Доц. д-р Мартин Григоров Тимчев

Монографии

Тимчев, М. Двигателно и интелектуално пространство в развитието на детето. С., УИ ”Св. Климент Охридски”, 2001.   160 с.

Колева, И., О. Занков, М. Тимчев и др. Концепция за социализация на деца от ромски произход и неравностойно социално положение в условията на детската градина. С., 1994, с. 32–38, 53–61.

 

Книги

Тимчев, М., Н. Цонев и др. Необикновени уреди за физическа култура и спорт. С., Техника, 1986.   51 с.

Тимчев, М., Н. Цонев. Уиндсърф и скейборд. С., Техника, 1982.   87 с.

Тимчев, М., С. Стойчев. Уиндсърфинг. С., Медицина и физкултура., 1981.   96 с.

 

Статии

Тимчев, М. Ориентиране в детските градини. – BG Ориентиране, 2006, № 3, с. 5.

Тимчев, М., В. Иванова. За социализация на децата в риск. – В: Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст. Първа българо-американска конференция. С., 2001, 103–105.

Тимчев, М. Правото на достъп на детето от предучилищна възраст до физическа култура. – Образование и квалификация, 2001, № 6, 38–41.

Тимчев, М. Двигателната активност на детето. – Предучилищно възпитание, 2000, № 5–6, 12–16.

Тимчев, М. Мотивация за двигателна активност и постижения при 6–7-годишните деца. – Образование и квалификация, 2000, № 4, 97–104.

Тимчев, М. Релация и възрастова динамика на двигателното и интелектуалното развитие на 6–7-годишните деца. – Образование и квалификация, 2000, № 5, 80–87.

Тимчев, М. Съревнователни мотиви и поведение при двигателно-сетивната активност на детето. – Предучилищно възпитание, 1999, № 6–7, 57–60.

Иванова, В., М. Тимчев. Физически аспекти в развитието на 6–7-годишните деца. – Образование и квалификация, 1997, № 5, 23–29.

Иванова, В., М. Тимчев. Пространствено ориентиране в когнитивен и физически аспект при 6–7-годишните. – Предучилищно възпитание, 1997, № 9–10, 51–54.

Тимчев, М. Към въпроса за организацията на двигателната дейност в детската градина и началното училище. – Начален учител, 1993, № 2, 32–38.

Тимчев, М. Проблеми при внедряване на формите за туризъм в предучилищнавъзраст. – В: Туризъм за децата от детските градини. МНП–БТС, 1990, 49–50.

Тимчев, М. Някои проблеми по физическо възпитание при профилираното обучение. –  В: Профилираното обучение в ЕСПУ. С., 1989, 95–99.

Тимчев, М. По някои проблеми на качеството в системата на предучилищна физическа култура. – В: Оптимизиране на  физическата култура в предучилищните заведения. Кюстендил, СУ–ЦИУУ–БСФС, 1987, 3–7.

Тимчев, М., Ц. Асенова. Игри и ритмични упражнения с музикален съпровод. – Предучилищно възпитание, 1987, № 5, 31–33.

Тимчев, М. По някои проблеми на игровата дейности и обучение в УВП по физическа култура в детската градина. – В: Трудове на ВИФ. ЕЦНПКФКС., 1985, 118–123.

Коев, Н., М. Тимчев, Г. Стоянова. Възможности за естетическо въздействие в часовете по физическо възпитание. – В: Естетизация на УВП. С., МНП–ЦИУУ, 1983, 68–76.

Тимчев, М. И на уиндсърфинг попътен вятър. – Треньорска мисъл, 1982, № 9, 43–48.

Тимчев, М. Учебното съдържание по колоездене в І и ІІ клас на ЕСПУ. – Начално образование, 1982, № 11, 43–48.

Тимчев, М. Предотвратяването на плоскостъпието. – Предучилищно възпитание, 1982, № 5, 17–19.

 

Учебни помагала

Тимчев, М. Време за игра. Указание за оценяване по ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка. С., Анубис, 2002.  37 с.

Тимчев, М. Хайде да играем. Образователно направление “Физическа култура”. Подготовка и оценяване (подготвителна група/клас). С., Анубис, 2003.  23 с.

 

Методически разработки

Тимчев, М. Примерно годишно разпределение на образователното направление “Физическа култура”. – В: Книга за учителя за подготвителна група/клас в детската градина и училище. С.,  2003,  78–81.

Тимчев, М. Образователно направление “Физическа култура”. – В: Методическо помагало Анубис. 2003, 69–71.

Тимчев, М., Р. Ценкова. Физическо възпитание и спорт за втори клас. – В: Книга за учителя. С., Анубис, 2003.   52 с.

Съвременна детска градина. Съст. И. Колева, М. Тимчев. С., СУ–ЦИУУ, 1995.   224 с.

Тимчев, М., И. Колева. Дете–движение–детска градина. С., СУ–ЦИУУ, 1992, 5–42.

Тимчев, М. Някои методи за изследване в условията на предучилищната физическа култура. – Във: В помощ на квалификационната дейност на детските учители. С., СУ–ЦИУУ, 1990, 30–44.

Тимчев, М., Ц. Асенова. Комплексите от общоразвиващи упражнения, танцови елементи и игри с музикален съпровод за подобряване на здравното състояние и работоспособността. – В: Музиката във физическото възпитание на учещите се. С., СУ–ЦИУУ, 1988, 91–98.

Тимчев, М., Ц. Григорова. Удължени междучасия за масов спорт. – В: Методически насоки за усъвършенстване на УВП в І–ІІІ клас на ЕСПУ. С., СНС, 1987, 114–132.

Тимчев, М. Уреди и съоръжения за физкултурни занимания в детската градина. – В: Уреди и съоръжения за физкултурни занимания в детската градина. С., СУ–ЦИУУ, 1986, 5–24.

Бачева, В., С. Илиева, М. Тимчев. Гимнастическа композиция за масово практикуване в детските градини. С., БСФС, 1986.   42 с.

Тимчев, М. Насоки за преминаване към петдневна организация на УВП по физическа култура. – В: Проблеми и перспективи на физическата култура при петдневна учебна седмица. С., СУ “Св. Климент Охридски” – ЦИУУ, 1985, 5–55.

Григорова, Ц., М. Тимчев. Резерви за подобряване на работоспособността на учениците. – В: Проблеми и перспективи на физическата култура при петдневна учебна седмица. С., СУ “Св. Климент Охридски” – ЦИУУ, 1985, 5–55.

Тимчев, М. Бадминтон. – Във: Физкултурните занимания с деца и юноши в условията на петдневна учебна седмица. С., СУ “Св. Климент Охридски”–ЦИУУ, 1985.

Матеева, Н., М. Тимчев и др. Учебни програми по физическа култура за ІV–VІІ клас. С., МНП, 1984.   59 с.

 

 

Гл. ас. Юлиана Гарчева-Янева

Статии и доклади

Гарчева, Ю. Изборът на учебник в началното училище. – Образование и квалификация, 2004, № 2.

Гарчева, Ю. Устното смятане в обучението по математика в началното училище. – Във: Втора национална научно-практическа конференция МОН–ИПКУ. Стара Загора, 1992.

Иванова, В., Ю. Гарчева. Ролята на началния учител за формиране на умения у учениците за решаване на текстови задачи. – Във: Втора национална научно-практическа конференция МОН–ИПКУ. Стара Загора, 1992.

Гарчева, Ю., В. Иванова. Някоипроблеми на самоподготовката. – Начално образование, 1985, № 9.

Иванова, В., Ю. Гарчева. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа по математика чрез целесъобразно изграждане структурата на урока. – В: За единната система на учебно-възпитателната работа в І–ІІ клас на ЕСПУ. С., ЦИУРК, 1984.

Гарчева, Ю., Д. Гетова. Ролята на ситуативните методи в квалификационната дейност с начални учители. [Доклад]. – В: Интензификация на учебно-възпитателния и квалификационния процес. Ст. Загора, 1984.

Гарчева, Ю. Още нещо за задачите в урока по математика и за проблема “следващата задача”. – Начален учител, 1983, № 1.

Гарчева, Ю., В. Иванова. Някои проблеми за самоподготовката по математика в І–ІІІ клас на ЕСПУ. С., МНП – ЦИУРК           1983.

Вълкова, С., В. Иванова, Л. Владова, Ю. Гарчева. Обновление на квалификационната дейност въз основа на преустройството на учебно-възпитателната работа в І–ІІІ клас на ЕСПУ. – В: Проблеми на  интензификацията на квалификационната дейност с педагогическите кадри. С., МНП – ЦИУРК, 1983.

Гарчева, Ю., В. Иванова. Оперативно мислене и тревожност при учители, участващи в курс-квалификация по математика. – Във: Втора конференция на психолозите в НРБ. [Резюме].С., СУ, 1982, с. 212.

Гарчева, Ю., В. Иванова. Резултати от учебно-възпитателната работа по математика в І клас през учебната 1981/1982 година. – Начално образование, 1982, № 2.

Иванова, В., Ю. Гарчева. Изучаване на уравненията в І–ІІІ клас. – Начално образование, 1981, № 10.

 

Учебници

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Математика за 4. клас. С., Просвета, 2005.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Математика за 3. клас. С., Просвета, 2004.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Математика за 2. клас. С., Просвета, 2003.

 

Учебни помагала

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Тетрадка № 1 по математика за 4. клас. С., Просвета, 2005.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Тетрадка № 2 по математика за 4. клас. С., Просвета, 2005.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Тетрадка № 3 по математика за 4. клас. С., Просвета, 2005.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Учебно помагало за ЗИПпо математика за 4. клас. С., Просвета, 2005.

Вълкова, С., Ю. Гарчева, Л. Витанов. Български език, математика и приложни дейности (учебно помагало за 1. клас). С., Просвета, 2004.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Тетрадка по математика за подготвителна група.. С., Просвета, 2005.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Тетрадка  по математика за 3. клас №1. С., Просвета, 2004.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Тетрадка  по математика за 3. клас № 2. С., Просвета, 2004.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Тетрадка по математика за 3. клас № 3. С., Просвета, 2004.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Учебно помагало за ЗИПпо математика за 3. клас. С., Просвета, 2004.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Учебно помагало за ЗИПпо математика за 2.  клас. С., Просвета, 2003.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Тетрадка  по математика за 2. клас № 1. С., Просвета, 2003.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Тетрадка по математика за 2. клас № 2. С., Просвета, 2003.

Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Тетрадка  по математика за 2. клас № 3. С., Просвета, 2003.

Ванева, В., Ю. Гарчева. Колко и защо? (учебно помагало за подготвителна група за училище). С., Просвета, 2003.

Гарчева, Ю., В. Иванова, Л. Владова. Учебен енциклопедичен речник. С., Гея-либрис, 2002.

Новакова, З., С. Иванов, Ю. Гарчева. Тетрадка  по математика за 1. клас № 1. С., Просвета, 2002.

Новакова, З., С. Иванов, Ю. Гарчева. Тетрадка по математика за 1. клас № 2. С.,  Просвета, 2002.

Новакова, З., С. Иванов, Ю. Гарчева. Тетрадка  по математика за 1. клас № 3. С., Просвета, 2002.

Гарчева, Ю. Тетрадка  по математика за 4. клас. С., Просвета, 2001.

Гарчева, Ю., В. Иванова. Сборник с тренировъчни упражнения по математика за 4. клас. С., Стандарт, 2001.

Гарчева, Ю., В. Иванова. Задачи с неизвестни числа за 2. клас. С., Гриван, 1998.

Гарчева, Ю., В. Иванова. Задачи по геометрия за 1. клас. С., Тилия, 1998.

Иванова, В., Ю. Гарчева, Т. Стефанова. Задачи с неизвестни числа за 1. клас. С., Тилия, 1998.

Гарчева, Ю., В. Иванова, Е. Герджикова. Текстови задачи за 1. клас. С., Тилия, 1998.

 

 

Гл. ас. д-р Катя Гетова

Статии

Гетова, К. Готовност на децата за училище. – i продължаващо образование, www.diuu. (i spisanie) bg., 2006, № 3.

Гетова, К., В. Христова. Ориентиране в пространството и когнитивното развитие на детето. – Предучилищно възпитание, 2005, № 3, 5–7.

Гетова, К., Т. Баракова. Дидактичен тест за ориентиране във времето. – Предучилищно образование, 2005, № 3, 5–7.

Гетова, К. Сравнителен анализ на програмното съдържание по математика. –  Предучилищно възпитание, 2002, № 9, 12–14.

Гетова, К., Ю. Дончева. Модел за пространствено ориентиране. – Предучилищно възпитание, 2001, № 10, 20–25.

Гетова, К. Жан Пиаже за психическите и логическите механизми на когнитивните операции. – Предучилищно възпитание, 1996, № 6, 30–32.

Гетова, К. Теории за определяне структурата на интелекта. – Образование и квалификация, 1996, № 1, 32–43.

Гетова, К. Структурно-генетична теория на Ж. Пиаже. – Образование и квалификация, 1996, №2, 21–41.

Гетова, К. Факторни теории за интелекта. – Образование и квалификация, 1995, № 6, 16–24.

 

Учебни помагала

Гетова, К. Приказки по математика, 5–6-годишна възраст. С., Анубис, 2006.   32 с.

Гетова, К. Тетрадка по математика за подготвителна група/клас към учебно помагало “Нови приказки по математика”. С., Анубис, 2004.   16 с.

Гетова, К. Нови приказки по математика. Образователно направление “Математика”. Подготовка и оценяване. С., Анубис, 2003.   32 с.

Гетова, К. Три приказки по математика. Образователно направление “Математика”. С., Анубис, 2002.   32 с.

 

Методически разработки

Гетова, К. Методически насоки за работа по образователно направление “Математика” за трета възрастова група. – В: Методическо помагало за ІІІ група. С., Анубис, 2006.

Гетова, К., Н. Витанова, Л. Ангелова. Диагностика. Тестове за измерване на психосоциалната готовност на детето от подготвителна група/клас и 1. клас. С., Сиела, 2006, с. 4–25, 74–76.

Гетова, К. Дидактически игри. – В: Методическо помагало за подготвителна група/клас в детската градина и училище. С., Анубис, 2004, 49–57.

Гетова, К. Когнитивно развитие и диагностика на математическите представи у детето от предучилищна възраст. – В: Минчев, Б. и др. Ръководство за изследване на детето. ІІ част. С., “Веда словена – Ж.Г.”, 2004, 154–157.

Гетова, К. Примерно годишно разпределение на образователно направление “Математика” към учебно помагало “Нови приказкипо математика”. – В: Книга за учителя за подготвителна група/клас в детската градина и в училище. С., Анубис, 2003, с. 46–50, 109–125.

Захариева, Р., К. Гетова. Тестове за диагностика на психичното развитие на детето. С., УИ “Св. Климент Охридски”–ЦИУУ, 1999, 46–107.

 

 

Гл. ас. Никола Борисов Караиванов

Книги

Караиванов, Н. Записки по българска история. Одеса, 2005.   165 с.

Караиванов, Н. Събития и герои на родната ни история. Кн. ІІ. Одеса, 2005.  215 с.

Българската националистична лирика. Антология. Съставител Н.Б. Караиванов. С., 1997.   184 с.

Караиванов, Н. Васил Левски и българското възрожденско училище. Кишинев, 1997.    26 с.

Караиванов, Н. Пруто-Днестровското междуречие в границите на средновековна България [текстът е на български и руски език]. 2. изд., С., 1996.   67 с.

Караиванов, Н. Пруто-Днестровското междуречие в границите на  средновековна България. Болград,  Български културен център“Академик Александър Теодоров-Балан”, 1995.   67 с.

Караиванов, Н. Събития и герои от родната ни история. Болград,  Български културен център “Академик Александър Теодоров-Балан”, 1995.   73 с.

Караиванов, Н. Българският принос в европейската и световната история и култура. За героизма и трагизма в българската история (текстът е на български и руски език). Кишинев, 1991.   91 с.

Караиванов, Н., С. Кунчев. Психолого-педагогически основи на наставничеството. Ямбол, 1986.    45 с.

 

Статии

Караиванов, Н.  Димитър Агура – първостроител на българската историческа наука. – В: Първостроителят, ученият, човекът. Юбилейно издание послучай 155-годишнината от рождението на проф. Димитър Д. Агура. С., 2004, 13–19.

Караиванов, Н.   Третата и четвъртата битка на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в землището на Вишовград в докладите и донесенията на европейските дипломати и висши турски чиновници. –  Във: Вишовград. В.Търново, 2004,  49–54.

Караиванов, Н.   Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в учебниците по българска история от 1878 до 1944 г. – В: Вишовград. В.Търново, 2004,  127–131.

Караиванов, Н.   Професор Димитър Агура – учен и общественик.– В: Актуални проблеми на обучението с поглед към учителската позиция. Т. Х. Габрово, 2003, 27–30.

Караиванов, Н.   За учителските години на Гоце Делчев. – В: Международна научна конференция Унитех. Габрово, 2003,  315–318. 

Караиванов, Н. Академик Николай Державин и неговите монографии за българските колонии в Русия. – В: Международна научна конференция Унитех.. Габрово, 2003, 319–321.

Караиванов, Н.   Вижданията на Любен Каравелов за историята като учебен предмет. – В: Актуални проблеми на обучението с поглед към учителската позиция. Т.VІІІ и ІХ. Габрово, 2002, 27–30. 

Караиванов, Н.  Болградската гимназия в българския възрожденски печат. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. VІІ. В. Търново, 2000, 293–301.

Караиванов, Н.   Ученикът на Патриарх Евтимий – дяк. Андрей Бачковски и неговото дело. – В: Словянский сборник, випуск VІІ. Одеса, 2000, 45–48.

Караиванов, Н.   Виден учен и българолюбец (190 години от рождението на професор Осип Бодянски). – Наша школа, Одеса, 1999, № 1, 99–103.

Караиванов, Н.   Историк, общественик и родолюбец. (180 години от рождението на Спиридон Палаузов). – Наша школа, Одеса, 1999, № 2–3, 91–94.

Караиванов, Н.   Спиридон Палаузов – историк и обществен деец. – В: Украйна и България. Страници от историческата дружба. [Материали от международна конференция, посветена на 120-годишнината от освобождението на България от османско иго]. Одеса, 1999, 116–122.

Караиванов, Н.   Академик Александър Теодоров-Балан. Патриархът на българските филолози. – Наша школа, Одеса, 1998, № 1, 69–70.

Караиванов, Н.   Научната дейност на професор Михайло Драгоманов в България. – Наша школа, Одеса, 1998, № 6, 64–66.

Караиванов, Н.   Принос към въпроси за преселението на българските колонисти от Бесарабия в Таврия през 1861–1862 г. – В: Юбилейна научна конференция, посветена на 160-годишнината от рождението на Васил Левски и 120 години от освобождението на Велико Търново от турско робство. ВВОУ “Васил Левски” 19–20 юни 1997 г. В.Търново, 1997, 218–223.

Караиванов, Н.   Сталинските репресии над българите в Таврия (днешна Украйна) през 1937–1939 г. – В: Юбилейна научна конференция, посветена на 160-годишнината от рождението на Васил Левски и 120-годишнината от освобождението на Велико Търново от турско робство. ВВОУ “Васил Левски”, 19–20 юни 1997 г. В.Търново, 1997, 311–316.

Караиванов, Н.   Любен Каравелов за бесарабските българи. – В: България в сърцето ми. [Сборник, посветен на 60-годишнината от рождението на Константин Поглубко]. С., 1996, 116–125.

Караиванов, Н.   Георги Раковски за българските преселения в Русия след Кримската война от 1853–1856 г. – В: Бесарабските българи – история и съвремие. [Доклади от Международна научно-теоретична конференция в Сливен, 30 ноември–1 декември 1996 г.] Сливен, 1996, с. 10.

Караиванов, Н.,  С. Дамянова. Педагогическите възгледи на Николай Чернишевски за самовъзпитанието и самообразованието. – В:  Научна конференция с международно участие на Технически университет – Габрово. Т. ІV. Габрово, 1995, 118–125.

Караиванов, Н. Бесарабски българи, офицери в Сръбско-българската война от 1885 г. – В: Научна конференция с международно участие наТехнически университет – Габрово. Т. ІV. Габрово,  1995,  55–61.

Караиванов, Н.  Георги Раковски и бесарабските българи. – В: Научна конференция с международно участие на Технически университет – Габрово. Т.ІV. Габрово, 1995,  46–54.

Караиванов, Н.   Пруто-Днестровското междуречие в пределите на България според изображенията в средновековните карти. – В: Научна конференция на ВМЕИ – Габрово. Т. ІІ. Габрово, 1994,  339–344.

Караиванов, Н.   Бесарабските валове – дело на българите през Средновековието. – В: Научна конференция на ВМЕИ – Габрово. Т..ІІ. Габрово, 1994, 345–349.

Караиванов, Н., С. Дамянова.  Някои проблеми на устното изложение на знанията на преподавателя в учебния процес във ВУЗ. –В: Научна конференция на ВМЕИ – Габрово, том ІІ. Габрово,  1994,  375–382.

Караиванов, Н. Исторически и съвременни аспекти на дидактическата идея за пълното усвояване на учебния материал. – В: Непрекъснато образование и квалификация на кадрите. (Доклади). І ч. Ямбол, 1989, 215–224.

Караиванов, Н.   Относно някои способи за убеждаване на студентите в достоверността на знанията при преподаване на психология. – В: Непрекъснато образование и квалификация на кадрите. (Доклади). ІІ ч. Ямбол, 1989, 1–8.

Караиванов, Н., Д. Кунчева.   Максим Горки за трудовото възпитание. – В: Научна сесия на ВМЕИ – Габрово, 1989,  248–252.

Караиванов, Н.,  М. Арсенова. Идеите на Васил Априлов за изучаване на родния език. – В: Научна сесия на ВМЕИ – Габрово, 1989, 263–267.

Караиванов, Н.   Васил Априлов за изучаване на български език в новобългарското училище. – Български език и литература, 1989, № 4,  8–10.

Караиванов, Н. Значението на етиката за образованието и възпитанието в техническия ВУЗ. – Известия на ВМЕИ – Габрово, Т. ХV, 1989,  134–139.

Караиванов, Н. Идеята на Васил Априлов за българска училищна печатница. – Полиграфия, 1988, № 1, 41–43.

Караиванов, Н.   Първи вестник на българските печатари. –Полиграфия, 1987, № 1, 47–48.

Караиванов, Н.,  С. Кунчев. Психологически аспекти в епистоларното наследство на Васил Левски. – Психология, 1987, № 2, 57–60.

Караиванов, Н.  Васил Левски и опитите за организиране на печатница в България. – Полиграфия, 1987, № 2, 32–34.

Караиванов, Н.  Васил Левски за финансовите средства на революционната организация и тяхната отчетност. – Народостопански архив, Свищов, 1987, № 2,  248–252.

Караиванов, Н., П. Николова. Челният опит и форми на обучение на работниците в предприятията на местната промишленост. – В: Малките и средни предприятия в структурата на развития социализъм. Сборник от доклади. Ч. І. Свищов, 1987, 249–257.

Караиванов, Н., Р. Меразчиева. Борбата на Васил Левски за единство на революционната организация. – В: Юбилейна научна сесия на ВНВУ “Васил Левски”. Научни трудове. Военни науки, военна история и история на България. В. Търново, 1987, 108–113.

Караиванов, Н., Р. Меразчиева.    Въпросът за критиката и самокритиката в епистоларното наследство на Васил Левски. – В: Юбилейна научна сесия на ВНВУ “Васил Левски”. Научни трудове. Военни науки, военна история и история на България. В. Търново, 1987, 102–107.

Караиванов, Н., С. Кунчев.  Проблемът за преодоляването на страха в епистоларното наследство на Васил Левски. – В: Юбилейна научна сесия на ВНВУ “Васил Левски”. Научни трудове. Военна психология и педагогика. В. Търново, 1987,  267–273.

Караиванов, Н., Д. Георгиева.   Щрих от психологическия образ на Васил Левски. – В: Юбилейна научна сесия на ВНВУ “Васил Левски”. Научни трудове. Военна психология и педагогика. В. Търново, 1987,  274–280.

Караиванов, Н., П. Николова. Търговци, съратници на Васил Левски. – В: Юбилейна научна сесия на ВНВУ “Васил Левски”. Научни трудове. Обществени науки. В. Търново, 1987,  374–380.

Караиванов, Н., С. Кунчев.   Идеите на Васил Левски за качествата на революционера и ролята на личността в епистоларното наследство на апостола на свободата. – В: Научна сесия на ВМЕИ – Габрово, 1987, 25–26.

Караиванов, Н., Л. Иванова.  Възгледите на Антон Макаренко за етиката в педагогическия колектив. – В: Научна сесия на ВМЕИ – Габрово, 1987, 31–32.

Караиванов, Н.   За педагогическите възгледи и практика на Васил Левски. – В: Научна сесия на ВМЕИ – Габрово, 1987,  26–27.

Караиванов, Н.  Учители, сподвижници на Васил Левски. – В: Научна сесия на ВМЕИ – Габрово, 1987, 27–29.

Караиванов, Н.  За принципа на вишегласието, издигнат от Васил Левски. –В: Научна сесия на ВМЕИ – Габрово, 1987, 29–30.

Караиванов, Н.  Училищни сгради, служили на революционното дело на Васил Левски. – В: Научна сесия на ВМЕИ – Габрово, 1987,  30-31.

Караиванов, Н.  Христо Ботев като печатар. – Полиграфия, 1986, № 4,  40–41.

Караиванов, Н. Любен Каравелов като педагогически мислител. –Научна сесия на ВМЕИ – Габрово, 1985, 7–8.

Караиванов, Н., С. Кунчев.  Учебният процес и развитието на паметта на обучаемите. – В: Научна сесия на ВМЕИ – Габрово, 1985, 179–180. 

Караиванов, Н.  ВладимирЛенин за образованието на възрастните. –  Научна сесия на ВМЕИ – Габрово, 1985, 5–6. 

Караиванов, Н.  Любен Каравелов за обучението и възпитанието на жената. – Бюлетин на Комитета на движението на българските жени. 1985, № 2,  52–55.

Караиванов, Н.  Любен Каравелов за хигиената. – Хигиена и здравеопазване, 1985, № 2, 99–100.

Караиванов, Н.  Любен Каравелов за географията като учебен предмет. – Обучението по география, 1985, № 2, 47–48.

Караиванов, Н.   Любен Каравелов за отглеждането на новороденото дете. –  Педиатрия, 1985, № 4, 78–80.

Караиванов, Н.  Фридрих Енгелс за военното изкуство на генерал  Тотлебен. –  Армейски преглед, 1985, № 5, 62–65.

 

Караиванов, Н. Известен възрожденски печатар (Димитър Паничков). – Полиграфия, 1984, № 2, 46–47.

Караиванов, Н. Обущар, общественик и драматург. 150 години от рождението на Никола Патоев. – Кожарска и обувна промишленост, 1984, № 5.

Караиванов, Н. Сто години от вълненията на сопотските, карловските

и калоферските предачки. – Текстилна промишленост, 1983, № 6,  290–292.

Караиванов, Н.  Васил Манчев – учител-възрожденец. – Руски и западни езици, 1983, № 2, 69–70.

Караиванов, Н.  Участие на подрастващите в националноосвобо-дителните борби през Възраждането. – В: Научна конференция на ВМЕИ, Габрово, 1982, 53–60.

 

Учебници

 

Караиванов, Н. Етногенезис на българския народ. (Учебник за студенти по българска филология в Кишиневски педагогически университет “Йон Крянге”). Кишинев, 1993.   75 с.

 

 

Гл. ас. д-р Евгения Минкова Тополска 

Статии

Тополска, Е. Подготовка за писане на леворъки деца. – Образование и квалификация, 2006, № 1–2, 104–113.

Тополска, Е. Техники за педагогическа подкрепа при деца с дефицит на вниманието и хиперактивност в условията на детската градина. – i-продължаващо образование, www.diuu.(i spisdnie) bg., 2006, № 17,  6–9.

Тополска, Е., М. Савчева. Изобразителни дейности при деца със специални   образователни потребности. – Начално образование, 2006, № 1, 61–72.

Тополска, Е. Педагогическа подкрепа на деца с дефицит на вниманието и   хиперактивност. – Образование и квалификация, 2005,  № 5, 30–37.

Тополска, Е. Интерактивно обучение по български език в детската градина. – Предучилищно възпитание, 2005, № 4, 13–17.

Тополска, Е., Т. Златанова. Интерпретиране и конструиране на метафори в гатанки. – Предучилищно възпитание, 2004, № 6, 24–27.

Тополска, Е. Особености на речевата интонация на 6–7-годишни деца при изпълнение на поетична творба. –   В: Образование и изкуство. Том II.  Шумен, 2004, 219–224.

Тополска, Е. Музикотерапевтични техники при деца с нарушения в плавността на речта. – В: Образование и изкуство. Том II . Шумен, 2004,  225–230.

Тополска, Е., Е. Димова. Музиката и изразителността на детската реч. – Предучилищно възпитание, 1998, № 2, 6–8.

Тополска, Е. Биоцентризмът – съвременната парадигма в екологичното възпитание. – Образование, 2004, № 2, 40–45.

Тополска, Е. Параметри за оценка по ориентиране в природата. – Предучилищно възпитание, 2002, № 9, 15–17.

Тополска, Е. Музиката и изразителността на детската реч [автореферат на докторска дисертация]. С., 1997, 1–33.

Тополска, Е. Изразителността на речта и нейното значение за формиране на детската личност. – Дом, дете, детска градина, 1997, № 1, 17–22.

Минкова, Е., П. Стаменова. Творчеството на децата в подготовката и провеждането на празници и развлечения. – В: Педагогически условия за детско творчество [сборник резюмета]. Велико Търново, 1992, 86–87.

Минкова, Е. Влиянието на музиката върху развитието на детското творчество в обучението по роден език. – В: Педагогически условия за детско творчество [сборник резюмета]. Велико Търново, 1992, 82–83.

Минкова, Е. Инструменталната пиеса за музикалната култура. – Предучилищно възпитание, 1991, № 1, 13–16.

Минкова, Е. Актуалност и перспективност при подготовката на студентите в семинарните упражнения по методика на обучение по роден език в детската градина. – В: Актуални проблеми на квалификацията на педагогическите кадри [сборник резюмета]. Стара Загора, 1991, 121–122.

Минкова, Е. Природният пейзаж в детския разказ. – Предучилищно възпитание, 1992, №1, 9–11.

Минкова, Е. Ситуационният подход – условие за оптимално реализиране на възпитателните функции на концерта при 5-6 годишните. – В: Развиващи функции на учебния процес в детската градина [сборник резюмета]. Велико Търново, 1992, 117–118.

Topolska, E. Aspects of Integrated Education of Pre-school Children With Special Educational Needs. – In: Interculturality In Educational Process, Macedonia, 2005, 466–471.

Topolska, E.   The Play Therapy – A Method For Integrating Children With Special Educational Needs. – In: Searching Excellence In Education. Turkey, 2004, 183–186

 

 

Ас. д-р Юлия Йорданова

Статии

Йорданова, Ю. Алтернативният герой (Поглед върху “Странник” от Хр. Ботев). – В: Ботев. Съвременни интерпретации. Велико Търново, 2005, 332–349 .

Йорданова, Ю. Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата. – В: Краят на хилядолетието: носталгии, раздели и надежди. С., 2000, 268–284.

Йорданова, Ю. Вампирът в криво огледало: зомби. – Българска етнология, 2002, № 1, 100–113.

Йорданова, Ю. Варойката на Биолчев.– Литературен вестник, № 14, 2006, с. 6.

Йорданова, Ю. Дума, разказ и тъга по Радичков. – Култура, № 42, 2004, с. 6.

Йорданова, Ю.  Европите  на  Стария континент. – Аз-Буки, № 4, 2006, с. 10.

Йорданова, Ю. Записки по балканските литератури. – Литературен вестник, № 19, 2005, с. 5.

Йорданова, Ю. Литературни кавърверсии. – Литературен форум, № 24, 2002, с. 2.

Йорданова, Ю. Литературни легенди – втори стазим. Текст за Петър Динеков. – Литературна мисъл, 2003, №1-2, 122–135

Йорданова, Ю. Литературни легенди – втори стазим. Текст за Петър Динеков. – В: Българистични студии. Международна българистика. Т. 2. С., 2004, 275–287,

Йорданова, Ю. Литературни легенди – втори стазим. Текст за Петър Динеков. – В: Слово i текст. Збiрник наукових статей, вип. 2, Чернiвцi, 2005, 241–258.

Йорданова, Ю. Националната участ.– Разковниче, 2000, № 5, 5–7.

Йорданова, Ю. Неиздадената книга за българските будители. – Везни, 2003, № 9, 57–60;

Йорданова, Ю. Неиздадената книга за българските будители. Есета. С., 2003, 66–71.

Йорданова, Ю. Отечества любезни… Етюд върху един поетически диалог между Елин Пелин и Иван Вазов. – Език и литература, 2000, № 1, 107–115.

Йорданова, Ю. Полемични полета. Михаил Арнаудов – Димитър Маринов. – Българска етнология, 2005, №1, 66–79.

Йорданова, Ю. “През чумавото” от Йордан Йовков – енигмата на греха. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Велико Търново, 2003, 154–160.

Йорданова, Ю. Раждането на бащата. Размишление върху “Дъщерята на Йефтая” от Емануил Попдимитров. – Литературна мисъл, 2004, №2, 117–126.

Йорданова, Ю. Разопаковане на Балканите. – Култура, №16, 2005, с. 6.

Йорданова, Ю. Сказание за фолклора. Посткомунистическа версия. – Литературен вестник, №17, 2004,  4–5.

Йорданова, Ю. Супата, наречена Европа. – Литературен форум, №27, 2002, с. 2.

Йорданова, Ю. Трапезният мир на Балканите. – Култура, №16, 2003, с. 3.

Йорданова, Ю. Учителският хабитус тук и сега. – Литературен вестник, №3, 2004, с. 3, 5.

Йорданова, Ю. Херменевтика на националното. Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов. – В: Коментар. Интерпретация. Възможности за четене. С., 2001, 186– 209.

Йорданова, Ю. Хуманитарният интелект на своя и чужда земя. Бележки върху Цветан Тодоров. – Демократически преглед, 2002, №50, 323–335; Iноземна фiлологiя. Украïнський науковий збiрник, вип. 114, Львiв, 2003, 31–39.

Йорданова, Ю. Bulgarskiyat ezik – прагове на прехода. – Култура, №16, 2006, с. 8.

Йорданова, Ю. Post factum за юбилея на Михаил Арнаудов. – Култура, № 4, 2004, с. 3.

Йорданова, Ю. Rhapsody in Blue: Българският литературен проект на Америка – Литературна мисъл, 2000, №1, 113–120;

Йорданова, Ю. Rhapsody in Blue: Българският литературен проект на Америка – В: Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ–ХХ в.). С., 2001, 76–86.