учене;

     учене в действие;

     учене във и чрез опита;

     учене, базирано на решаване на проблеми;

     учене чрез взаимодействие и сътрудничество.

Планирането на уроците по математика според мен трябва да е съобразено не само с нормативните документи, но и с конкретната съвкупност, типичните възможности и затруднения, способности, както и прогностичните постижения.

Настоящата статия е резултат от педагогическия ми интерес към проблема за повишаване на успеваемостта на учениците по математика чрез прилагането на техники за учебно мотивиране.

Що е мотивация и какво трябва да знаем за нея?

В основата на всяка една дейност е мотивът. За много психолози той е едно от основните понятия в психологията и е предмет на редица изследвания. Определя се като подбудителна причина, която стимулира действията на човека. На прост език мотивацията е онова, което ви кара да вървите, което не ви оставя на мира и определя къде се стремите да отидете. Тя е един от най-критичните компоненти на ученето [2, 393394]. Мотивацията се занимава с въпросите защо на поведението. Тя се отнася до вътрешните състояния на организма, които водят до провокиране на упорство, осигуряване на енергия и насоки на поведението [1, с. 66].

В специализираната литература мотивацията за учене се разделя на външна и вътрешна. При външната мотивация носител на стимулите е социалната среда, която предлага награди и наказания за определен тип поведение. Вътрешната мотивация изразява саморегулацията на личността, проявяваща се в стремежа към удовлетворяване на значими за нея потребности чувство за собствена компетентност и самоутвърждаване. Тя увеличава спонтанността на мисловната дейност.

За доброто преподаване няма предписани норми и правила. Неслучайно в една японска пословица се казва: Преподаването е половината път към знанието. Компетентните учители знаят как учат децата, какво ги мотивира. Съчетават в себе си добри човешки отношения, интуиция, справедливост, познаване на материята, която преподават, красноречие.

Как да мотивираме учениците от 1. клас да учат?

Успешните действия, под формата на получен резултат, висока оценка, похвала от учителя, стимулират претенциите на учениците, повишават тяхната увереност и активност, карат ги да се чувстват значими, стават източник на положителни преживявания. Детето се стреми тогава, когато трудът му доставя радост, пише В. А. Сухомлински. Това се превръща в подбудителна сила за нова учебна активност.

Неуспехът също може да мотивира. Умението да губиш, да забравиш неуспеха, да се абстрахираш от него, както и търпението да дочакаш успеха са показатели за морална психическа устойчивост на личността.

За първокласниците е много важно и при най-малки успехи учителят да ги забележи и чрез похвала пред класа да предизвика у тях отново старание, желание за учене, стремеж към нови постижения. Поощрявайки ги, в някои случаи само с една дума, жест или усмивка, караме децата да се чувстват значими пред съучениците си, повишаваме оценката на собствените им постижения и възможности.

Учениците разбират учебния материал и постигат успехи, когато той е поднесен достъпно. Много точно в това отношение звучат думите на Коменски: Строгото и сериозното трябва да не се избягва, а така да се съчетава с приятното и шеговитото, та да се научи лесно и приятно.

 При учениците от 1. клас е необходимо ежедневно контролиране и оценяване на извършваните дейности в училище и вкъщи, с което навреме коригираме допуснатите грешки, изграждаме увереност и желание за преодоляване на трудностите.

Върху мотивацията за учене на първокласниците най-силно влияние оказват интерактивните методи: визуализация (използват се рисунки, снимки, символи) и игрови методи. Чрез тях обучението става по-интересно и привлекателно.

Вниманието е предпоставка за задълбочено и трайно овладяване на знанията, а при малките ученици то е неустойчиво. Ето защо обучението трябва да се опира на детските интереси. Поставени в игрова ситуация, децата по-лесно решават различни проблеми, които изискват умствени усилия.

Дали първите дни в училище ще се окажат основополагащи за новото начало в живота на първокласниците до голяма степен зависи от педагогическото умение на учителя да формира, развива и стимулира мотивацията им за учене. То представлява интегрирани в система интелектуални и практически действия на учителя, които осигуряват изграждане у учениците на мотиви за усвояване на знания и на методи за познание [3, с. 58]. Това осъществих чрез прилагането на авторски иновационни техники за учебно мотивиране и повишаване на ефективността на обучението по математика в 1. клас през учебната 2009/2010 година. Те са следните:

        Чудни странички  техника за приложение на знанията и уменията на учениците. При използването й от тях се изисква да прилагат по-рано усвоените знания при нови практически условия.

Боравенето на учениците с операциите събиране и изваждане в 1. клас в едни и същи ситуации не е достатъчно за постигане на трайност и задълбоченост на знанията. Необходимо е учениците да се научат да прилагат знанията и уменията си в нови ситуации, надграждащи математическото им познание, защото математическото познание е инструмент за мислене и учене.

          Чудни странички са изработени от картон и имат интегрален характер. Отпред е изписано Задачи за първолаци, а на гърба Забавна страница. На първата страничка има разнообразни по вид и сложност задачи под различна форма таблички, стълбички, верижки, охлювчета, схеми за съставяне на задачи, кратки текстови и геометрични задачи. Когато детето реши задачите, стига най-отдолу до надпис Обърни!. На втората страничка има разнообразни кратки литературни текстове гатанка с илюстрация, стихче, свързано с отговора, а после следват забавни въпроси към ученика.

Пример: Гатанката, стихчето и илюстрацията са свързани с думата куче. Въпросите са: Обичаш ли животните?, Как се казва твоето кученце или домашен любимец?, Напиши в тетрадката си името му, Когато си отидеш днес, не забравяй да го нахраниш! и други подобни, свързани с възпитанието на детето.

Техниката Чудни странички е приложима в следбукварния период (в периода на читанката), когато четивната техника в общи линии вече е овладяна.

        Работа със словесна и естетическа информация и нейното моделиране в обучението по математика в 1. клас 

В следващите редове ще се опитам да представя работата с информация в словесен модел (устна информация) и сюжетна картина (естетическа информация) в обучението по математика в 1. клас, нейното моделиране и трансформирането й в математически модел.

Учителят прочита на учениците стихотворението Къщичка за птичките:

Батко къщичка направи

от дъски зелени, здрави.

Заковахме я на двора,

между клоните на бора.

И посипахме трошички

за добрите гладни птички,

да похапнат, да се сгреят,

цяло лято да ни пеят.

                     (Леда Милева)

 С кратък анализ се проверява доколко децата са вникнали в съдържанието. След това се показва картината Приятели на птиците. На нея са изобразени ученици заедно със своята учителка, отишли на разходка в парка. Няколко деца носят къщички за птици, а други четири деца се опитват да закачат две къщички на две дървета.

Първоначално задачата на учениците е да разкажат какво се е случило на другия ден, като се ръководят от картината. След това се преминава към откриване на математическата информация в картината назовава се броят на децата, на къщичките, на дърветата, сравнява се броят на различните предмети. Следващ момент в работата е съставяне на текстови задачи, като за опора служи естетическата и математическата информация в картината.

Приложението на моделирането при работа с различни видове информация подпомага учителите при избора на конкретно методическо решение, съобразено с възрастовите възприемателни възможности на първокласниците, за да могат те по-лесно да възприемат, осмислят и преработят сложната научна информация.

       Задай въпрос техника за повишаване на ефективността на обучението по математика в 1. клас чрез използване на детските въпроси.

Използването на детските въпроси в начална училищна възраст играе голяма роля за полагане на основите във формирането на умения за математизиране на житейски ситуации. Развиването на желанието и умението да задават въпроси кара децата да проявяват по-голям интерес и съзнателно да усвояват онова учебно съдържание, на което виждат практическия смисъл, което е близо до житейския им опит. По такъв начин се постига и по-трайна мотивация в учебно-възпитателната работа по математика, осъществява се връзката на обучението с живота.

Работата над детските въпроси спомага за развитието на устната реч на учениците. От тях се изисква да говорят с точен математически език, ясно, разбираемо и изчерпателно.

Техниката Задай въпрос се отнася до усвояването на математически знания и умения и необходимостта от тези знания; до учениковия интерес към възможността да задаваш въпроси, когато нещо не знаеш или когато искаш да помогнеш на другарче, което се затруднява, или пък да покажеш умението си сам да формулираш ясен и точен въпрос.

         От нас за вас това е техника, която развива у учениците умения за творческа работа над текстовите задачи в процеса на обучението по математика в 1. клас.

След като са усвоили вече писането, първокласниците сами съставят и преобразуват текстови задачи. Те поставят върху таблото От нас за вас задачи към съучениците си (след като учителят е проверил тяхната правилност), а останалите ги решават.

Задачите периодично се променят. Тази техника на обучение стимулира творческото мислене, мотивира малките ученици към познание и самообразование.

За първокласниците е по-лесно да решават задачи, които те сами са съставили, защото:

        отношението на детето е друго, когато решава собствена задача;

        детето твори свободно;

        детето мисли върху собствената си дейност, а когато решава съставена от други задача, то мисли върху чужда дейност.

Наблюденията ми сочат, че учениците, които трудно решават задачи от учебника, при работа по съставена от тях или от другарчето им задача проявяват повече умение, находчивост, знания, интерес и активно участие.

         Избери сам тази техника на обучение насочва ученика към самоанализ, самопреценка и саморегулация на собствената му дейност чрез предоставянето на възможност за изборност.

Идеята е, че чрез обучението личността трябва да достигне до нещо ново в индивидуален план като знание, умение, отношение. Новото не трябва да се разбира само като пряко произтичащо от съдържанието на учебния предмет. Новото знание, умение и отношение е пряко свързано и с насочване към собствения опит и дейност рефлексия.

Как може да се планира и организира дейността в учебните часове така, че да се насочва ученикът към самоанализ и самопреценка, изборност и саморегулация на собствената му дейност?

Един от начините е чрез предоставянето на възможност за избор от няколко учебни задачи сам да прецени коя да изпълни, в зависимост от постигнатите знания, умения и личностни мотиви за учене. Ролята на учителя тук е само да насочва и подпомага избора на ученика. Самостоятелно направеният избор се поощрява и оценява като персонален успех. Не се изисква решаването на всички задачи, не се търси количество. Акцентът е върху процеса на избиране, предпочитание и съотнасяне между личностни възможности и постигане на позитивни резултати (решаване на задачата).

Чрез техниката Избери сам при оценяването на знанията се отчита индивидуалният прогрес, а не се санкционират грешките и пропуските на ученика.

           Чудно царство техника за провеждане на самостоятелни работи, чрез  която целя:

1.          Създаване и стимулиране на интерес към цялото многообразие на науката математика;

2.         Създаване на условия за интелектуална дейност на базата на психологично-емоционалния процес разбиране преживяване.

В практиката си постоянно се стремя да откривам по-интересни и разнообразни форми на работа с цел да формирам и провокирам интереса на учениците в обучението по математика. Такава форма е например самостоятелна работа с приказни герои. В часа по музика преди самостоятелната работа по математика пускам музикалната приказка Скъсаните пантофки, която подсилва интереса към предстоящата дейност. Пренасяме се в царството на приказките. Обявявам, че всички ученици, които решат вярно задачите, ще получат специална награда (картинка). Готовите ученици ще оцветяват замъка с цветни моливи и цветове по желание. Следващия час ще направим изложба на най-добре оцветените рисунки с войника и принцесата на тяхната сватба. Пожелавам им приятна работа. Използването на техниката Чудно царство мобилизира вниманието на всеки ученик по време на самостоятелната работа.

Описаните техники предоставят възможности за осъществяване на междупредметни връзки: с български език и литература (четене на текста на задачите, формулиране и записване на отговора с отделни думи, съставяне на текстови задачи по картина, по числов израз и др.); с роден край (решаване на текстови задачи, свързани с трудовата дейност на хората, със семейството и училището и др.); с домашен бит и техника (решаване на текстови задачи във връзка с бита: жилище, хранителни продукти, джобни пари и др.); с изобразително изкуство (задачи, свързани с произведения на изобразителното изкуство); с музика (за психологическа нагласа).

Анализът на получените резултати, както и наблюденията върху цялостната работа на учениците потвърждават хипотезата, че прилагането на иновационните техники за учебно мотивиране в обучението по математика стимулира индивидуалните постижения на учениците, повишава ефективността в обучението, вследствие на изградените у децата трайни знания, умения и навици за работа. Постига се равнище на математическо мислене, изразяващо се в по-голяма гъвкавост, самостоятелност, широта, точност, критичност, творчество.

 

ЛИТЕРАТУРА

1.       Енциклопедия по психология. (Под ред. на Реймънд Дж. Корсини). С., Наука и изкуство, 1998.

2.       Колишев, Н. Педагогическите умения на учителите. Мотивирането. Варна, Контур, 2004.

3.       Славин, Р. Педагогическа психология. С., Наука и изкуство, 2004.