СПРАВКА
ЗА УДОСТОЕНИТЕ С ПЪРВА  ПКС  ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ  
1997 – 2009 г.

 

 Успешно защитени иновационни разработки за І ПКС – 2009 г.

 

 

ПРЕДУЧИЛИЩНО  ВЪЗПИТАНИЕ

 

Име

 

 

Тема

 

1. Снежана
Асенова
Банова

 

ПУП

 

Развлечението като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие за стимулиране на езиковата и социалната компетентност у децата от предучилищна възраст

 

2. Галина
Георгиева
Иванова

 

ПУП

 

Ателието като допълнителна форма за превенция на агресивно поведение при 6–7-годишното дете

 

3. Соня
Русинова
Нонинска

 

ПУП

 

Социално-педагогическият тренинг – форма на педагогическо взаимодействие за формиране на социо-културна компетентност у родителя

 

4. Калинка
Митева
Петрова

 

ПУП

Социокултурна компетентност на 5–6- годишното дете 

5. Марияна
Димитрова
Ванкова

 

ПУП

 

Автодидактичната игра като метод в нерегламентирана ситуация за превенция на агресията у детето в предучилищна възраст

 

6. Геновева
Иванова
Иванова

 

ПУП

 

Подходът на проектобазирано образование в условията на детската градина върху примера на образователен проект „Навън пеят птици”

 

7. Албена
Симеонова
Начева

 

ПУП

 

Социализация на 5–7-годишното дете чрез ателието като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие (в условията на детската градина)

 

8. Донка
Стоилова
Гьошева

 

ПУП

 

Педагогическа технология за превенция на риска от пътнотранспортни произшествия върху примера на туристическата практика в детската градина

 

9. Мариянка
Георгиева
Христова

 

ПУП

 

Сравнителен анализ между българските и японските празници, традиции и приложението им в детската градина

 

10. Маргарита
  Димитрова
  Абрашева

 

ПУП

 

Мисленето върху литературния вид за развитие на речеви компетенции за говорим български език

11. Мая
  Любенова
  Нинова

 

ПУП

 

Интерактивна технология за изграждане на екологична култура при 6–7-годишните деца 

12. Марияна
  Чавдарова
  Миткова

 

ПУП

 

Проучване на психолого-педагогическите параметри на зависимостта „навици за самообслужване – речеви умения – социална адаптация” в ранна предучилищна възраст

 

13. Любимка
  Заркова
  Габрова

 

ПУП

 

Стимулиране развитието на наративните умения на децата от подготвителна група 

14. Димитрина
  Любенова
  Робева

 

ПУП

 

Осъзнато конструиране на граматични структури при 6–7-годишни деца върху примера на програмна система „Ръка за ръка” – български език

 

15. Антоанета
  Тодорова
  Пасева

 

ПУП

 

Смесените художествени техники в рисуването – средство за развитие на асоциативното мислене на 6–7-годишни деца

 

 

 

 

НАЧАЛНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Име

 

 

Тема

 

1. Татяна
Славчева
Цветкова

 

НУП

 

Иновационни техники в усвояване правописа на съгласните (струпани и звучни) в 3. клас 

2. Иван
Петров
Йончев

 

НУП

 

Демонстративният материал в обучението по български език и литература на деца билингви (роми) във 2. клас

 

3. Добрина
Георгиева
Дългърска

 

НУП

 

Интердисциплинарен модел за обучение във и чрез ситуации (1. клас, СОУ „Черноризец Храбър”, Пловдив)

 

4. Веселка
Христова
Нинова

 

НУП

 

Иновационна програма по етнография за свободноизбираема подготовка във 2. клас

 

5. Елена
Апостолова
Христова

 

НУП

 

Овладяване на четенето с разбиране в периода на ограмотяването


 

6. Валентина
Асенова
Будинова

 

НУП

 

Мултимедийно обучение по фолклор в 4. клас с реализиране на междупредметни връзки

(Народни обичаи и празници. Бъдни вечер, Коледа и Нова година)

 

7. София
Василева
Рупова

 

НУП

 

Педагогически модел за развитие на умения за живот заедно (1. клас – час на класа) 

8. Стоянка
Георгиева
Камбурова-
Колева

 

НУП

 

Интегралният подход – стимул за развитие на изобразителните способности на учениците с различен етнически произход 

9. Геновева
Радова
Дюлгярова

 

НУП

 

Проектно базирано обучение с реализиране на интегративни тенденции (ИКТ и човекът и обществото – 4. клас)

 

10. Мария
  Георгиева
  Атанасова

 

НУП

 

Стимулиране на творческата съчинителска активност у учениците от 4. клас в извънкласната дейност

 

11. Анка
  Стойнева
  Манова

 

НУП

 

Стимулиране на въображението при възприемане на вълшебни приказки в 3. клас (Програма за ЗИП по литература с разширено изучаване на вълшебни приказки – 3. клас)

 

 

 

 

ПЕДАГОГИКА

 

Име

 

 

Тема

 

Диана
Ангелова
Цонева

 

ПЕД

 

Социална адаптация на учениците чрез младежки клуб по интереси в извънучилищната дейност

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Име

 

 

Тема

 

1.   Румяна
Йорданова
Стоилова

 

УО

 

Учители в колаборация – проект на модел за професионална квалификация 

2.   Татяна
Семова
Караиванова

 

УО

 

Управленски модел на личностно-професионални характеристики на специалиста в извънучилищно педагогическо учреждение

 

3.   Найден
Стоянов
Косев

 

УО

 

Формиране на социокултурна компетентност у директора в системата на предучилищното образование

 

4.   Неджат
Ахмед
Кехайов

 

УО

 

Повишаване мотивацията на учителите чрез участието им в процеса на стратегическото планиране

 

5.   Радка
Недялкова
Ватева

 

УО

 

Взаимодействието професионално образование – местен бизнес (управленски модел върху примера на Професионална гимназия по машиностроение, Пловдив)

 

 

 

 

РУСКИ  ЕЗИК

 

Име

 

 

Тема

 

Анна
Деянова
Деянова-
Атанасова

 

РЕ

 

Уеб-куестът като образователна технология за развиване на уменията за четене в обучението по руски език (4. клас)

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК  И  ЛИТЕРАТУРА

 

Име

 

 

Тема

 

1.   Татяна
Стоянова
Лазарова

 

БЕЛ

 

Развиване на уменията за изграждане на интерпретативно съчинение чрез синхронен прочит

 

2.   Анелия
Стефанова
Иванова

 

БЕЛ

 

Типове грешки в писмената реч на ученици от ромски произход и технология за тяхното преодоляване

 

3.   Юлияна
Емилова
Станчева

 

БЕЛ

 

Модел за интерпретация на драматически текст в 10. клас

 

 

4.   Елка
Ванчова
Бабачева

 

БЕЛ

 

Модел на проектна работа в обучението по български език и литература в средното училище

 

5.   Аделина
Михайлова
Симитчиева

 

БЕЛ

 

Мултимедийните продукти в обучението по литература в 7. клас. Изработване на електронен учебник

 

 

 

 

ИСТОРИЯ

 

Име

 

 

Тема

 

1.   Магдалена
Андреева
Стаменова

 

ИСТ

 

Технология за изучаване на културното наследство на Древния Рим в 7. клас чрез използване на планове и реконструкции

 

2.   Гюлзара
Джаитова
Качанова

 

ИСТ

 

Интеркултурен диалог чрез извънкласни и учебни дейности в ЗИП история и цивилизация, 11. клас

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКА  КУЛТУРА

 

Име

 

 

Тема

 

Венера
Константинова
Младенова

 

ФК

 

Прилагане на индивидуално-диференциран подход в обучението по физическо възпитание и спорт с 11-годишни ученици

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ

 

Име

 

 

Тема

 

Лиляна
Димитрова
Добрева

 

ГЕО

 

Образователна технология за подготовка за държавен зрелостен изпит по география и икономика

 

 

 

 

ИКОНОМИКА

 

Име

 

 

Тема

 

1.  Антония
Василева
Йонкова

 

ИК

 

Технология за съставяне на счетоводни статии при решаване на счетоводни задачи 

2. Бистра
 Тодорова
 Борисова

 

ИК

 

Технология на работа с комплекс дидактически материали по счетоводство 

3. Маргаритка
 Трифонова
 Стоянова

 

ИК

 

Система за вътрешно комплексно оценяване по банково счетоводство 

 

 

 

БИОЛОГИЯ

 

Име

 

 

Тема

 

1. Николина
 Иванова
 Монова

 

БИО

 

Екологично образование чрез приложение на метода на проектите в задължителната и в свободноизбираемата подготовка по биология

 

2. Стоянка
 Банова
 Тодорова

 

БИО

 

Приложение на интерактивни методи (симулирана педагогическа ситуация и интелектуални карти) при извеждане на причинно-следствени връзки в обучението по биология

 

3. Анета
 Петрова
 Койчева

 

БИО

 

Обучението по биология и здравно образование в 9. клас – интересно и успешно 

4. Албена
 Александрова
 Алексиева-
 Медарова

 

БИО

 

Модел за мотивацията на учениците в 10. клас за изучаване на биология чрез междупредметни връзки със старогръцки и латински език

 

5. Янка
 Славева
 Конакчиева

 

БИО

 

Самостоятелна познавателна активност – начин за повишаване на интереса към класно-урочната форма на обучение и общуване

 

 

 

 

ХИМИЯ

 

Име

 

 

Тема

 

Силвия
Стоименова
Попова

 

ХИМ

 

Повишаване на екологичната култура на учениците чрез извънкласни и училищни форми на обучение (човекът и природата – 5. и 6. клас)

 

 

 

 

ФИЗИКА

 

Име

 

 

Тема

 

1.  Иванка
Касабова-
Димитрова

 

ФИЗ

 

Диференцирана групова работа на учениците по учебен проект в обучението по физика 

2.  Лили
Йорданова
Самуркова-
Иванова

 

ФИЗ

Работа в екип на ученици при билингвално обучение по физика
 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

 

Име

 

 

Тема

 

1.  Диана
Лазарова
Василева-
Йошева

 

МАТ

 

Изучаване на стереометрия 12. клас, раздел „Ръбести тела”, чрез използване на програмен продукт GEONEXT

 

 

2.  Елка
Петрова
Попова

 

МАТ

 

Мултимедийните презентации и симулации – иновационна технология за повишаване на творческия потенциал на ученика при изучаване на раздел „Подобие” в 9. клас

 

 

 

Успешно защитени иновационни разработки за І ПКС – 2008 г.

 

БЕЛ

Име

Тема

Нина Балева

Система на извънкласна и извънучилищна дейност по литература

Антоанета Нечева

Развитие на умения у учениците в 11. клас за извличане на информация от паратекст и текст на художествено произведение

Мариана Минева

Обучение по литература за 11. клас чрез тестове

 

ИСТОРИЯ

Име

Тема

Кина Котларска

Изучаване история на жените

Нина Бъчварова

Технология за работа със символи и символни изображения в обучението по история

 

ИНФОРМАТИКА И ИТ

Име

Тема

Йовка Николова

Проектният метод в среда на ИНТЕРНЕТ в обучението по информационни технологии в 10. клас

Борис Старчев

Обектно ориентираното програмиране и платформата с отворен код Eclipse – реална основа за съвременна и ефективна технология на цялостното обучение по информатика – задължителна подготовка, 9. клас (процесуална диагностика)

Кремлина Черкезова

Графиката и презентацията в обучението по информационни технологии в 5. клас (ЗП)

   
   

 

МУЗИКА

Име

Тема

Евгения Пенчева

Съвременните технологии в задължителноизбираемата подготовка (ЗИП) по музика

Донка Динева

Тестовете в урока по музика в 7 клас

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Име

Тема

инж. Добрин Христов

Иновационен модел за оценка и заплащане на учителския труд в условията на делегиран бюджет

Цанка Ненчева

Мотивиране и оценка на детския учител по примера на директора на ЦДГ “Радост”, гр. Севлиево

 

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Име

Тема

Поликсения Кисимова

Холистичният подход при работата с деца със специални образователни потребности

 

ФИЗИКА

Име

Тема

Радка Костадинова

Възможности за групова познавателна дейност на учениците при обучението по физика

Теменужка Манева

Повишаване на познавателния интерес на учениците чрез използване на физично съзтезание в СИП по физика

Румяна Давчева

Портфолиото като форма на оценяване и възможностите му за повишаване на постиженията на учениците по физика

 

МАТЕМАТИКА

Име

Тема

Галина Борисова

Решаване на показателни и логаритмични неравенства чрез метода “Самсонов” в електронен вариант

Сашка Боюклийска

Ефективност на обучението по математика чрез системно използване на тестово изпитване в раздел “Делимост”, 5. клас

 

ХИМИЯ

Име

Тема

Светла Ангелова

Развиване на познавателния интерес по химия чрез проектно-базирано обучение

Анетка Ветева

Повишаване на здравно-екологичната култура на учениците в извънкласни и извънучилищни форми на обучението по химия чрез използване на краеведчески подход

Ивелина Христова

Иновационно-образователен алгоритъм за създаване и поддържане на взаимно личностно възприемане и сътрудничество между учител и ученици (върху примера на обучението по химия и опазване на околната среда – СИП, 10. клас, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, Разград)

 

НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Име

Тема

Анелия Иванова

Овладяване на умения за конструиране и целесъобразна употреба на синтактични варианти в 3. клас

Даниела Димова

Овладяване на компетентности за писане в 1. клас

Магдалена Симонова

Здравно и екологично образование чрез работа по проект в условията на полуинтернатна група – 3. клас

Славейка Стоимирова

Иновационни техники на обучението по четене в 1. клас

 

ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

Име

Тема

Кирилка Герасимова

Самооценката като елемент на интелектуалния аспект на рефлексията при 5–7-годишните деца, върху примера на програмна система “Ръка за ръка” – Социален свят

Лидия Маринова

Педагогическа технология за стимулиране на видове асоциации на обекти от природния свят и видове граматически категории

Нели Петкова

Педагогически модел за превенция на агресивността у 4–7-годишните деца и преодоляване на негативното влияние на масмедиите чрез серия от интерактивни форми на педагогическо взаимодействие с родители

Бистра Георгиева

Частно-дидактическа технология за овладяване на графични умения чрез щудиране

Надежда Петрова

Народните празници и обичаи в ситуация по “Игрова култура и пресъздаване” като форма на педагогическо взаимодействие със семейството

Надка Нейкова

Зависимост между семантичната страна на български говорни структури и паметта на 6–7-годишното дете

Даниела Нинова

Форми на педагогическо взаимодействие с родителите за образователна интеграция на деца от ромски произход

Анелия Григорова

Педагогическа технология за развитие на фината моторика и графичните умения на 6–7-годишните деца

Стела Минкова

Развлечението – форма на педагогическо взаимодействие с родителя в мултиетническа среда

Румяна Кирилова

Ателието като допълнителна форма за педагогическо взаимодействие за стимулиране интереса на децата към детската художествена литература

Елка Зашева

Особености на двигателната функция на 3–7-годишните деца

Виолета Коцева

Полифазна терапевтична техника за формиране на умения при употребата на езикови граматични категории у деца с аутизъм от предучилищна възраст

Румяна Цветкова

Лоди-моделът в условията на оздравителна детска градина (върху примера на интегрираното образование на децата със специални образователни потребности)

Анна Ангелова

Педагогическа технология за образование в междуетническа среда, върху примера на деца от ромски произход в подготвителна група за училище

Елена Донева

Състояние, динамика, сензитивност и хармоничност в развитието на двигателните способности на 3–7-годишните деца

Аделина Павлова

Типови игрови технологии по правата на детето, върху примера на Конвенцията на ООН за правата на детето и сега действащия Закон за закрила на детето в Р България

Светла Колева

Дидактическа технология за изграждане на представа за число и стимулиране интелектуалното развитие на детето от подготвителна група

Анелия Кръстева

Педагогическа технология за формиране на правилно звукопроизношение у децата от предучилищна възраст

Жоржетина Атанасова

Интеркултурното образование в предучилищна възраст, върху примера на действията кодиране, декодиране и преоткриване на изобразителни знаци в някои празници

Мариана Ванкова

Интерактивна педагогическа система за безопасно поведение на детето от предучилищна възраст на улицата

Бисерка Страхилова

Психосемантични аспекти на някои обичаи при българи и роми, върху примера на социализация на 5–7-годишното дете в условията на детската градина

Диана Недева

Семиотичният принцип при специалната подготовка на децата за училище върху примерни образователни направления

           

ГЕОГРАФИЯ

Име

Тема

Румяна Танева

Технология за развитие на екологична култура (като аспект на географската култура) при разработване на екопроект “Възможни решения на екологичния проблем в света на богатите и бедните” (5. клас)

Дочка Радева

Образователна технология за проектна дейност с ИКТ при изучаване на националните паркове “Серенгети”, “Амазония”, “Йелоустоун” в 6. клас

Стойка Костова

Технология за интегрирано изучаване география на Северна Америка с две ИКТ – презентационна и уеб базирана (6. клас)

 

ФИЛОСОФИЯ

Име

Тема

Парашкева Григорова

Образователни технологии при изучаване на модул “Социално-политическа философия и право”

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Име

Тема

Мариела Ивайлова

Рисуването върху платно – средство за развитие на изобразителните способности и художествените умения на учениците от 7. клас

Марияна Антова

Народното творчество – стимул и фактор за развитие изобразителните способности на учениците в свободноизбираема подготовка в 6. клас

 

БИОЛОГИЯ

Име

Тема

Иса Иса Хаджиали

Инвариант на рефлексивна образователна технология в обучението по биология и здравно образование  (9.–10. клас)

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Име

Тема

Верочка Ценова

Проектно базирано обучение на обобщителните уроци по английски език (8. клас)

 

ИКОНОМИКА

Име Тема
инж. Йорданка Динкова Система на извънкласна дейност за подбор на ученици – ползватели (по международни проекти)

 

 

Успешно защитили и придобили

първа професионалноквалификационна степен

2007 г.

 

Управление на образованието

1 Албена Георгиева Тотева, Стимулиране на професионалната мобилност на младите хора (чрез допълнителна професионална квалификация), ПГХВТ, Плевен

2 Любов Стефанова Мишева, Училищен модел за делегиране на права, 131 СОУ, София

3 Драга Цветкова Шопова, Модел на индикатори за качество на управленската дейност в детската градина, ОДЗ №18, София

4 Сергей Страхилов Биров, Превенция за оцеляване в бедствени ситуации чрез обучение по защита от бедствия, аварии, катастрофи и пожари в училище, 8 СОУ, Благоевград

 

Предучилищно образование

5 Борка Генова Атанасова, Социализацията в мултиетническа среда при 5–7- годишните деца, ЦДГ “Слънце”, гр.  Левски

6 Веселка Николаева Василева, Стимулиране на националната идентичност у детето чрез проектно-базирано обучение (по програма Коменски 1 на Европейската комисия по образование и култура), ЦДГ №16, Враца

7 Диана Александрова Стоянова, Интерактивна технология за стимулиране на педагогическите взаимодействия учител – директор, ОДЗ №5, Враца

8 Искра Димитрова Причкапова, Педагогическа технология за развитие на игрови взаимоотношения и емоционална удовлетвореност при деца със специални образователни потребности в условия на интеграция, ОДЗ №56, София

9 Даниела Венкова Христова, Педагогическа технология за изграждане на ценностна ориентация у 3–7-годишното дете (върху примера на неговата здравна култура), ЦДГ “Червена шапчица”, с. Златар, Шумен

 

Начално образование

10 Галина Петрова Василева, Овладяване на правописни умения от третокласниците, 123 СОУ, София

11 Кристина Методиева Бонева, Повишаване ефективността на началното ограмотяване на четивни умения, ОУ “Христо Смирненски”, Радомир

12 Емилия Зафирова Гулева, Половото възпитание на учениците от началния етап на основната образователна степен – СИП, 4. клас, СОУ “Христо Смирненски”, с. Кочан, Благоевград

13 Величка Георгиева Петкова, Иновационни педагогически технологии по учебния предмет “Човекът и природата” – 4. клас (в часовете по СИП “Към природата – с любов”), ОУ “В. Левски”, Белене

14 Таня Маринова Колева, Подкрепяща педагогическа среда за самоувереност на ученика в неговата познавателна дейност, 143 ОУ, София

15 Галя Иванова Пенева, Интегриране на информационните технологии в обучението по български език в 1.–3. клас, СОУ “Йоан Екзарх Български”, Шумен

16 Магдалена Николова Димитрова, Универсалните природни елементи – стимул за развитие на изобразителните способности на учениците от 3. клас с различен етнически произход, І ОУ, Пазарджик

17 Румяна Василева Давидкова, Превенция на зависимостта от наркотици чрез обучението по човекът и природата в СИП – 4. клас, НУ “Архимандрит Зиновий”, Радомир

18 Камелия Димитрова Димитрова, Овладяване на езикови знания и умения от второкласниците в контекста на операционализацията в обучението по български език, 30 СОУ “Братя Миладинови”, София

19 Магдалена Русафова Иванова, Интерактивни техники на обучението като средство за стимулиране процеса на овладяване на комуникативни умения за създаване на писмен текст, СОУ “Св. Климент Охридски”, Пловдив

20 Христина Ангелова Сергеева, Овладяване на умения за разбиране и създаване на художествен повествователен текст от учениците от 3. клас чрез компютърна програма, НУК по култура, София

21 Маринка Иванова Циркова, Овладяване на умения за работа с текстови задачи, зададени в косвена форма, СОУ “Йордан Йовков”, Русе

22 Марияна Йорданова Механджиева, Развитие на комуникативно-речеви умения за създаване на текст-описание с използване на информационно-комуникационни технологии (3. клас), НУ “Христо Ботев”, Пловдив

23 Мария Стоянова Бончева, Развиващо влияние на сугестопедичните техники за откриване на ортограма при звучните съгласни в края на думата (2. клас), ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, Костенец

24 Милена Петрова Димитрова, Стимулиране индивидуалните постижения на учениците в обучението по математика в 1. клас чрез диференциране на обучението, СОУ “Христо Ботев”, Русе

25 Мима Асенова Димитрова, Груповата организация на обучението – мотивиращ фактор за конструктивна комуникативна компетентност на учениците (върху примера на обучението по математика, 3. клас), 30 СОУ “Братя Миладинови”, София

26 Кадифейка Владимирова Радкова, Извънкласната дейност – средство за превръщане на училището в привлекателна територия за учениците, 144 СОУ, София

27 Йорданка Запрянова Дачева, Интегриран биологичен модул в обучението по английски език (4. клас), 46 ОУ, София

28 Райка Божанова Попова, Изучаване на историческото минало на родния край в обучението по СИП “Човекът и обществото” – 3. клас, СОУ “Димитър Благоев”, Свищов

29 Надежда Георгиева Янева, Използване на похвати от ограмотяването в Македония за въвеждане модел на обучение за овладяване на умения за откриване и отбелязване на меки съгласни, 5 ОУ, София

 

Биология

30 Аделина Каменова Тодорова, Структуриране и усвояване на биологичните знания чрез използване на интелектуални карти, ПМГ, Перник

31 Елка Димитрова Владимирова, Интерактивни методи на обучение и иновационни форми на организация при екологичното образование и възпитание (по биология и здравно образование, 9. клас), ПГ “Акад. С. П. Корольов”, Дупница

32 Поля Нинова Лазарова, Успешно учене чрез разработване на проекти (човекът и природата, 5. клас), 76 ОУ, София

33 Драгомир Петров Василев, Формиране на екологични ценности чрез моделиране и работа по проекти върху раздел “Биосфера”, ПГПТ, Шумен

 

История

34 Николай Иванов Чакъров, Развиване на умения за критичен анализ чрез използване на автентични източници на немски език за историята на Германия след Втората световна война, СОУПНЕ “Ф. Шилер”, Русе

35 Албена Николова Пепелова, Технология за развитие на специфични исторически умения в обучението по история и цивилизация в 5. клас, І ОУ, Пазарджик

36 Маргарита Стоянова Мишева, Използване на експозиции на европейски музеи за проектна работа на учениците по история и цивилизация, ЧСОУ “Ровел”, София

37 Емилия Иванова Димитрова, Образователна технология за работа с исторически текст в условията на преподаване на роден и чужд език, СОУ “Ст. Заимов”, Плевен

 

Информатика

38 Ирина Николаевна Горанова, Иновационни методи при изучаване на основни управляващи структури в езика за програмиране PASCAL в часовете по информатика в 9. клас, ПМГ, гр.  Гоце Делчев

39 Диянка Недялкова Станчева, Електронното обучение по икономическа информатика в 11. клас, НФСГ, София

 

Икономика

40 Мария Христова Бакалова, Ролеви игри по учебна практика (сервиране и барманство), ПГ, Сопот

 

Български език и литература

41 Татяна Любенова Кацарова, Пунктуационните умения на учениците в края на основната степен на обучение, СОУ “Христо Ясенов”, Етрополе

42 Ива Христова Кузманова, Усъвършенстване на дискурсните умения на учениците чрез възприемане на диалога като структурообразуващ елемент в поемите на Гео Милев и Никола Вапцаров, ПТГ, Габрово

43 Надежда Пенчева Найденова, Стилистичният модел на класическата българска литература като средство за усъвършенстване стила на учениците при писане на литературно-философско есе, ПТГ, Габрово

44 Марина Богданова Великова, Емоционалната интелигентност в обучението по литература – СИП за 6. клас, 125 СОУ, София

45 Ана Николова Андреева, Образователен модел за развиване на умения за публично изказване (участие на учениците от 11. клас в официална учебна дискусия), ГЧЕ, Ловеч

 

Химия

46 Анита Кръстинова Манолова, Развитие на умение за разчитане на технологични схеми на химични производства чрез графични задачи, ПГХТ, Бургас

47 Елена Владимирова Тумбева, Формиране и развитие на познавателни интереси чрез използване на историческия подход в обучението по химия в 7. клас, СОУ “Братя Каназиреви”, Разлог

48 Елена Янакиева Атанасова, Система за точкова оценка и самооценка на постиженията на учениците при обучението по органична химия, СОУ “Д-р Петър Берон”, Свиленград

49 Йорданка Петрова Илиева, Развитие на познавателните интереси на учениците чрез дидактически игри по химия, 25 ОУ, София

50 Русанка Тодорова Петрова, Повишаване ефективността на обучението по химия с помощта на музикален фон, 37 СОУ, София

51 Галя Николова Шуманова, Проектно-базирано обучение по химия за повишаване екологичната култура на учениците, 101 СОУ, София

 

Физика

52 Антоанета Вълчева Николова, Компютърната презентация в обучението по физика и астрономия, ядро “От атома до космоса”, ПГИИ, Търговище

 

Специална педагогика

53 Галина Димитрова Месалска, Влияние на изобразителните дейности върху екологичното възпитание на децата със специални образователни потребности от 1. и 2. клас, РЦ – ПИОВДУСОП, София

 

Бит и технологии

54 Калудка Георгиева Щракова, Изграждане на конструктивно-технически умения у учениците от 4.–5. клас (СИП “Бит и технологии”), 11 ОУ, Перник

 

 

Немски език

55 Албена Николаева Борисова, Проектна работа върху текст в чуждоезиковото обучение, ГПЧЕ, Монтана

 

Психология

56 Илияна Димитрова Калинова, Усъвършенстване на компетенциите за личностно самопознание чрез образователен сайт “Познай себе си”, ОДК, Пловдив

 

Изобразителни дейности

57 Розина Петрова Васева, Конферансът като метод за усвояване на художествени познания и изобразителни умения, СХУПИ “Свети Лука”, София

58 Камелия Стоянова Сантева, Папирпластиката като метод за развитие на творческото мислене на учениците от 10. клас – специалност “Аранжиране”, СХУПИ “Свети Лука”, София

59 Мариана Любомирова Ненова, Използване на графични изобразителни програми по проектиране на текстилен дизайн за развиване на професионални компетенции, ПГТМД, София

 

Електротехника

60 Венеция Георгиева Градинарова, Иновационна педагогическа практика за работа в малки групи при решаване на типологизирани учебни задачи (електротехника, раздел “Постоянен електрически ток”), ПГЕА, София

 

Физическо възпитание

61 Цветина Димитрова Ларгова-Стефанова, Двигателна активност на подрастващите – отношение на ученици и родители към проблема, 144 СОУ, София

62 Антоанета Недялкова Викторова, Разработване на нормативна основа за индивидуална оценка на физическото развитие на учениците от началния етап на основната образователна степен, 20 ОУ, София

 

Руски език

63 Венера Костадинова Иванова, Образователна технология за създаване на рекламен продукт (обучение по руски език като ІІ чужд език), 71 СОУ, Казичене

 

Математика

64 Галя Георгиева Цветанска, Груповата работа в часовете за упражнение в раздел “Геометрични фигури” – 5. клас, СОУ “Св. Патриарх Евтимий”, Пловдив

 

Хранително-вкусова промишленост

65 Сийка Викторова Иробалиева, Съдържателна взаимовръзка между обучението по “Хигиена на храни и хранително законодателство” и реалния живот (източници и средства за актуализация), ПГХВТ, София

 

2006 г.

1. Мария Димитрова Иванова

ПУП

„Нетрадиционни форми за изграждане на етнокултурна компетентност

у учители и родители”

2. Емилия Димитрова Димова

ПУП

„Подготовка за писане в предучилищна група”

3. Тянка Георгиева Златанова

ПУП

„Дидактическа технология за модели на екологосъобразно поведение

в предучилищна възраст”

4. Емилия Георгиева Янчева

ПУП

„Технология за развитие на изобразителните способности у детето в подготвителната група

чрез илюстрацията”

5. Ангелина Василева Черешарова

Музика

„Детският оркестър – форма

за по-активно възприемане

на инструментална музика

от 6–7-годишните деца”

6. Даниела Николова Андонова

НУП

„Усъвършенстване на образователния процес по учебния предмет „Човекът и обществото” – 4. клас,

чрез използването на допълнителна литература при обучението

по СИП “Моята родина”

7. Десислава Иванова Евтимова

НУП

„Гражданското образование

на учениците от 1.–4. клас, реализирано чрез дейности по проекти”

8. Ваня Микова Кунчева

НУП

„Стимулиране на креативност

при съчиняване на вълшебна приказка по метода на проектите в 4. клас”

9. Румен Ангелов Андреев

НУП

„Развитие на словеснотворческите умения и езиковата култура на ученици

билингви (роми) в 4. клас

чрез създаване на писмен текст

по творческа задача”

10. Янка Костова Шейтанска

НУП

„Иновационни педагогически технологии по учебния предмет „Човекът и природата”

11. Наталия Василева Попова

НУП

„Комплект развиващи тестове

(върху примера на обучението

по български език – 4. клас)”

12. Милена Ангелова Бельовска

НУП

„Представянето на пролетните празници и обичаи – предпоставка

за формиране на добродетели

у учениците от 2. клас”

13. Деница Стойнева Евлогиева-Асенова

НУП

„Формиране на екологична култура

у учениците от 2. клас чрез дейности

в градския парк – СИП „Екология”

14. Весела Георгиева Сандева

НУП

„Природозащитно образование

на учениците в 4. клас

чрез СИП „Приятели на природата”

15. Мария Петрова Керина

НУП

„Сетивните опори – средство

за усъвършенстване работата

на учениците при решаване на текстови задачи в 3. клас”

16. Тодор Павлов Страшимиров

Специална педагогика

„Интерактивна технология

на подготовка за продуктивна учебна дейност (върху примера на деца

с аутизъм от начална образователна степен)”

17. Диана Любенова Божинова

Специална педагогика

„Дидактичен модел за формиране

на свързано речево изказване при деца с езиково недоразвитие

от начална образователна степен”

18. Юлия Добринова Стоянова

Специална педагогика

„Опит за практико-приложна система за формиране на синтактични единици (прости, кратки и разширени изречения) при ДИН от предучилищна възраст”

19. Мариана Тодорова Гайтанска

Специална педагогика

„Тест за диагностика на вербалната комуникация при деца с аутизъм

от предучилищна възраст”

20. Маринета Георгиева Маринова

Специална педагогика

„Овладяване на умения за учебен труд чрез интегрирано обучение на деца

със СОП в болнично училище”

21. Анета Самуилова Даилова

Икономика

„Мултимедийната презентация

в обучението по бизнес комуникации”

22. Бойка Кирилова Костадинова

Икономика

„Интегрирани задания за развитие

на мениджърски компетенции”

23. Незабравка Кирилова Вачкова

Музика

„Съвременната  популярна песен и обучението по музика”

24. Красимир Стоянов Иванов

Физическа култура

„Изследване влиянието на специално-подготвителните упражнения и игри при началното обучение по волейбол

в училищата”

25. Красимира Стоянова Топузова

Английски език

„Културологичен модел за анализ

на картини в обучението по английски език и литература”

26. Цанко Бочев Петков

Информатика

„Презентацията и мултимедията

в обучението по информационни технологии в горен курс”

27. Диана Жекова Иванова

Химия

„Интердисциплинен подход

в обучението по физика и химия

на учениците билингви (9.–10. клас)”

28. Марияна Иванова Делинешева

Физика

„Методът на проектите в обучението по физика”

29. Ваня Цонкова Минева

Философия

„Приложение на интерактивните методи в обучението по „Свят и личност” с цел развитие на критично мислене”

30. Иван Цветанов Костов

УО

„Училищна стратегия за педагогическо общуване”

31. Митко Колев Дерменджиев

УО

„Финансова автономия в училище – иновативен модел”

32. Мария Йорданова Гайдарова

УО

„Управление на качеството на образователния процес чрез оценяване на учебното заведение”

33. Ахинора Русева Куманова

УО

„Скаутското движение – средство

за формиране на екологична култура”

34. Евелина Христова Песева-Петкова

Изобразително изкуство

„Развитие на тактилността

при зрително затруднени ученици

чрез работата по приложно изкуство (керамика)”

35. Светозар Николов Петров

Изобразително изкуство

„Техниката „пресоване” – способ

за развитие на усет за формата

в обучението по скулптура

на учениците от 5. клас – СИП”

36. Елена Стефанова Мирчева

История

„Технология за развиване на умения за работа с основни документи за правата  на човека и гражданина в часовете

по история в 9. клас”

37. Донка Иванова Коева

История

„Технологичен модел за развиване

на умения и компетенции за „четене” и писмена интерпретация на карикатура в обучението по обща история и цивилизация”

38. Зоя Велчева Йончева

История

„Европейските уроци и съставяне

на дидактически модел за засилване

на интереса към съвременността

в 10. клас”

39. Лилия Смиленова Атанасова

История

„Умението за систематизиране

на историческите знания в 9. и 10. клас чрез изработване на интелектуални карти”

40. Василка Христова Узунова-Дойнова

Биология

„Развитие на здравно-екологични компетенции у учениците

чрез използване на интерактивни методи в обучението по биология – 9. клас, ядро “Биосфера”

41. Цветанка Ганчева Нинова

Биология

„Успешно учене и развитие

на здравно-екологични компетенции чрез партньорство и работа в екип”

42. Евгения Димчева Иванова

БЕЛ

„Усъвършенстване и автоматизиране на тестогенеративните умения

чрез управление на корелационните зависимости между някои типове грешки (в 7. клас)

43. Елза Асенова Сиракулева-Башова

БЕЛ

„Овладяване на умения за осмисляне лексикалното значение на думите и

за уместната им употреба според комуникативната задача и смисловия контекст (5. клас)”

44. Калина Динкова Михова

БЕЛ

„Педагогическа технология за работа върху есе в обучението по български език и литература като механизъм

за стимулиране на художествените интереси на учениците”

45. Райна Димчова Георгиева

БЕЛ

„Позитивиране на формиращия се

аз-образ у 12–13-годишните

чрез разширяване на формата на часа за консултации по БЕЛ”

46. Снежанка Георгиева Гаргова

БЕЛ

„Инициацията при изучаване

на вълшебни приказки – средство

за стимулиране на творческите умения на учениците от 5. клас”

47. Райна Тодорова Тотева

БЕЛ

„Художественото съпреживяване

в обучението по литература”

 

2005 год.

1. Цветелина Евтимова Георгиева

БЕЛ

"Междупредметните връзки по отношение на разбирането и конструирането на синтактични варианти в българския и английския език – средство за повишаване на езиковата компетентност на учениците от 8 клас"

2. Илка Стоянова Димитрова

БЕЛ

"Името – енигма в Йовковия разказ /гимназиален етап, средна степен/. Работата над антропонимите – средство за обогатяване на литературните компетентности на учениците от ХІІ клас"

3. Дарина Йорданова Биволарска

биология

"Екологични нагласи и ценности на учениците в ІХ клас"

4. Теменужка Иванова Христова

биология

"Разширяване и прецизиране на биологичните знания чрез използване на сравнението / 9 клас, Ядро "Клетка"/"

5. Ваня Иванова Банчева - Георгиева

биология, химия

"Развитие на екологичните компетенции на учениците чрез работа по проекти Х клас"

6. Марина Стоянова Керемидчиева

биология

"Развитие на научни убеждения у учениците чрез конструиране на доказателства в обучението по биология Х клас.

7. Тошко Трифонов Христов

история

"Развиване на уменията за хронологична и пространствена локализация в условията на билингвалното обучение по история и цивилизация / 9 клас/"

8. Диана Михайлова Илиева

история

"Дидактически задачи за развиване на умения за работа с източници на основата на многоперспективността в обучението по нова история в 9 клас"

9. Ваня Фердинандова Кастрева-Монова

история

"Изучаването на Втората световна война – модули и технологии"

10. Дафина Генова Николова

история

"Технологичен  модел за обучение по евроинтеграция в Хти клас"

11. Данаил Георгиев Ананиев

изобразително изкуство

"Нетрадиционни педагогически подходи в образователния процес по изобразително изкуство и социалното адаптация на ученички с девиантно поведение V клас от възпитателното училище – интернат с.Подем, обл.Плевенска"

12. Красимира Борисова Гошева

изобразително изкуство

"Ролята на оптимизацията в учебния процес по изобразително изкуство в обучението по структурна комбинаторика в VІІ клас"

13. Емилия Славчева Иванова

УО

"Гражданско участие на родителите в управлението на училището / върху примера на взаимодействието между училищното ръководство и родителска общност в Националната  търговско-банкова гимназия, град София/"

14. Мирослав Димитров Зарев

УО

"Проектните дейности в партньорство училище-родителска общност"

15. Дияна Иванова Гайтанджиева

УО

"Интерактивна дидактическа технология за квалификация на педагогически субекти /директори и учители/ от предучилищни заведения"

16. Цена Петрова Иванова

УО

"Емпирико теоретичен модел на екипна организация на управленска дейност"

17. Йорданка Атанасова Кръстева

УО

"Проектно базиран мениджмънт /върху примера на управленската иновация в ОДЗ 50 – София/"

18. Георги Атанасов Тончев

философия

"Принципът на реципрочност между преподавателските стратегии и философската система на Фр.Ницше"

19. Делиян Витков Дамянов

физика

"Използване на информационните технологии в обучението по физика"

20. Андон Илиев Карапетков

химия

"Изследване възможностите за съчетаване на видеофрагменти с демонстрационен експеримент в обучението по химия"

21. Иванка Тенева Желева

химия

"Използване на интерактивни методи за свързване на обучението по химия с обучението по електрически материали"

22. Малинка Костова Дочева

химия

"Самоконтролът и самооценката на учениците при самостоятелната работа по органична химия"

23. Румяна Станева Борисова

електротехника

"Мрежово обучение на компютърни техници чрез учебен Web-сайт"

24. Лилия Христова Петрова

информатика

"Компютърната презентация – нова педагогическа технология в обучението по математика в раздел "Неравенства"

25. Димитър Атанасов Попов

математика

"Повишаване качеството на обучението по математика чрез използване на компютърни симулации"

26. Диана Йончева Декова

математика

"Интегриране на обучението по математика със средствата на информационните технологии"

27. Жанина Величкова Здравкова

география

"Образователна технология с комплект учебник-учебна тетрадка за стимулиране на взаимодействието в образователния процес /при програмна тема "Страни и народи в Азия"/"

28. Наталия Панева Петкова

география

"Проектно-базирано обучение на тема:"Развитие на туризма в Ловешка област в група ЗИП, ХІ клас"

29. Евгений Антонов Йонков

бит и технологии

"Проблемът за приложните технологии в бита в учебното съдържание по Бит и технологии в VІІ-VІІІ клас"

30. Виолета Димитрова Георгиева

специална педагогика

"Същност и особености на двигателното развитие и обучение при зрително затруднени деца с множествени увреждания"

31. Мария Павлова Елмазова

музика

"Интерактивни форми на обучение за възпитаване на музикална култура в началното училище"

32. Надежда Неделчева Радева-Иванова

машиностроене

"Организация на самостоятелната работа по машинни елементи "Проект" с електронно учебно пособие"

33. Маргарита Николаева Сандова

химическа промишленост

"Оценяване на професионалните компетенции в обучението  по процеси и апарати чрез батерия от дидактически тестове"

34. Петя Стефанова Стаменова

ПУП

"Психолингвистична технология за формиране на синтактична компетенция и когнитивно развитие при 3-4 годишни деца"

35. Петя Михайлова Толева-Вълева

ПУП

"Стил на управление на директора и ефективност на учителите в детската градина при работа в екип"

36. Катя Дочева Капанова

ПУП

"Компютърно-опосредстваната комуникация – интерактивна технология на педагогическо взаимодействие със семейството"/теоретико-емпиричен модел/

37. Илияна Добрева Николова

ПУП

"Дидактическа технология с елементи от йога за стимулиране на физическото и психическото развитие на децата от предучилищна възраст"

38. Елвира Захариева Омайникова

ПУП

"Адаптивност и възпитателен потенциал на съвременното семейство при деца от подготвителна група "

39. Валентина Борисова Каменарова

ПУП

"Ателието по музика като форма на педагогическо взаимодействие за стимулиране на етническа толерантност при 5 – 7 годишните деца"

40. Петра Лукова Домусчиева

ПУП

"Игрово-познавателни ситуации за усъвършенстване на пресъздаващата стратегия в подготвителна група"

41. Йорданка Минева Златилова

ПУП

"Професионално – педагогически тренинг за квалификация на детски учители"/върху примера на Конвенцията на ООН и Закона за закрила на детето/

42. Ивелина Атанасова Георгиева

НУП

"Личностно-ориентиран образователен процес чрез СИП "Да бъдем здрави" за формиране на здравна култура у третокласниците"

43. Настя Петкова Димитрова

НУП

"Интеграцията на деца със специални образователни потребности в училище"

44. Звезделина Колева Владкова

НУП

"Формиране на екологична култура сред учениците от ІV клас чрез дейности в Борисовата градина"

45. Даниела Йорданова Даскалова

НУП

"Педагогическо изследване на уменията на второкласниците за целесъобразна употреба на синтактичните конструкции в писмената им реч"

46. Гинка Георгиева Кръстева

НУП

"Изграждане на екологична култура у учениците от ІІІ клас чрез СИП "Екология""

47. Емилия Стоянова Славкова

НУП

"Овладяване на умения за писане в първи клас"

48. Цветанка Цветанова Берова

НУП

"Овладяване на компетентности за писане в първи клас"

49. Красимира Йорданова Алексиева

НУП

"Формиране на толерантност у учениците от началния етап на основната образователна степен чрез занимания по СИП "Фолклор на етносите"

50. Величка Станчева Николова

НУП

"Училищният празничен календар и активните методи и техники на преподаване и учене"

51. Лидия Иванова Кирчева

НУП

"СИП "Екология" в ІІІ клас и интерактивните методи"

52. Галина Георгиева Нинова

НУП

"Българският фолклор – основа за обновяване на съдържанието и организацията на работата в часовете за ЗИП по български език и литература в трети клас"

53. Елена Сотирова Илиева

НУП

"Похвати за овладяване на умения за самопроверка и самооценка в обучението по български език и математика във втори клас"

54. Анета Заркова Богданова

НУП

"Интегриране на деца със специални образователни потребности в масовото училище /чрез обучението по околен свят – втори клас/"

55. Таня Иванова Йончева-Кирчева

НУП

"Природозащитно образование на учениците от ІV клас, чрез обучението в СИП "Млади приятели на билките"

56. Надя Исаева Тимчева

НУП

"Обучението в СИП религия ІІ клас – предпоставка за формиране на добродетели"

57. Пенка Иванова Йосифова

НУП

"Смисловата ориентация при обучението в четене в периода на ограмотяването в І клас"

58. Румяна Илчева Неминска

НУП

"Образование за демократично гражданство – религиозно измерение на интеркултурния диалог / върху примера на обучението в І-ІV клас/"

 

2004 год.

1. Светлана Иванова Бенина Специална педагогика "Образователна технология за формиране на географска култура при деца с интелектуална недостатъчнот в пети клас на помощно училище"
2. Нели Маринова Гетова География "Образователна технология с използване на учебника при изучаване на раздел "География на националното стопанство" в 10 клас"
3. Виктория Добрева Каранлъкова География "Образователна технология с използване на казуси за развитие на модели на поведение в раздел "Национално стопанство на България"- 10 клас"
4. Дора Андреева Райчева География "Формиране на географски аспекти на култура за околната среда при изучаване на раздел "Земята-Нащият дом" в 8 клас"
5. Петранка Димова Бояджиева Икономика "Комплект развиващи дидактически тестове по икономика /върху примера на обучението в Професионална гимназия по строителство и енергетика, гр.София/"
6. Антоанета Петкова Георгиева Математика "Изучаване на средни величини и някои неравенства в профилираната подготовка по математика"
7. Кинче Тодорова Тодорова Математика "Технологичен модел за контрол и комплексно оценяване дейността и постиженията на учениците по математика в 6 клас"
8. Мария Тодорова Люцканова Ел.техника "Използване на ново учебно помагало в процеса на обучение на учениците по предмета "Електрически машини и  апарати" с цел повишаване на професионалните им компетенции"
9. Елеонора Константиновна Меснянкина Руски език "Лингвостранознанието в часовете по руски език в начален курс /рационален модел с иновативни характеристики /"
10. Катя Йорданова Йорданова Управление на образованието "Управленски модел за консултативен кабинет за родители"
11. Красимира Брайкова Иванова Управление на образованието "Управление на педагогическия персонал в условията на демократизация на училищното образование"
12. Ивета Петрова Германова Управление на образованието "Управление на образователен проект за учебна програма, мативираща ромски деца / 4-ти,7-ми и 8-ми клас/ за образователна сертификация"
13. Гергана Петрова Ганчева Физическа култура "Проучване на нова методика за измерване на координационната способност – пъргавина при 15-19 годишни ученици" 
14. Боянка Танова Кръстева Физическа култура "Възрастова динамика и зависимости между някои основни показатели за физическо развитие, физическа дееспособност и нервно-психическа реактивност при 7-10 год. ученици /1-4 клас/
15. Русланда Иванова Калева-Леви Биология "Приложение на симулационните методи-казуси за развитие на критично мислене на личността на учениците в обучението по биология"
16. Анна Иванова Ганина БЕЛ "Осмисляне на достойнството като универсална човешка ценност при изучаване на старогръцката литература"
17. Мария Тодорова Тодорова БЕЛ "Дискусионни форми на общуване в учебния процес /гимназиална степен на обучение/"
18. Ганка Драганова Славова БЕЛ "Овладяване на умения за конструиране на синтактични варианти и целесъобразната им употреба"
19. Донка Георгиева Милева БЕЛ "Възприемане на християнските добродетели като предпоставка за обогатяване на литературната компетентност"
20. Марияна Георгиева Георгиева БЕЛ "Работа върху емоционално-образно значение на думата в анализа на епическия текст с ученици от Република Молдова"
21. Росица Йорданова Илиева Химия "Ролята на комплексния тематичен контрол в обучението по химия и опазване на околната среда за постигане на Държавните образователни изисквания"
22. Кристабел Кеворк Закарян Химия "Използване на изобразителните средства при решаване на логически задачи"
23. Господинка Йорданова Милева Химия "Повишаване на познавателната активност на учениците чрез обществен преглед на знанията по химия"
24. Мариана Любенова Кацарова Химия "Овладяване на химичния език в седми клас чрез използване  на нетрадиционни техники и на дидактически материали"
25. Татяна Пеева Гюзелева Химия "Оптимизиране на логическата структура на съдържанието в раздел "въглеводороди" чрез използване метода на матриците и графите"
26. Валентина Стоянова Ирибозова НУП "Овладяване на умения за разбиране на лексикалното значение на думата и нейния целесъобразен избор в съответствие със смисъла нна изречението и текста"
27. Емилия Младенова Николова НУП "Овладяване на умения за целесъобразна употреба на прилагателно име във втори клас"
28. Людмила Паунова Любенова НУП "Приемственост при изграждане на екологична култура у учениците в прехода от начален към прогимназиален етап"
29. Виолета Илиева Минчева НУП "Мотивация за позитивно мислене и поведение"
30. Поля Йорданова Дикова НУП "Творческите изяви на учениците от началния етап на основната образователно  личностно-ориентиран образователен процес"
31. Пенка Георгиева Алтънова НУП "Интегриране на художественото въздействие на литературата и другите изкуства-условие за стимулиране на словесно-творческите умения на второкласниците"
32.Катя Иванова Крумова НУП "Училищен празничен календар"
33. Румен Костов Стоянов НУП "Образование за етнорелигиозна толерантност /върху примера на обучението по български език и литература и в часа на класа -  начален етап на образование/"
34. Ангелинка Благоева Стойчева НУП "Интерактивни техники на обучение за овладяване на комуникативно-речеви умения в ІV клас"
35. Бисерка Георгиева Делева НУП "Археологическото богатство на родния край и мястото му в обучението по СИП "Човекът и обществото" – ІІІ клас"
36. Дафинка Методиева Митрева НУП " Интергративни връзки в обучението по роден край, околен свят и математика І –ІV клас"
37. Маринела Матеева Коцева НУП "Овладяване на умения за кодиране на гласните звукове в писмената реч от първокласниците през периода на ограмотяване"
38. Красимира Георгиева Константинова НУП "Овладяване на комуникативни компетентности за създаване на текст"
39. Златка Славчева Петкова НУП " Повишаване ефективността на обучението по физика чрез използване на работа в екип в извънкласна дейност"
40. Галя Атанасова Атанасова НУП "Декоративното рисуване върху стъкло /витраж/ като метод за развиване на въображението и творчесвото на учениците от VІІ клас в часовете по изобразително изкуство"

2003 год.

1. Светла Славчова Величкова НУП "Природозащитно образование сред дивата природа на национален парк "Пирин"
2. Милена Тотева Бонева НУП "Здравното образование на учениците от началния етап на основната образователна степен /ІІІ – ­ІV клас/"
3. Величка Костадинова Златарска НУП "Природозащитно образование с ученици от ІІІ клас рез СИП Екология"
4. Даниела Иванова Мавревска НУП "Природозащитното образование в ІV клас чрез извънурочните форми на обучение"
5. Румяна Методиева Стоянова НУП "Обогатяване на историческите знания на учениците от ІІІ клас чрез допълнителен исторически материал"
6. Анаит Киркор Киркорова - Първанова Руски език "Стимулираща функция на груповите форми на работа в процеса на обучение по руски език"
7. Мария Методиева Генова Английски език "Развиване на умения за разпознаване на идентичности в художествени текстове"
8. Красимир Георгиев Вълков Управление на образованието "Управление за развитие на християнска добродетел"
9. Павлина Радославова Вълева Управление на образованието "Иновационен модел за стратегическо управление в училище"
10. Иван Митев Кънчев Управление на образованието "Модел на управленско взаимодействие за образователна интеграция на ромските деца"
11. Снежана Петкова Димитрова Управление на образованието "Модел на управленски профил на училищния директор в условията на модернизация на образованието"
12. Диана Рачева Катранджиева ПУП "Ролята на пословиците, поговорките и гатанките за формиране на родолюбиви чувства у 6-7 годишните деца"
13. Юлияна Николова Топурова ПУП "Образование в междуетническа среда за родители чрез стимулиране на актуалната установка"
14.Добрина Димитрова Макавеева Икономика "Учебната фирма – иновационен образователен модел за обучение по икономика"
15. Светозара Светозарова Симеонова Икономика "Практико-приложните и познавателни задачи при обучението по финанси"
16. Даринка Тодорова Йорданова Химия и опазване на околната среда "Технологични варианти за обобщително-преговорни уроци върху химични елементи и техните съединения вІІ клас"
17. Искра Петрова Попова Химия "Използване на интерактивни методи за свързване на обучението по химия с обучението по двигатели с вътрешно горене"
18. Радка Иванова Ценкова Физическо възпитание и спорт "Междупредметните връзки в обучението по физическо възпитание и спорт в началния етап на СОУ"
19. Таня Димитрова Борисова Физическо възпитание и спорт "Изследване на учебните програми по гимнастика в училищното физическо възпитание при ученици от 6 до 12 – годишна възраст и опит за тяхното усъвършенстване"
20. Станка Йотова Симова Български език "Модел за индивидуализация на обучението по български език в IX и X клас"
21. Руслана Бонева Велинова Български език и литература "Утвърждаване на граждански ценности и нагласи при изучаването на романа "Дон Кихот"
22. Веселина Петрова Пеева Български език и литература "Изграждане на умения за лексикален подбор при изучаване на публицистичен стил вІІІ клас"
23. Камен Емилов Каменов Български език и литература "Образователен модел за писане на съчинение чрез POWERPOINT /технологичен модел/"
24. Емилия Иванова Здравкова Физика "Учебни помагала и билингвално обучение по физика"
25. Здравко Савов Николов Физика "Историческия подход в обучението по физика"
26. Илка Маринова Илиева Биология "Формиране на умения за работа в екип чрез интерактивни техники"
27. Емил Иванов Владимиров Биология "Влияние степента на проверката върху постиженията и степента на тревожност на учениците отІІ клас"
28. Кирилка Георгиева Димитрова Биология "Превенции в здравното образование"
29. Жанета Янкова Рачева Биология "Технологичен модел на личностно-стимулиращ дидактически тест (с обучителен характер, със задачи за прилагане на нови знания)"
30. Джена Георгиева Стайкова Биология "Интегрирано обучение по биология и химия чрез използване на мултимедийни, програмни продукти и Интернет"
31. Латинка Йорданова Петрова География "Нови акценти в образователната технология за формиране на система от понятия при изучаване на раздел "Световно стопанство" в IX клас"
32. Тони Иванова Корназова Математика "Дейностният подход при изучаване на стереометричния материал в І клас"
33. Филип Лазаров Филипов Изобразително изкуство "Нестандартните материали и техники при изграждане на пейзажа в обучението по изобразително изкуство в клас, като средство за развитие на изобразителните умения на учениците"
34. Илиана Василева Танева ХВП "Формиране на професионални компетенции в обучението по "Технология на месото и месните продукти" чрез система от изпитни задания"
35. Надежда Стефанова Найденова ХВП "Повишаване ефективността на контрола чрез нова система от дидактически тестове в обучението по хладилна технология"

2002 год.

1. Соня Илиева Павлова ПУП "Декоративното рисуване и формиране на графични умения у децата с оглед усвояване на писмена грамотност"
2. Теменужка Добрева Баракова ПУП "Модел на изграждане на времеви представи у детето в предучилищна възраст"
3. Рени Ангелова Вълкова ПУП "Формиране на знания за християнските празници у децата от предучилищна възраст и стимулиране на емоционалното отношение и поведение към тях"
4.  Галя Христова Ангелова История "Използването на Инфорамационните и комуникационни технологии в обучението по история в ХI клас"
5.  Валентина Александрова Йорданова История "Обучението по евроинтеграция в контекста на историческото наследство"
6. Цветка Тодорова Кисьова Специална педагогика "Дидактически модел на динамиката на математическите умения"
7. Севдалина Владимирова Джонгарска-Григорова Специална педагогика "Дидактичен модел за индивидуално речево развитие на ученици с увреден слух"
8. Недка Андреева Витанова Математика "Възможности за повишаване на успеваемостта на учениците по математика чрез приложение на някои вербални форми на работа"
9. Дафинка Веселинова Янакиева Математика "Комбинаторни и вероятностни задачи и формиране на стохастически знания и умения"
10. Елка Живкова Петкова Математика " Повишаване мотивацията на учениците за  учебна дейност чрез въвеждане на групова форма на обучение"
11. Стелиана Миткова Кокинова Математика "Бенчмарк уроци и екипна работа - изследване на една нова дидактическа технология"
12. Светлана Димитрова Генчева Химия "Използване на интелектуални карти в обучението по химия за развитие на понятия с  междупредметен характер"
13. Лена Благоева Парова Химия "Диференцирана организация и контрол на самостоятелната работа по химия в слята паралелка"
14. Лилия Динчова Овчарова Химия "Развитие на познавателни интереси чрез писмени и лабораторни упражнения по химия"
15. Маргарита Георгиева Йотова Химия "Вариативен модел за билингвално обучение по химия и опазване на околната среда на немски език"
16. Райна Христова Александрова Химия "Ситуативни методи при екологизация на обучението по химия"
17. Катя Славова Димитрова ХВП "Използване на система от технологични карти в обучението по технологично обзавеждане"
18. Галя Йорданова Георгиева ХВП "Приложение на дидактически тестове за проверка и оценка на усвоените знания и формираните професионални компетенции в обучението по "Технологично обзавеждане на предприятия за производство на хляб,хлебни и сладкарски изделия"
19. Петър Асенов Генов Биология "Овладяване на биологичната култура в образователния процес по биология чрез развитие на познавателни интереси"
20. Кунка Йорданова Георгиева Ел.техника "Приложение на технологичен алгоритъм в обучението по "Проектиране,промишлена естетика и дизайн"
21. Славка Константинова Димитрова Транспорт "Въздействие на дидактическите тестове върху професионалните компетенции на учениците от професия "монтьор" и "водач на МПС"
22. Илинка Костадинова Патърова Икономика "Работа в екип при интегрирани задания"
23. Дина Василева Костова Икономика "Проектният метод в икономическото обучение"
24. Мария Андонова Плачкова Икономика "Дидактически тестове по маркетинг"
25. Мариана Александрова Герчева Икономика "Овладяване на управленски умения чрез прилагането на казуси в обучението по мениджмънт"
26. Анета Здравкова Милова БЕЛ "Формиране на умения за откриване на правописни и стилистични грешки чрез работа с компютър"
27. Каля Йорданова Димитрова Управление на образованието "Иновативна училищна политика за устойчиво развитие на ученици с фолклорна ориентация / върху примера на СОУ"Д.Чинтулов" - Бургас/"
28. Атаноли Димитров рангелов Физическа култура "Морфо - функционалните възрастови промени - предпоставка за оптимизиране на физическото възпитание и спарта на учениците"
29. Ваня Спасова Апостолова География "Формиране модели на поведение в практикум за околната среда на родния край в ЗИП - география и икономика 10 клас"
30.  Лилия  Апостолова  Желязкова  Философия "Иновационни дидактически модели в обучението по модул "Приложна етика""
31. Димка Василева Колчагова Руски език "Повишаване степента на увереност в себе си при учениците, изучаващи руски език в условията на сродна диалектна езикова среда"
32.  Лидия Светославова Лукьянова Музика "Някои аспекти на взаимодействието между музикалното и чуждоезиковото развитие на учениците"
33. Таня Дойнова Петкова Физика "Активизиране на познавателната дейност"
34. Камелия Миланова Рачева НУП "Изграждане на Информационно-квалификационен център "Екология" при ОУ  "Отец Паисий"  - град Силистра"
35.Маргарита Иванова Бумброва НУП "Експериментиране на програма за работа в часовете по задължителна и свободноизбираема подготовка по природозащитно образование с ученици 1 – 4 клас"
36. Даринка Христова Димитрова НУП "Ролята на екоклуб "Еделвайс" при ОУ "Иван Вазов" – гр. Габрово, за изграждане на екозащитно поведение у учениците от началната училищна степен"
37. Недялка Димитрова Димитрова НУП "Повишаване ефективността на образователния процес чрез овладяване на етнографски знания в началната училищна степен"
38. Илияна Стоянова Илиева НУП "Повишаване на ефективността на образователния процес по "човекът и обществото" – ІІІ клас, чрез прилагането на комплексно-интегралния подход"
39. Любка Панайотова Данева НУП "Скаутските методи в помощ на екологичното образование"
40. Теменужка Василева Станчева НУП "Груповата работа в слети класове при реализирането на образователния процес по Околен свят и Човекът и обществото"

2001 год.

1. Генка Иванова Даскалова Музика "Емоционалната интелегентност и общуване с музика в 5 клас"
2. Китка Белчева Донова Френски език " Подход за корегиране на фосилизираните грешки на учениците, изучаващи френски език"
3. Нина Георгиева Христофорова Френски език "Характеристика на трудностите при усвояването на френската азбука и модел за тяхното преодоляване"
4. Тодорка Атанасова Глушкова Математика "Приложение на съревнователни елементи пр работа в екип в обучението по математика в 5 клас"
5. Анелия Минева Револска Математика "Приложение на компютрите в някои от уроците по математика в 8 клас чрез използване на неспециализиран софтуер"
6. Красимира Петкова Цончева Хранително-вкусова промишленост "Оценяване на професионалните компетенции на завършващите чрез национални тестови задания"
7. Даниела Илиева Рогачева Физическа култура "Стимулиране на учениците с интелектуална недостатъчност в урока по физическо възпитание"
8. Дарин Василев Иванов Електротехника "Формиране на професионални компетенции по Автоматизация на производството, чрез групова форма на организация по метод на проектите"
9. Дарина Братованова Иванова Химическа промишленост "Изследване на професионалните компетенции по аналитична химия чрез нови дидактически тестове"
10. Маруся Георгиева Додова Предучилищно възпитание "Психологически тренинг в състезателните игри и развитие на самосъзнанието и поведение то на детето в групата"
11. Юлия Георгиева Дончева Предучилищно възпитание "Модел на пространствено ориентиране"
12.Кунка Георгиева Кирилова Физика "Поддържане и развитие на понятия на границата на физика – химия чрез обучението по физика в раздел :"От атома до Космоса"
13. Даниела Цветанова Димитрова НУП "Психо-педагогически техники за стимулиране на талантливи ученици в 4 клас /иновационни аспекти /
14. Мими Господинова Коцева НУП "Повишаване на резултатите от усвояване на учебния материал по природознание в 4 клас чрез използване на специфичните стратегии за учене и преподаване за развитие на критичното мислене"
15. Антоанета Петрова Кръстанова НУП "Комплект познавателно-стимулиращи дидактически тестове"
16. Таня Атанасова Георгиева НУП "Екологичната  култура на учениците от началното училище в 3 и 4 клас"
17. Бонка Иванова Илиева НУП "Традициите и обичаите у славянските народи / български и руски / в обучението по родинознание и руски език в " клас "
18. Мевзуне Мехмедова Бейтулова Педагогика "Дидактически модел за усвояване на български морфологични структури от деца – билингви /клуб "Многознайко" – ЦРД "Търговище"/
19.Галина Недкова Нетова Руски език "Създаване на позитивни емоционални състояния в процеса на усвояване на руска падежна парадигма"
20. Валя Здравкова Кънчева История "Развиване на умения за съставяне на писмен текст в обучението по нова история в 9 клас"
21. Цветана Енчева Чонкова История "Използване на интелектуалната карта в обучението по Антична и Средновековна история"
22. Петко Иванов Мангачев История "Дидактически идеи за стимулиране интересите на учениците от домовете з деца чрез организиране на дейности в музеи"
22. Пепи Димитров Кръстев География "Нова образователна технология за изучаване на връзката : стопанска дейност – околна среда в ЗИП – 10 клас "
23.Роза Борисова Димитрова Химия "Развитие на интереси у учениците в учебно-познавателната дейност по органична химия"
24. Александрия Иванова Генджова Химия "Повишаване интереса на учениците при изучаване на химичната символика в 7 клас чрез нетрадиционни организационни форми и средства"
25.Калина Здравкова Кръстева Управление на образованието "Директорът на детска градина – мениджър на социални партньорства / с общински и граждански структури за професионалното педагогическо развитие:върху примера на ЦДГ  № 31"Веселушко"- Бургас "
26. Емилия Георгиева Манолова Управление на образованието "Хуманизация на отношенията в училищната общност чрез управление със съучастие"
27. Цеца Георгиева Стоянова Управление на образованието "Модел на иновационен управленски стил: за просперитет на детската градина"
28. Аглая Христова Георгиева Биология "Постигане на държавните образователни изисквания чрез иновационни дидактически технологии"
29. Сашка Маринова Спасова Биология "Използване на иновационни дидактически методи при формиране на екологична култура"
30. Светла Тенева Каратенева Биология "Формиране на система от понятия за биоразнообразие в обучението по биология"
31. Димка Евгениева Борисова Биология "Формиране на сексуално поведение у учениците от 8 клас чрез интерактивни методи на обучение"
32. Добринка Стайкова Аврамова Машиностроене "Дидактически алгоритъм за разчитане на кинематични схеми в обучението по машини и съоръжения в производството на кожени изделия"
33. Мария Тодорова Чакалова Български език "Формулиране на комуникативно-речеви умения чрез конструиране на текстови с комуникативна цел, мотивирана от професионалната изява на учениците"
34. Огнян Борисов Цветков Български език "Стимулиране развитието на междуличностните отношения и резултативността в обучението по български език чрез работа в малки групи"
35. Даниела Стефанова Манчева Икономика "Повишаване на ефективността на обучение на учениците в Търговско-банкова гимназия – София чрез реализиране на проект: Учебно – тренировъчен център"
36. Валентина Стефанова Игнатова Специална педагогика "Дидактичен модел за мотивизиране на глухи деца от предучилищна възраст за учебни дейности  в условията на дидактичната  игра"
37. Анушка Дечева Дечева Специална педагогика "Дидактичен модел за изгражда не на образни представи у глухи деца от предучилищна  възраст"
38. Недялка Николова Данаилова Специална педагогика "Използването на диагностичен лист за оценка на писмения процес при деца с умствена изостаналост – 3 клас"
39. Василиса Томова Стойкова Специална педагогика "Дидактичен модел за работа с деца с увреден слух от предучилищна възраст при мултисензорно възприятие"

2000 год.

1. Милка Илиева Джиджова Физика "Извънкласната работа по физика и екологичното образование на учениците"
2. Венера Димитрова Гълъбова Изобразително изкуство "Влиянието на българското средновековно изкуство върху художествените резултати на учениците от 8 клас"
3. Мариана Ангелова Илиева Френски език "Дидактически модел: обогатяване на подходите за усвояване на френска лексика/ 5 клас – начинаещи/"
4. Майя Аспарухова Григорова Електротехника "Развитие на умствените способности и качества в обучението по основи на електротехниката чрез създаване на интелектуални карти"
5. Мария Илиева Сидерова Руски език "Иновационни дидактически тестове за разбиране и съставяне на текст в обучението по руски език/ 5 – 6 клас"
6. Ели Тодорова Тричкова География "Използване на деловата игра за формиране на модели на поведение при изучаването на раздел "Национално стопанство" в 10 клас"
7. Зорница Илиева Методиева Математика "Някои проблеми на обучението в СИП математика 5-8 клас и възможности  за решаването им"
8. Ваня Георгиева Захариева Математика "Изучаване на ръбести и валчести тела в обучението по математика на основното училище"
9. Аделина Георгиева Василева Логопедия "Особености на психичните състояния тревожност и невротичност при деца със  спецефични обучителни  трудности в начална училищна степен"
10. Георги Борисов Гетов Спец. педагогика "Влияние на музика върху умствената работоспособност на учениците от помощно училище"
11. Жаклина Методиева Иванова Химия "Използване на комплексен подход за екологизиране на знанията по органична химия"
12.Мария Христова Добрева-Николова Химия "Използване на състезателен подход за повишаване на степента на усвоеност на знания при обучението по химия"
13. Екатерина Симеонова Кочева НУП "Система за изучаване на речевия  етикет 1 - 4 клас на практическо равнище"
14. Борислава Христова Попова НУП "Към въпроса за оказване на долекарска помощ от четвъртокласници при злополука и предотвратяване на инциденти"
15. Иванка Василева Митинска НУП "Групова /екипна/ работа с учениците – стратегия на настоящето и бъдещето"
16. Христина Иванова Георгиева НУП "Запознаване на   второкласниците с явлението "Радиация", "радиационна защита"
17. Елена Владимирова Калева НУП "СпециФчни особености на мотивацията на началните учители за труд и кариерно развитие"
18. Станка Иванова Георгиева Български език "Развиване на рецептивните способности на учениците чрез изследване на интертекстуалните връзки в образователния дискурс"
19. Анатолий Първанов Панчев Музика "Социализация на деца от ромски произход с турско самосъзнание"
20. Митко Станев Димитров Музика "Филателията – нестандартно средство за ефективно обучение по музика в 7 клас "
 

1999 год.

1. Атанаска Георгиева Иванова НУП "Иновационни дидактически тестове"
2. Теодора Димитрова  Вълова НУП "Усъвършенстване на изчислителните умения в 1 клас чрез интегриране с конструктивна  дейност"
3. Геновева Вълкова Черкезова НУП Съвременният урок по математика в началното училище и изисквания за неговото усъвършенстване"
4. Снежана  Калчева Сидерова НУП "Реализиране на програмата за природозащитно образование в началното училище на примера на Национален парк "Централен Балкан"
5. Милка Съева  Иванова НУП "Екологичното възпитание на учениците от началната училищна степен"
6. Мариола Стоилова Огнянова-Витанова Български език "Позитивнодидактически алгоритъм за социализация в обучението по БЕЛ"
7. Мариана Цветанова Митева Бълг.език "Действеният анализ – фактор за интерпретативно постигане на драматургичен текст"
8. Мария Иванова Панайотова Бълг.език "Педагогически техникиза идентификация на хуманистичните ценности на учениците/ 10 клас/ в СИП по литература"
9. Елена Симеонова Попова Бълг.език "Стратегии за формиране мотивирането н учениците за работа с речник"
10. Минчо Бейков Бейков Математика "Възможности за използване на математическите познания на българите презІІ-ХІV век за стимулиране на познавателни интереси на учениците в обучението по математика"
11. Валери Стефанов Цеков Математика "Избрани алгебрични въпроси"
12. Незабравка Георгиева Тасова Икономика "Стратегия за активизиране мисленето на учениците чрез обучението по финанси"
13. Красимир Рилчев Клисарски Физика "Използване на авторски схеми, постановки и уреди в обучението"
14. Недялка Георгиева Тодорова Физика "Екологичното образование на учениците в 8-10 клас чрез обучението по физика"
15. Мария Атанасова Иванова Спец.педагогика "Дислексия и дисграфия при ученици с интелектуална недостатъчност, обучаващи се в условията на масовото училище"
16. Павлина Борисова Антонова Спец.педагогика "Логоритмичното възпитание – средство за развитние на двигателната активност при деца с обща речево недоразвитие"
17. Костадинка Димитрова Йорданова Спец. педагогика ""Модел за формиране на комуникативни умения у учениците от 1 клас на училището за деца с увреден слух"
18. Иван Михайлов Михайлов Музика "Обучение на китара в СОУ4
19. Диана Илиева Кънева Музика "Мотивация интерес и нагласа за изпълнение на българска музика при обучението по пиано в средните общообразователни училища"
20. Веселка Йосифова Николова Музика "Експериментално изследване за обучение по музикален фолклор в 8 клас – държавно хореографско училище"
21. Нонка Първанова Кръстева Музика "Културноантропологичен  подход в музикалновъзпитателната система система в детската градина"
22. Валентина Петрова Иванова Предучилищно възпитание "Развиване качествата на вниманието в процеса на интериоризация на умствените действия на детето"
23. Галина Борисова Хайдар Предучилищно възпитание "Превенция на риска чрез обучението на децата по безопасност на движението и развитие на когнитивните им операции"
24. Цецка Евтимова Петкова Предучилищно възпитание "Обучението по математика за пространствено ориентиране на децата и развитието на мисленето"
25. Донка Динева Налбантова Предучилищно възпитание "Квалификацията  на учителя за усъвършенстване на теоретичната му компетентност и повишаване на педагогическата наблюдателност – условие за оптимизиране на взаимоотношенията между децата в групата"
26. Иван Будинов Рогачев Физ.възпитание "Емоционалност, интелектуална активност, смисъл в урока и учебния процес по физическо възпитание"
27. Валентина Албертовна Шевчук Биология "Програмна-методична система за поетапно формиране на умствени действия при усвояване на биологични понятия"
28. Елка Владимирова Трифонова Биология "Развитие на уменията за решаване на задачи по анатомия и физиология на човека у учениците"
29. Атанаска Русинова Маринова-Ицова Биология "Формулирането на отговорно отношение към биологичното разнообразие у учениците"
30. Милена Желева Попинска Биология "Повишаване познавателната самостоятелност на учениците при изучаване поведението на животните"
31.Тодор Минков Гладков География "Пътуващото училище – ефективна форма за географско познание"
32. Мария Петкова Хайдутова Орг. и управление "Една управленска технология за взаимодействие между училищното и ученическото ръководство"
33. Бисерка Василева Михалева Орг. и управление "Един иновационен модел на сътрудничество училище – неправителствена организация при работа с даровити деца"
34. Николинка Йорданова Попйоранова История "Приложение на новите технологии в обучението по история на България в 11 клас за периода 1888-1919 година"
35. Мария Иванова Копчева Гражданско образование "Функционален модел за образование и възпитание в дух на толерантност"

1998 год.

1. Никола Михайлов Янев Музика "Ромите в България и обучението по музика в ромското училище"
2. Боряна Александрова Миролескова Музика "Интоационните упражнения – ефективна форма на обучение в часовете по солфеж на учениците от 8 и 9 клас на музикалните училища"
3. Пенка Димитрова Младенова музика "Вариант на учебна програма по музика за 8 клас"
4. Николай Стойчев Колев НУП "Методика на развитие на скоростно-силовите качества на учениците от 4 клас с кръгово занимание
5. Надка Стоянова Данкова Физика "Методическа система за извънкласна работа по  астрономия"
6. Ирена Борисова Петрова Физика "Сравняването в учебния процес по физика"
7. Емилия Данова Григорова Химия "Диференцираната самостоятелна работа по химия и развитие на познавателни способности на учениците"
8. Валентина Димитрова Лалова Логопедия "Функция на неформалното общуване при терапия на лица със заекване в началната училищна възраст"
9. Иванка Петрова Маринова Икономика "Икономически знания в средното общообразователно училище"
10. Лазарина Спасова Николова Икономика "формиране на умения за прилагане на знания за работа с EXEL   при обработка на икономическа информация"

1997 год.

ТРИТЕ ИМЕНА СПЕЦИАЛНОСТ ТЕМА
1. Славка Вълчева Ненова икономика "Обучение в умения за пазарно-стопанско поведение в средните специализирани училища по икономика"
2. Никола Николов Чолаков педагогика "Изграждане на лингводидактиката като наука"
3. Цветанка Луканова                Ценова логопедия " Развитие на артикулацията в предучилищна възраст - норма на патология"
4. Анна Константинова Попова-Георгиева музика "Комплексният подход - ефективна форма на обучение в часовете по солфеж на ученици от 1-8 клас на  музикалните училища"
5. Росица Георгиева Пръвчева-Дюлгерова музика "Основи на знанията по елементарна теория на музиката в музикално-слухово обучение на децата от 1 до 8 клас на музикалното училище"
6.Милка Колева Митева музика " Преобразяване на музикалното у-ще"Л.Пипков"- София в Национално музикално училище"
7. Красимира Щерева Кацарска- Тасева бълг.език "Аксиологически методи в системата на литературното обучение"
8. Олга Славова Христова изобр.изкуство "Художествените познания на учениците от 4-ти клас и качеството на продуктите от изобразителната им дейност"
9. Евтимия Костова Манчева НУП " Развитие на творческите способности на учениците и на тяхното дивергентно мислене"
10. Галина Маринова Марчева НУП "Обучението в "Млад моряк" - нестандартен подход за запознаване на учениците с природата и околната среда"