НАРЕДБА № 4 ОТ 16 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В сила от 08.05.2003 г.
Обн. ДВ. бр.41 от 8 Май 2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23 Май 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.47 от 1 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.55 от 5 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16, т. 10 от Закона за народната просвета (ЗНП).

 

Чл. 2. С държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета се определят:

1. предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ;

2. условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;

3. условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи.

 

Чл. 3. Документите, издавани или водени от институциите в системата на народната просвета, се попълват на български език.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Раздел I.
Училища

Чл. 4. Държавните, общинските и частните училища издават или водят следните документи:

1. Книга за протоколите от заседанията на педагогическия съвет;

2. Книга за регистриране заповедите на директора;

3. Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора;

4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН;

5. Дневник за входяща кореспонденция;

6. Дневник за изходяща кореспонденция;

7. Книга за регистриране на дарения;

8. Свидетелство за дарение;

9. Летописна книга;

10. Книга за санитарното състояние;

11. Дневник за група, подготвителна група/подготвителен клас;

12. Дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес;

13. Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група/подготвителен клас;

14. Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас;

15. Удостоверение за завършен първи клас;

16. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

17. Книга за заповедите за храна;

18. Книга за движението на децата и учениците от социално-педагогическите интернати, възпитателни училища-интернати, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

19. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст;

20. Материална книга за взетите учебни часове;

21. Дневник за I клас;

22. Дневник за II - IV клас;

23. Дневник за V - ХII (ХIII) клас;

24. Главна книга I - VIII клас;

25. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж;

26. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж;

27. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение по модули в професионална гимназия;

28. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личен картон за проведен курс за професионална квалификация или изпит за придобиване на професионална квалификация;

29. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;

30. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протокол на зрелостната комисия за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;

31. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит;

32. Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит;

33. Протокол за резултати от защита на дипломна работа;

34. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протокол на комисията за удостоверяване на завършен гимназиален етап;

35. Протокол на зрелостната комисия за резултатите от държавните зрелостни изпити или на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателната оценка от изпита;

36. Протокол на зрелостната комисия за придобиване на средно образование - за окончателните резултати от всички държавни зрелостни изпити;

37. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протокол на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателните резултати от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация;

38. Удостоверение за преместване;

39. Удостоверение за завършен клас;

40. Удостоверение за професионално обучение;

41. Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование;

42. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверение за завършен гимназиален етап;

43. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложение към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули);

44. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап;

45. Свидетелство за основно образование;

46. Дубликат на свидетелство за основно образование;

47. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелство за положени изпити по чужд език;

48. Свидетелство за професионална квалификация;

49. Приложение към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули);

50. Дубликат на свидетелство за професионална квалификация;

51. Свидетелство за правоспособност;

52. Свидетелство за правоспособност по заваряване;

53. Диплома за средно образование;

54. Приложение към дипломата за средно образование (за обучение по модули);

55. (доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Приложение към дипломата за средно образование (за обучение в български училища, съгласно международни спогодби и споразумения и за учениците, завършващи средно образование към Софийската и Пловдивската духовната семинария);

56. Дубликат на диплома;

57. Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация;

58. Регистрационна книга на издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация;

59. Сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списък - образец № 1);

60. Книга за резултатите от изпитите на учениците от самостоятелна или индивидуална форма на обучение;

61. Ученическа лична карта;

62. Ученическа книжка;

63. Ученическа книжка за задочно обучение;

64. Колежанска книжка;

65. (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

66. (нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Регистрационна книга за издадените удостоверения;

67. (нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Справка за успех по години и хорариум учебни часове.

 

Чл. 5. (1) Книгата за протоколите от заседанията на педагогическия съвет е предназначена за вписване на протоколите от заседанията на педагогическия съвет.

(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити:

1. титулна страница с наименование на министерството, вид, наименование и местонахождение на институцията, наименование на документа "книга за протоколите от заседанията на педагогическия съвет", дати на започване и завършване на книгата;

2. празни страници с редове за нанасяне на протоколите от заседанията на педагогическия съвет.

(3) Протоколът се води по време на заседанието от секретар, определен със заповед на директора. Протоколът се вписва на ръка със син или черен химикал в книгата най-късно до три работни дни след деня на заседанието, подписва се от секретаря и директора и се подпечатва с кръглия печат на институцията.

(4) Всеки протокол включва: пореден номер, като номерацията започва с № 1 от началото на всяка учебна година; дневен ред на заседанието; отсъстващи членове на педагогическия съвет и причините за отсъствието; обсъжданията по време на заседанието; взетите решения. В началото на всяка учебна година в книгата се вписва поименният списък на членовете на педагогическия съвет.

(5) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на страниците на книгата.

(6) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията след приключването й със срок постоянен.

 

Чл. 6. (1) Книгата за регистриране заповедите на директора е предназначена за регистриране на всички видове заповеди, издадени от директора на институцията. Оригиналите на издадените заповеди се класират в класьори, които са неразделна част от книгата за регистриране заповедите на директора. Заповедите се класират в два класьора:

а) класьор с трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;

б) класьор с други заповеди, свързани с дейността на институцията.

(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити:

1. титулна страница с пълното наименование на министерството, вид, наименование и местонахождението на институцията, наименованието на документа "книга за регистриране заповедите на директора"; дати на започване и завършване на книгата;

2. страници с редове, върху които се разчертават колони със следните наименования: номер по ред; номер на заповед; дата на издаване; основанието за издаване; относно (кратко описание на съдържанието); подпис на директора; номерацията на заповедите започва от началото на всяка учебна година.

(3) Оригиналите на заповедите по ал. 1 се подреждат по пореден номер на заповедта за година, съответстващ на номера на заповедта в заповедната книга. Всяка заповед в книгата и в съответния класьор се подписва от директора и се подпечатва с кръглия печат.

(4) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на страниците на книгата.

(5) Книгата и класьорите с оригиналите на заповедите се водят от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

(6) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й и на класьорите със заповедите. Книгата по ал. 1 се съхранява 5 години в архива на институцията след приключването й, класьорът по ал. 1, буква "а" - 50 години, а класьорът по буква "б" - 20 години в архива на институцията.

 

Чл. 7. (1) Книгата за контролната дейност на директора (помощник-директора) е предназначена за регистриране контролната дейност на директора (помощник-директора) на институцията.

(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити:

1. титулна страница с наименованието на министерството, вид, наименование и местонахождение на институцията, наименованието на документа "книга за контролната дейност на директора/помощник-директора", дати на започване и завършване на книгата;

2. празни страници с редове за регистриране на контролната дейност.

(3) Директорът и помощник-директорът водят отделни книги.

(4) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на страниците на книгата.

(5) Книгата се съхранява от директора/помощник-директора до приключването й, а в архива на институцията - 5 години.

 

Чл. 8. (1) Книгата за регистриране на проверките на контролните органи на Министерство на образованието и науката (МОН) е предназначена за регистриране ревизионната дейност на контролните органи на МОН.

(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити:

1. титулна страница с наименованието на министерството, вид наименование и местонахождение на институцията, наименованието на документа "книга за регистриране проверките на контролните органи на МОН", дати на започване и завършване на книгата;

2. празни страници с редове за регистриране проверките на контролните органи на МОН; книгата се води от длъжностните лица, осъществяващи контрола; към книгата се прилага и класьор, в който се класират констативните протоколи от направените проверки, регистрирани в книгата.

(3) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на страниците на книгата.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й и на класьора с констативните протоколи. Те се съхраняват в архива на институцията 5 години след приключването им.

 

 

Чл. 9. (1) Дневникът за входяща кореспонденция (ЕДСД) е предназначен за регистриране на входящата кореспонденция.

(2) Към дневника има класьор с кореспонденцията. Класьорът е неразделна част от входящия дневник.

(3) (Попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Графичното оформление на дневника е съгласно ЕДСД.

(4) Входящият дневник и класьорът се водят от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му и на класьора с входящата кореспонденция. Дневникът и класьорът се съхраняват в архива на институцията 5 години след приключването им.

 

 

Чл. 10. (1) Дневникът за изходяща кореспонденция (ЕДСД) е предназначен за регистриране на изходящата кореспонденция. В дневника се регистрират и удостоверенията за завършен клас, и удостоверенията за преместване на учениците (децата).

(2) Към дневника има класьор с копия от кореспонденцията, подредени в последователност, еднаква с тази в дневника. Класьорът е неразделна част от изходящия дневник.

(3) (Попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Графичното оформление на дневника е съгласно ЕДСД.

(4) Изходящият дневник и класьорът се водят от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му и на класьора с изходяща кореспонденция. Дневникът и класьорът се съхраняват в архива на институцията 5 години след приключването им.

 

Чл. 11. (1) Книгата за регистриране на даренията е предназначена за регистриране на всички видове дарения, постъпващи в институциите.

(2) Към книгата за дарения като неразделна част се прилага и класьор със свидетелства за даренията.

(3) Книгата за регистриране на даренията е с номенклатурен номер 3-67, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Има следните реквизити:

1. корица - наименование на министерството; наименование на документа "книга за регистриране на даренията"; наименование и местонахождение на институцията;

2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "книга за регистриране на даренията"; наименование и местонахождение на институцията, дати на започване и завършване на книгата;

3. страница - указание за водене на книгата;

4. страници - текст: "страница №......", антетка с колони със следните наименования: № по ред; дата; данни за дарителя; вид на дарението (описва се); количество; на стойност; воля на дарителя; № и дата на счетоводния документ; подпис на председателя на комисията; подпис на директора.

(4) Книгата се води от председателя на комисията по даренията, определена за съответната финансова година със заповед на директора.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до нейното приключване и се съхранява в архива на институцията, със срок постоянен.

 

Чл. 12. (1) Свидетелството за дарение се издава в два еднообразни екземпляра - един за дарителя и един за класьора към книгата за регистриране на дарения. Институциите самостоятелно определят графичното оформление и организират отпечатването на свидетелствата за дарение.

(2) Свидетелството за дарение съдържа следните реквизити: наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождението на институцията; наименование на документа "свидетелство за дарение"; номер и дата, съответстващи на регистрационния номер и датата на дарението от книгата за регистриране на даренията; данни за дарителите - физически лица: трите имена и постоянен адрес; за дарителите - юридически лица: пълното наименование, адрес на седалището; описание на вида на дарението; количеството на дарението; стойността на дарението; волята на дарителя; подпис на дарителя; име, фамилия и подписи на председателя на комисията по даренията и на директора на институцията; кръгъл печат.

(3) Класьорът със свидетелствата за дарения е неразделна част от книгата за регистриране на даренията, води се от председателя на комисията по даренията, определена със заповед на директора за всяка финансова година.

(4) Класьорът със свидетелствата за дарения се съхранява заедно с книгата за регистриране на дарения. Срок на съхранение - постоянен.

 

Чл. 13. (1) Летописната книга на институцията е предназначена за регистриране и отразяване на важни моменти, събития и факти от историята и развитието на институцията през учебните години.

(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити:

1. титулна страница - наименованието на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "летописна книга"; дати на започване и завършване на книгата;

2. страници - редове за отразяване и вписване на важни моменти, събития и факти от историята и развитието на институцията през учебните години.

(3) Институцията самостоятелно определя графичното оформление и броя на страниците на книгата.

(4) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 14. (1) Книгата за санитарното състояние е предназначена за регистриране на контролната дейност на органите на Хигиенно-епидемиологичния институт.

(2) Книгата се издава по образец, утвърден от министъра на здравеопазването. Води се от длъжностното лице, изпълняващо контролната дейност.

(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й. Книгата се съхранява в архива 5 години след приключването й.

 

 

Чл. 15. (1) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Дневникът за група, подготвителна група/подготвителен клас е предназначен за група, включително подготвителна в детската градина, дома за отглеждане и възпитание на деца от 2,5 до 7 години, лишени от родителска грижа, и в подготвителен клас в училище, както и за ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дневникът е с номенклатурен номер 3-5, състои се от корица - твърда подвързия и страници. Има следните реквизити:

1. корица - наименование на министерството; наименование на документа "дневник на ............ група, подготвителна група/подготвителен клас", оставено свободно място за попълване вида на групата/класа; място за вписване на учебната година; вид, наименование, местонахождение и адрес на институцията; дати на започване и завършване на дневника;

2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "дневник на .......... група, подготвителна група/подготвителен клас", оставено свободно място за попълване вида на групата/класа; място за вписване на учебната година; вид, наименование, местонахождение и адрес на институцията; дати на започване и завършване на дневника; трите имена и подписите на учителите в групата/класа; подпис на директора; кръгъл печат.

3. страница със съдържание и указание за водене на дневника;

4. страници с общи сведения за децата: трите имена на детето, ЕГН, месторождение, домашен адрес и телефон, страница и номер от записа в книгата за подлежащи на задължително обучение (нанася се само за децата от подготвителна група и подготвителен клас), данни за допълнителни дейности извън държавните образователни изисквания, данни за родителите: трите имена, адрес, телефон за връзка с родителите, фамилно име и телефон на личния лекар на детето; информация за преместване на детето: номер и дата на удостоверението за преместване и номер и дата на уведомителното писмо до общината;

5. страница със седмично разписание, срещи с родителите;

6. страници със сведения за присъствието на децата по месеци (от септември до август вкл.);

7. страници с резултатите от предучилищната подготовка по образователни направления за всяко дете: име, презиме и фамилия на детето, ЕГН, месторождение, резултати по образователни направления, номер и дата на удостоверението за завършен/а подготвителна група или подготвителен клас, имена, фамилии и подписи на учителите в подготвителната група или класния ръководител в подготвителния клас;

8. (нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - месечно планиране на възпитателно-образователните дейности по културно-образователни направления, утвърдено от директора; седмично разписание по културно- образователни направления;

9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници с редове за вписване бележки на учителите, класния ръководител.

(3) Дневникът се води от учителите, преподаващи в групата, подготвителната група, или класния ръководител в подготвителния клас и се заверява от директора. След приключване на учебната година учителите в групата или класният ръководител в подготвителния клас предават дневника на директора.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му. Дневникът се съхранява в архива на институцията 5 години след приключването му.

 

 

Чл. 16. (1) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес е предназначен за групи в интернат, полуинтернат, общежитие и дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, или за дейностите от целодневната организация на учебния процес в училище, за ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, както и за извънучилищните педагогически учреждения. В дневника се записва информацията за учебно-възпитателния процес в една група за една учебна година.

(2) Дневникът е с номенклатурен номер 3-63, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Дневникът е със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на министерството, наименование на документа "дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес", вида на групата, за учебната година, вид, пълно наименование и местонахождение на институцията;

2. титулна страница корица - наименование на министерството, наименование на документа "дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес", вида на групата, за учебната година, вид, пълно наименование и местонахождение на институцията; име, фамилия и подпис на възпитателите и на директора; кръгъл печат;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница с указание за водене на дневника със следния текст: "В страниците със седмичното разписание на възпитателните дейности се записват проведените дейности: за самоподготовка; занимания по интереси и организиран отдих и спорт.";

4. страница със съдържание на дневника;

5. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - общи сведения за детето/ученика: пореден номер, трите имена на детето/ученика; месторождение; постоянен адрес; ЕГН; основание за приемане; дата на постъпване в групата; сведения за родителите/настойниците: трите имена на родителите/настойниците, адрес и телефони на родителите/настойниците; трите имена, адрес и телефон на лицето, при което детето/ученикът пребивава в почивните дни и по време на ваканциите; клас, паралелка и училище; име и фамилия, служебен и домашен телефон на класния ръководител; дата на постъпването в групата; дата на напускането на групата;

6. страници - сведения за общия брой на отсъствията на децата/учениците от групата по месеци: пореден номер, трите имена на детето/ученика; отделни графи за месеците от септември до август, в които се вписва броят на основателните и неоснователните отсъствия за месеца;

7. страници - годишна програма за възпитателната работа, утвърдена от директора;

8. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - седмично разписание на възпитателните дейности по дни от седмицата (от понеделник до неделя); отсъстващи деца/ученици, причини; подпис на възпитателя.

(т. 9 отм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

(3) Дневникът се води от възпитателя на групата.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му. Дневникът се съхранява в архива на институцията 5 години след приключването му.

 

Чл. 17. (1) Удостоверението за преместване на дете от подготвителна група/подготвителен клас е предназначено за деца, посещавали подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училища и преместващи се в подготвителна група в друга детска градина или подготвителен клас в друго училище.

(2) Удостоверението е с номенклатурен номер 3-97, състои от две страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията, която го издава; наименование на документа "удостоверение за преместване на дете от подготвителна група/подготвителен клас"; изходящ номер и дата на издаване; трите имена на детето; ЕГН; месторождение; учебна година на обучението в подготвителната група или подготвителния клас; текст "Издава се в уверение на това, че детето е посещавало подготвителната група или подготвителния клас от ...... до ...... (дата) и е записано в книгата на подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на страница ........, № ......"; имена, фамилии и подписи на учителите/класния ръководител и директора на институцията; кръгъл печат на институцията;

2. втора страница - празна.

(3) Удостоверението за преместване на дете от подготвителна група/подготвителен клас се регистрира в изходящия дневник на институцията, описва се в дневника на групата/класа на страницата с резултатите по образователни направления за детето и в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст.

(4) Удостоверението за преместване на дете от подготвителна група/подготвителен клас се съхранява в приемащата институция.

 

 

Чл. 18. (1) Удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училища е предназначено за деца, посещавали подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училища.

(2) Удостоверението е с номенклатурен номер 3-19, състои се от две страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименованието на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас"; регистрационен номер и дата на издаване; трите имена на детето; ЕГН; месторождение; текст "Завърши подготвителна група/подготвителен клас през ...... учебна година"; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от учебната 2004/2005 г.) втора страница - редове - описва се динамиката в развитието на детето и готовността му за постъпване в първи клас; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина или подготвителен клас в училище се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения, подпечатва се с кръглия печат на институцията върху подписа на директора.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Дубликат на удостоверението се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението се издава върху оригинално удостоверение за завършена подготвителна група/ подготвителен клас, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подписът на директора и кръгъл печат. Дубликатът се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.

(5) Удостоверението за завършена подготвителна група/подготвителен клас или дубликатът се съхранява от родителя (настойника) на детето.

 

Чл. 19. (1) Удостоверение за завършен първи клас се издава на ученици, завършили първи клас.

(2) Удостоверението за завършен първи клас е с номенклатурен номер 3-23, състои се от две страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименованието на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "удостоверение за завършен първи клас"; регистрационен номер и дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; учебна година на завършване на първи клас; обща годишна оценка с думи; текст: " Въз основа на успешно завършен първи клас ученикът(чката) преминава във втори клас"; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; текст: "Оценката се записва с думи - "отличен", "мн. добър", "добър", "задоволителен", и съответства на шестобалната система, при която най-високата оценка е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3.";

2. втора страница - празна.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Удостоверението за завършен първи клас се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Дубликат на удостоверението за завършен първи клас се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен първи клас се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръгъл печат. Дубликатът се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.

(5) Удостоверението за завършен първи клас/дубликатът на удостоверението за завършен първи клас се съхранява от родителя (настойника) на ученика.

 

Чл. 20. (1) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование се издава на ученици, успешно завършили четвърти клас.

(2) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование е с номенклатурен номер 3-25, съдържа две страници със следните реквизити:

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "удостоверение за завършен начален етап на основно образование"; регистрационен номер и дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; форма на обучение; учебна година на завършване на началния етап на основното образование - IV клас; текст: "Годишни оценки по изучаваните учебни предмети в IV клас", текст: "Задължителна подготовка"; колона с наименованията на учебните предмети и две празни колони с редове за нанасяне на оценките с думи и цифри; текст "Задължителноизбираема подготовка", под текста три празни колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; текст "Свободноизбираема подготовка", под текста три празни колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; текст: "Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3.";

2. втора страница - празна.

(3) (Нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За училищата по изкуствата на първа страница от удостоверението се добавя и текст "Специална подготовка"; три празни колони с редове за нанасяне на учебните предмети и оценките с думи и цифри.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверението за завършен начален етап на основно образование се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен начален етап на основно образование се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл на бланката с главни букви се отпечатва текст "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръгъл печат.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование/дубликатът на удостоверението се съхранява от притежателя.

 

Чл. 21. (1) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Книгата за заповедите за храна е предназначена за регистриране на заповедите на директора за броя на заприходените на столово хранене, деца и ученици от детските градини, специалните училища от интернатен тип и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

(2) Книгата съдържа страници със следните реквизити: заповеди за храна по дни с данни, записани с думи и цифри за: брой заприходени за храна (закуска, обяд и вечеря) според заявка с подпис на учителя/възпитателя; брой столуващи с право на храна; брой купони за храна; подпис на домакина и на директора; кръгъл печат.

(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора, ежедневно се заверява с подписа на директора и се подпечатва с кръглия печат на институцията.

(4) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на страниците на книгата.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията до следващата финансова ревизия.

 

Чл. 22. (1) Книгата за движението на децата и учениците от социално-педагогическите интернати, възпитателните училища - интернати и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, е предназначена за водене на отчет на децата и учениците от постъпването им в социално-педагогическия интернат, във възпитателното училище - интернат, или в дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, до напускането им.

(2) Книгата е с номенклатурен номер 3-64, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Книгата е със следните реквизити:

1. корица и титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "книга за движението на децата и учениците от социално-педагогическите интернати, възпитателните училища - интернати, и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа"; вид, наименование и местонахождение на институцията; дати на започване и завършване на книгата;

2. страница - указание за водене на книгата с текст: " Децата/учениците се вписват по реда на настаняването им; за всяка учебна година се съставя отделна номерация; всяка поправка в книгата се заверява от директора.";

3. страници - сведения за детето/ученика: пореден номер, трите имена на детето/ученика, ЕГН, месторождение, пол, клас, училище/дом; сведения за родителите (настойниците): трите имена на родителите/настойниците, адрес и телефони на родителите/ настойниците, месторабота и служебни телефони на родителите/настойниците; информация при настаняването на детето/ученика: дата на настаняването, основание за настаняването, номер и дата на удостоверението за преместване; информация при преместване: дата на преместването, основание за преместването, място на преместването, номер и дата на съобщението за преместване; информация при прекратяване на настаняването: основание за прекратяване на настаняването, адрес, на който ще пребивава детето/ученика при прекратяване на настаняването.

(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 23. (1) Книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст е предназначена за водене на отчет на деца от задължителната училищна възраст в подготвителните групи в детските градини и домовете за отглеждане и възпитание на деца от 2,5 до 7 години, лишени от родителска грижа, подготвителните и другите класове в училищата до навършване на 16-годишна възраст на детето.

(2) Книгата е с номенклатурен номер 3-18, съдържа корица - твърда подвързия, и страници. Книгата е със следните реквизити:

1. корица и титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст"; родени през ..........; вид, наименование и местонахождение на институцията;

2. страница - указание за водене на книгата с текст: " Децата се вписват в книгата по години на раждане, по реда на записването им. За всяка година се съставя отделна номерация. След списъка се оставя достатъчно място за записване на придошлите от други училища, родени пред същата година. Ученици, преместени в училището по време на учебната година, се вписват в книгата до три дни след приемането им. Данните за учениците се актуализират всяка учебна година най-късно до десет дни след започване на учебната година.";

3. страници - деца, родени през ....... година; антетка с колони със следните наименования: пореден номер; трите имена на детето; пол; ЕГН; месторождение; адрес по местоживеене; място за попълване на съответната учебна година, възраст на детето в години; място за попълване на класа и паралелката за съответната учебна година и възраст на детето; данни за дошлите от други училища: населеното място и институцията, откъдето идва; номер и дата на документа за постъпване; данни за преместилите се в други училища: номер и дата на документа за преместване и връщане; данни за родителя/настойника на детето: трите имена, ЕГН, адреса по местоживеене.

(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора. Децата се вписват в книгата по години на раждане. За всяка година на раждане се съставя отделна номерация. След последния в списъка на родените през дадената година деца се оставя място, в което да могат да се вписват и постъпили деца от други институции, родени през същата година.

(4) Всяко дете до 16-годишна възраст, постъпило в институцията, се записва в книгата в срок до три дни. Данните за всяко дете се актуализират най-късно до десет дни след започване на учебната година.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията 5 години.

 

Чл. 24. (1) Материалната книга за взетите учебни часове е предназначена за вписване на темите на преподаденото учебно съдържание за всеки час и всеки ден от учебната година, във всяка паралелка. Книгата служи за контрол на изпълнението на учебните планове и учебни програми и на нормите за задължителна преподавателска работа в институциите.

(2) Материалната книга е с номенклатурни номера, както следва: 3-93 - до 24 паралелки, и 3-95 - до 30 паралелки. Двата вида материални книги са с еднакви реквизити. Книгата съдържа корица - твърда подвързия, и листа. Книгата е със следните реквизити:

1. корица и титулна страница: наименованието на министерството; наименование на документа "материална книга за взетите учебни часове"; през .......... учебна година; вид, наименование и местонахождение на институцията;

2. страница - указание за водене с текст: "Внасянето от учителя на темата на урока за всеки учебен час в книгата и заверяването на книгата от директора е ежедневно. Учителят се подписва под темата на урока за всеки учебен час.";

3. страница - дата и ден от седмицата; пореден учебен ден; поредна учебна седмица; ред за клас и паралелка; ред за учебен предмет; ред за фамилия на учителя; място за записване темата на урока и полагане подписа на учителя от първи до седми час; място за записване на отсъстващите за деня учители и причините за отсъствието, както и данни за заместващите ги учители (лектори); номер и дата на документа, с който е определен заместникът на отсъстващия учител; подпис на директора и кръгъл печат; съдържанието на страницата се повтаря върху всички следващи страници до края на книгата.

(3) Дневното разписание на часовете и фамилиите на учителите, които преподават в тях, се вписват в книгата от длъжностно лице, определено със заповед на директора. Книгата се води от учителите и се заверява с подписа на директора и кръгъл печат. Внасянето на учебното съдържание от учителите в книгата и заверяването й от директора е ежедневно.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията до следващата финансова ревизия.

 

Чл. 25. (1) Дневникът за I клас е книга, в която се вписва информацията за учебната дейност в една паралелка за една учебна година.

(2) Дневникът е с номенклатурен номер 3-14, съдържа корица - твърда подвързия, и страници. Книгата е със следните реквизити:

1. корица - наименование на министерството; наименование на документа "дневник за първи клас"; място за попълване на: класа, учебната година, пълното наименование и местонахождение на институцията;

2. титулна страница - с наименованието на министерството; наименованието на документа "дневник........."; място за вписване на класа, паралелката, вида и наименованието и местонахождението на институцията, имената, фамилията и подписите на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

3. страница - съдържание и указания за воденето на дневника;

4. страница - седмично разписание за първия и втория срок; редове за вписване на данни за проведени срещи с родителите;

5. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) страници - общи сведения за учениците: номер по ред; трите имена на ученика, ЕГН, месторождение, домашен адрес и телефон, страница и номер от записа за ученика в книгата за подлежащи на задължително обучение деца, данни за избраните от ученика задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, извънкласни дейности на ученика; данни за един от родителите (настойника) на ученика: трите имена, адрес, телефони за връзка с родителите, фамилно име и телефон на личния лекар на ученика; информация за преместване на ученика: номер и дата на удостоверението за преместване; номер и дата на уведомителното писмо до общината;

6. страници - седмичното разписание по дни и часове; място за полагане подпис от учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; бележки относно дисциплината на учениците; място за нанасяне данни за изпратени съобщения до родителите; сведение за отсъствията на учениците - пренесени и за седмицата;

7. страници - резултатите от общообразователната подготовка на всеки ученик - съдържа: име, презиме и фамилия и номер в класа на ученика, резултати от общообразователната подготовка (задължителна подготовка, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка); данни за допълнително проведено индивидуално обучение; сведение за отсъствията (извинени и неизвинени) за първия учебен срок и за годината; годишен резултат; регистрационен номер и дата на удостоверението за завършен първи клас; подпис на класния ръководител;

8. страници - организационни бележки.

(3) Дневникът се води от класния ръководител и всеки учител, който преподава в класа. След приключване на учебната година класният ръководител предава дневника на директора.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му, след което дневникът се съхранява в архива на институцията 5 години.

 

Чл. 26. (1) Дневникът за II - IV клас е книга, в която се вписва информацията за учебно-възпитателния процес в една паралелка за една учебна година.

(2) Дневникът е с номенклатурен номер 3-16, съдържа корица - твърда подвързия, и страници. Дневникът е със следните реквизити:

1. корица - наименование на министерството, наименование на документа "дневник за ........."; оставено свободно място за попълване на класа, паралелката; вид, наименование и местонахождение на институцията;

2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа; вид, наименование и местонахождение на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат на институцията; съдържание и указание за водене на дневника; списък на учебните предмети и име, фамилия и подпис на учителите, които ги преподават в класа;

3. страница - седмично разписание за първия и втория срок; редове за вписване на данни за проведени срещи с родителите;

4. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - общи сведения за учениците: трите имена на ученика, ЕГН, месторождение, домашен адрес и телефон, за коя година е в този клас, в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година; страница и номер от записа за ученика в книгата за подлежащи на задължително обучение; данни за избраните от ученика: задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, извънкласни дейности на ученика; име и фамилия на един от родителите (настойника) на ученика, адрес, телефони за връзка; фамилно име и телефон на личния лекар на детето; информация за преместване на ученика: регистрационен номер и дата на удостоверението за преместване и номер и дата на съобщението за записване;

5. страници - седмично разписание по дни и часове; място за полагане подпис на учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; бележки относно дисциплината на учениците; място за нанасяне данни за изпратени съобщения до родителите; сведение за отсъствията на учениците - пренесени и за седмицата;

6. страници - сведение от обучението на всеки ученик: оценки от задължителна подготовка, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка за първи и втори срок, разграфени по месеци; годишни оценки, оценки от поправителни изпити - първа, втора и допълнителна сесия; отсъствия (извинени и неизвинени): за първи срок и за годината; проведена индивидуална работа с ученика; годишен резултат (завършва, остава); подпис на класния ръководител;

7. страници - годишен успех на учениците от класа: номер на ученика в класа, трите имена на ученика, годишни оценки по предмети от задължителната подготовка, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка (с думи и цифри), резултати след приключване на учебната година (завършва, остава), отсъствия за годината (извинени, неизвинени); регистрационен номер и дата на удостоверението за завършен начален етап на основно образование;

8. страници - наложени и отменени наказания на учениците, организационни бележки.

(3) Дневникът се води от класния ръководител и от всеки учител, който преподава в класа. След приключване на учебната година класният ръководител предава дневника на директора.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му, след което дневникът се съхранява в архива на институцията 5 години.

 

Чл. 27. (1) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дневникът за V - ХII (ХIII) клас е книга, в която се вписва информацията за учебно-възпитателния процес в една паралелка за една учебна година. Дневникът е предназначен за V - ХII (ХIII) клас и за професионални паралелки с прием след средно образование в професионални гимназии, училища и колежи.

(2) Дневникът е с номенклатурен номер 3-87, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Дневникът е със следните реквизити:

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на министерството; наименование на документа "дневник"; класа, паралелката, учебната година, профил, професия, специалност; вид, наименование, местонахождение на институцията;

2. (доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "дневник", класа, паралелката, учебната година; профил, професия, специалност; профилиращи предмети за съответния клас; вид, наименование и местонахождението на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

3. страници - съдържание; указания за водене на дневника;

4. страница - списък на учебните предмети, име, фамилия и подпис на учителите, които преподават в класа;

5. страници - седмично разписание за първия и втория срок; място за нанасяне данни за проведени срещи с родителите; график за планирани класни работи;

6. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - общи сведения за учениците: трите имена на ученика, ЕГН, месторождение, домашен адрес и телефон, за коя година е в този клас, в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година; страница и номер от записа за ученика в книгата за подлежащи на задължително обучение; данни за избраните от ученика: профил, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка; извънкласни дейности; име и фамилия на един от родителите (настойника) на ученика, адрес, телефони за връзка; фамилно име и телефон на личния лекар на детето; информация за преместване на ученика: номер и дата на удостоверението за преместване; номер и дата на съобщението за записване;

7. страници - текущи и срочни оценки на учениците за първи и втори учебен срок, разграфени по календарни месеци;

8. страници - седмичното разписание по дни и часове; място за полагане подпис на учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; бележки по домашната работа; бележки относно дисциплината на учениците; място за запис за зададена домашна работа; място за нанасяне данни за изпратени съобщения до родителите; сведение за отсъствията на учениците - пренесени и за седмицата;

9. страници - сведение от обучението на всеки ученик: страници с оценки от задължителна, профилирана, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка за първи и втори срок; годишни оценки; сведения за отсъствията на учениците - за първи срок и за годината, извинени и неизвинени; записване на резултат след приключване на учебните занятия;

10. страници - оценки от поправителни изпити: номер по ред; трите имена; учебен предмет; първа, втора и допълнителна сесия; резултати от поправителните изпити;

11. страници - наложени и отменени наказания на учениците, основания, номер на заповедта;

12. страници - проведена индивидуална работа с учениците;

13. страници за организационни бележки.

(3) Дневникът се води от класния ръководител и от всеки учител, който преподава в класа. След приключване на учебната година класният ръководител предава дневника на директора.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му, след което дневникът се съхранява в архива на институцията 5 години.

 

Чл. 28. (1) Главната книга I - VIII клас служи за вписване на годишните оценки на всички ученици от I до VIII клас с изключение на учениците, постъпили в VIII клас в СОУ и професионални гимназии с прием след VII клас, за които се попълват лични картони.

(2) Главната книга е с номенклатурен номер 3-12 и съдържа корица - твърда подвързия, и страници. Книгата е със следните реквизити:

1. корица и титулна страница - наименование на министерството, наименование на документа "главна книга за учениците от I до VIII клас"; учебни години, за които се води книгата; вид, наименование и местонахождение на институцията;

2. страница - указание за водене на книгата;

3. страници - антетка с колони със следните наименования: учебна година; клас; пореден номер; трите имена на ученика; ЕГН; място на раждане; адрес; оценки по учебни предмети с думи и цифри; отсъствия - извинени и неизвинени; годишен резултат - завършва, остава; номер на протокола от поправителни изпити; резултати от поправителни изпити по сесии, предмети и оценки с думи и цифри; резултати след изпита - завършва, остава; успех, с който завършва основно образование с думи и цифри; забележка.

(3) Книгата се води от длъжностно лице, определено със заповед на директора, въз основа на данните на учениците, съдържащи се в дневниците на класовете за текущата учебна година.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й, след което книгата се съхранява със срок постоянен.

 

Чл. 29. (1) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личният картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж е документ, който съдържа информация за резултатите от обучението на ученика от IХ до ХII (ХIII) клас. Лични картони се попълват и за учениците, постъпили в VIII клас в СОУ и професионалните гимназии с прием след VII клас. Лични картони се попълват и за учениците, приети в професионалните училища, гимназии и колежи след средно образование.

(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-51, има следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; снимка на ученика; кръгъл печат; наименование на документа "личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж"; трите имена на ученика; ЕГН; дата на раждане; месторождение; ЛНЧ, гражданство; адреса по местоживеене и домашния телефон; годината на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението си; "документи при постъпване": удостоверение за завършен клас, свидетелство за основно образование, удостоверение за преместване, диплома за средно образование; класа, паралелката, учебната година, в която ученикът е записан; вида на подготовката (непрофилирана, профилирана) или професията/специалността; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат върху подписа на директора; данни за документите, които са издадени от институцията на ученика: диплома за средно образование, празни редове за вписване на други видове документи (удостоверение за завършен гимназиален етап, свидетелство за основно образование, свидетелства за професионална квалификация), като всеки записан документ се заверява с подписа на директора и печата на институцията; текст "На всички издадени документи се записва вид на документа, серия, фабричен номер, регистрационен номер и дата на издаване, където това се изисква от Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета"; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията ..........; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - резултати от обучението на ученика за една учебна година: вида на подготовката (непрофилирана, профилирана, професия, специалност); форма на обучение; класа; паралелката; учебната година; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети; оценките с думи и цифри от задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка за първи, втори срок и годината и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна подготовка или профилирана подготовка и задължителноизбираема подготовка; антетка с колони за вписване на успеха от свободноизбираемата подготовка (СИП) със следните колони: номер по ред, наименование на учебните предмети и оценки с думи и цифри за първи, втори срок и годишни оценки; годишен хорариум; отсъствия (извинени и неизвинени): за първи срок и за годината; редове за вписване профилиращите предмети; годишния резултат (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № се допуска до явяване на зрелостни, държавни зрелостни изпити и /или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

3. (нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - класа, паралелката, учебната година, в която ученикът е записан; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети; оценките с думи и цифри от задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка за първи, втори срок и годината и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна подготовка или профилирана подготовка и задължителноизбираема подготовка; антетка с колони за вписване на успеха от свободноизбираемата подготовка (СИП) със следните колони: номер по ред, наименование на учебните предмети и оценки с думи и цифри за първи, втори срок и годишни оценки; годишен хорариум; отсъствия (извинени и неизвинени): за първи срок и за годината; редове за вписване профилиращите предмети; годишния резултат (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № се допуска до явяване на зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

4. (предишна т. 3, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - "Успех от приравнителни изпити": антетка с колони със следните наименования: номер поред; наименованието на учебните предмети; оценката с думи и цифри по класове; подпис на директора под резултатите за всеки клас; кръгъл печат; "Успех от изпитите за промяна на оценката"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; успех с думи и цифри от изпитите (по класове, за гимназиален етап и от поправителните изпити на изпитите за промяна на оценката; "Успех от зрелостни изпити": антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната година и оценката с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия; кръгъл печат; "Успех от държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация": две антетки с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната година и оценката с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия; кръгъл печат;

5. (предишна т. 4, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - "Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; оценки с думи и цифри по учебни години и съответния клас и по видове подготовки (ЗП или профилирана подготовка или ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (за класове и гимназиален етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана и ЗИП); подписи на класния ръководител и директора под всяка колона с оценки; кръгъл печат под всяка колона с оценки;

6. (предишна т. 5, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - "Успех от поправителните изпити след последния гимназиален клас"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименованието на учебните предмети; успех с думи и цифри по сесии; учебни години и видове подготовка; текст: "В резултат на успешно положени поправителни изпити учени .........., съгласно протокол № .... се допуска до явяване на държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; име, фамилия и подпис на директора на институцията, кръгъл печат; "Успех от свободноизбираемата подготовка"; антетка с колони за вписване на: номер по ред; наименование на учебни предмети; годишни оценки с думи и цифри по учебни години и класове; окончателна оценка; общ хорариум; име, фамилия и подписите на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

7. (предишна т. 6, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - "издадени документи" - снимка на ученика; печат; наименование на документа "диплома за средно образование"; серия и номер; регистрационен номер, дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през година ........; завърши ........; вид, наименование и местонахождение на училището; вид подготовка; форма на обучение; срок на обучение; с общ успех ... (с думи и цифри); текст: "С решение на зрелостната комисия (протокол № .... от ........ дата) придобива средно образование"; "държавни зрелостни изпити": наименования на учебните предмети от държавни зрелостни изпити и оценките с думи и цифри; "задължителна подготовка": наименования на учебните предмети по учебен план, колони с празни редове за вписване оценките с думи и цифри, брой учебни часове; "задължителноизбираема подготовка": "профилирана или задължителна професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и брой учебни часове; "непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и брой учебни часове; "свободноизбираема подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и брой учебни часове, име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; печат;

8. (предишна т. 7, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - "издадени документи" - снимка на ученика; печат; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; серия и номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през година ........; завърши ........; наименование и местонахождение на институцията; форма на обучение; срок на обучение; текст: "С решение на комисията за придобиване на професионална квалификация (протокол № .... от .... дата) придобива .......(с думи) степен на професионална квалификация по професия ........, специалност ........"; "Оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация": по теория и практика; колони с празни редове за вписване оценките с думи и цифри; "оценки от изучавани учебни предмети (модули) от професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора, печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието";

9. (предишна т. 8, изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - "издадени документи" за вписване на данните за "свидетелството за основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство, форма на обучение, текст: "През учебната ........ година завърши основно образование с общ успех: ........ (с думи и цифри)"; "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас": "общозадължителна подготовка": наименованията на учебните предмети по учебен план, две празни колони за вписване на оценките с думи и цифри; "свободноизбираема подготовка": три празни колони за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител; кръгъл печат.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личният картон се води от класния ръководител.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на личния картон до приключването му, след което личният картон се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 30. (1) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личният картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж е книжно тяло, в което се записва информацията за учебния процес за един ученик от IХ до ХII (ХIII) клас и за учениците, приети в професионалните училища, гимназии и колежи след средно образование.

(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-48, има следните реквизити:

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) първа страница: наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; снимка и подпис на ученика; кръгъл печат; наименованието на документа: "личен картон за задочна и индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж"; трите имена на ученика; ЕГН; дата на раждане; месторождение; ЛНЧ, гражданство; адрес по местоживеене; домашен телефон; година на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението си; "документи при постъпване" - данни за: удостоверение за завършен клас, свидетелство за основно образование, удостоверение за преместване, диплома за средно образование; класа, паралелката, учебната година, в която ученикът е записан; вида на подготовката (непрофилирана, профилирана) или професията/специалността; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; данни за документите, които са издадени от институцията на ученика: диплома за средно образование, празни редове за вписване на други видове документи (удостоверение за завършен гимназиален етап, свидетелство за основно образование, свидетелства за професионална квалификация); подписа на директора и кръгъл печат на реда на всеки издаден документ; текст: "На всички издадени документи се записва вид на документа, серия, фабричен номер, регистрационен номер и дата на издаване, където това се изисква от Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета"; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - резултати от обучението на ученика за една учебна година: вида на подготовката (непрофилирана, профилирана, професия, специалност); формата на обучение; класа; паралелката; учебната година; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети/модули; оценките с думи и цифри по изпитни сесии от: задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка за първи, втори срок и годината и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна подготовка или профилирана подготовка и задължителноизбираема подготовка; редове за нанасяне на профилиращите предмети, годишния резултат (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № .... се допуска до явяване на зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

3. (нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - класа, паралелката, учебната година, в която ученикът е записан, дата на записване; вида на подготовката (непрофилирана, профилирана) или професията и специалността; форма на обучение; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; резултати от обучението на ученика за една учебна година: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети (модули); оценките с думи и цифри от: задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка от редовната, поправителните сесии и годишната оценка; оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) от редовната, поправителните сесии и годишната оценка; годишен хорариум от задължителна подготовка или профилирана подготовка и задължителноизбираема подготовка; редове за нанасяне на профилиращите предмети, годишния резултат (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № ....... се допуска до явяване на зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

4. (предишна т. 3, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - текст: "Успех от приравнителните изпити": антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; оценката с думи и цифри по класове; текст "Успех от изпитите за промяна на оценката"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; успех с думи и цифри от изпитите (по класове и за гимназиален етап) и от поправителните изпити на изпитите за промяна на оценката; текст: "Успех от зрелостни изпити"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната година и оценката с думи и цифри; текст: "Успех от държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация": антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесия, учебна година; оценка с думи и цифри; под всяка колона: подпис на директора и кръгъл печат;

5. (предишна т. 4, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - текст: "Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; оценки с думи и цифри по учебни години/клас и видове подготовки (ЗП или профилирана подготовка или ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (за класове и гимназиален етап); окончателни оценки и брой часове по вид подготовка (ЗП или профилирана и ЗИП); под всяка колона - подписи на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

6. (предишна т. 5, изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - текст: "Успех от поправителните изпити след последния гимназиален клас"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети (модули); успех с думи и цифри по: сесии, учебни години и видове подготовка; текст: " В резултат на успешно положени поправителни изпити учени ........, съгласно протокол № ....... се допуска до явяване на зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат; текст: "Успех от свободноизбираемата подготовка"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебни предмети (модули); годишни оценки с думи и цифри по учебни години и класове; окончателна оценка; общ хорариум; име, фамилия и подписите на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

7. (предишна т. 6, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - текст: "издадени документи"; снимка на притежателя на документа; кръгъл печат; наименование на документа "диплома за средно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през година .......; завърши ........; вид, наименование и местонахождение на институцията; вид подготовка, форма на обучение; срок на обучение; с общ успех ....... (с думи и цифри); текст: "С решение на зрелостната комисия, протокол № .... от ...... дата придобива средно образование"; "държавни зрелостни изпити": наименованията на учебните предмети от зрелостни изпити и оценките с думи и цифри; "задължителна подготовка": наименованията на учебните предмети по учебен план; колони с празни редове за вписване оценките с думи и цифри, общ хорариум учебни часове; "задължителноизбираема подготовка": "профилирана или задължителна професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и брой учебни часове; "непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и брой учебни часове, оценките с думи и цифри и общия хорариум; "свободноизбираема подготовка": четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и общия хорариум; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

8. (предишна т. 7, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници "издадени документи": снимка на ученика; кръгъл печат; наименование на документа: "свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през година ........; завърши ........; наименование и местонахождение на институцията; форма на обучение; срок на обучение; текст: "С решение на комисията за придобиване на професионална квалификация, протокол № .... от .... дата придобива ........ степен на професионална квалификация по професия ......., специалност ........"; "оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация" - по теория и практика, празни редове за вписване оценките с думи и цифри; темата на дипломната работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с думи и цифри; текст: "оценки от изучаваните учебни предмети (модули) от професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на: наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора, кръгъл печат.

9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - "издадени документи": "свидетелството за основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, форма на обучение, текст: "През учебната ........ година завърши основно образование с общ успех: ........ (с думи и цифри)"; "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас: "; "общозадължителна подготовка": наименованията на учебните предмети по учебен план, две празни колони за вписване на оценките с думи и цифри; "свободноизбираема подготовка": три празни колони за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личният картон се води от класния ръководител.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на личния картон до приключването му, след което личният картон се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 31. (1) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личният картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение по модули в професионална гимназия и професионален колеж е книжно тяло, в което се записват резултатите от обучението на ученик от VIII клас при прием след VII клас, IХ - ХII (ХIII) клас и след средно образование в професионалните училища, гимназии и колежи при обучение по модули.

(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-52, има следните реквизити:

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; снимка и подпис на ученика; кръгъл печат; наименованието на документа: "личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в професионална гимназия и професионален колеж за обучение по модули"; трите имена на ученика; ЕГН; дата на раждане; месторождение; ЛНЧ, гражданство; адрес по местоживеене; домашен телефон; година на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението си; "документи при постъпване": удостоверение за завършен клас; свидетелство за основно образование; удостоверение за преместване; диплома за средно образование; класа, паралелката, учебна година, в която ученикът е записан; професията/специалността; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; данни за документите, които са издадени от институцията на ученика: диплома за средно образование, празни редове за вписване на други видове документи (удостоверение за завършен гимназиален етап, свидетелство за основно образование, свидетелства за професионална квалификация); подписа на директора и кръгъл печат на реда на всеки издаден документ; текст: " На всички издадени документи се записва вид на документа, серия, фабричен номер, регистрационен номер и дата на издаване, където това се изисква от Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета"; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - резултати от обучението на ученика за една учебна година: професия, специалност; форма на обучение; класа; паралелката; учебната година; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети (модули); оценките с думи и цифри от задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка за първи, втори срок и годината и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна подготовка и задължителноизбираема подготовка; "успех от свободноизбираемата подготовка" - антетка с колони със следните наименования: номер по ред, наименование на учебните предмети и оценки с думи и цифри за първи, втори срок и годишни оценки; годишен хорариум; антетка за извинените и неизвинените отсъствия с колони със следните наименования: за първи срок и за годината; годишният резултат ........ (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № ... се допуска до явяване на зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

3. (нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - класа, паралелката, учебната година, в която ученикът е записан, дата на записване; професията и специалността; форма на обучение; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; резултати от обучението на ученика за една учебна година: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети (модули); оценките с думи и цифри от: задължителна подготовка (ЗП) за първи, втори срок и годината и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна подготовка и задължителноизбираема подготовка; "успех от свободноизбираемата подготовка" - антетка с колони със следните наименования: номер по ред, наименование на учебните предмети и оценки с думи и цифри за първи, втори срок и годишни оценки; годишен хорариум; антетка за извинените и неизвинените отсъствия с колони със следните наименования: за първи срок и за годината; годишният резултат ........ (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № ... се допуска до явяване на зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

4. (предишна т. 3, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - текст: "Успех от приравнителните изпити": антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; оценката с думи и цифри по класове; под всяка колона подпис на директора и печат; текст "Успех от изпитите за промяна на оценката"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; успех с думи и цифри от изпитите (по класове и за гимназиален етап) и от поправителните изпити на изпитите за промяна на оценката; текст: "Успех от зрелостни изпити"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната година и оценката с думи и цифри; под всяка колона подпис на директора и печат; текст: "Успех от държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация": антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесия, учебна година; оценка с думи и цифри; под всяка колона: подпис на директора и печат;

5. (предишна т. 4, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - текст: "Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; оценки с думи и цифри по учебни години/клас и видове подготовки (ЗП или ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (за класове и гимназиален етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или ЗИП); под всяка колона подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

6. (предишна т. 5, изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - текст: "Успех от поправителните изпити след последния гимназиален клас"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебни предмети/модули; успех с думи и цифри по сесии, учебни години и видове подготовка; текст: " В резултат на успешно положени поправителни изпити учени ........, съгласно протокол № .... се допуска до явяване на зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат; текст: "Успех от свободноизбираемата подготовка" - антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебни предмети/модули; годишни оценки с думи и цифри по учебни години и класове; окончателна оценка; общ хорариум; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

7. (предишна т. 6, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - текст: "Издадени документи"; снимка на притежателя; кръгъл печат; наименование на документа "диплома за средно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през година .......; завърши ........; вид, наименование и местонахождение на институцията; вид подготовка, форма на обучение; срок на обучение; с общ успех ....... (с думи и цифри); текст: "С решение на зрелостната комисия, протокол № .... от ...... дата придобива средно образование"; текст: "държавни зрелостни изпити" - наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; "задължителна подготовка": - наименованията на учебните предмети по учебен план; колони с празни редове за вписване оценките с думи и цифри, общ хорариум учебни часове; текст: "задължителноизбираема подготовка": "профилирана или задължителна професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и брой учебни часове; "непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и брой учебни часове; текст: "свободноизбираема подготовка" - четири празни колони с редове за вписване на наименованията на: учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и общия хорариум; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

8. (предишна т. 7, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - текст: "Издадени документи": наименование на документа "приложение към дипломата за средно образование (за професионално обучение по модули)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; "задължителна професионална подготовка" - четири празни колони с редове за вписване на: наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора, печат;

9. (предишна т. 8, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - текст: "Издадени документи": снимка на притежателя на документа; кръгъл печат; наименование на документа: "свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през година ........; завърши ........; наименование и местонахождение на институцията; форма на обучение; срок на обучение; текст: "С решение на комисията за придобиване на професионална квалификация, протокол № .... от .... дата придобива ........ степен на професионална квалификация по професия ......., специалност ........"; текст: "оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация" - теория и практика, празни редове за вписване оценките с думи и цифри; темата на дипломната работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с думи и цифри; "оценки от изучаваните учебни предмети (модули) от професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на: наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора, кръгъл печат;

10. (предишна т. 9, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - текст: "Издадени документи" за вписване на данните за "приложение към свидетелството за професионална квалификация (за обучение по модули)" - серия; номер, регистрационен номер; дата на издаване на свидетелството за професионална квалификация; данни за ученика: трите имена, ЕГН или ЛНЧ, гражданство; текст: "задължителна професионална подготовка" - четири празни колони с редове за вписване на: наименованията на модулите, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора на институцията; печат;

11. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - текст: "Издадени документи" - "свидетелството за основно образование" - серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство; форма на обучение; текст: "През учебната ........ година завърши основно образование с общ успех: ........ (с думи и цифри)"; "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас:"; текст: "общозадължителна подготовка" - наименованията на учебните предмети по учебен план, две празни колони за вписване на оценките с думи и цифри; текст: "свободноизбираема подготовка" - три празни колони за вписване на: наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личният картон се води от класния ръководител.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на личния картон до приключването му, след което личният картон се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личен картон за проведен курс за професионална квалификация или изпит за придобиване на професионална квалификация е книжно тяло, в което се записват резултатите от курса на обучение и положените изпити.

(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-50Б, има следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на министерството; наименование и местонахождение на институцията; кръгъл печат на институцията; снимка на лицето; подпис; наименование на документа "личен картон"; данни за лицето: трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство, дата на раждане, месторождение, адрес по местоживеене; домашен телефон; година на утвърждаване на учебния план, по който обучаваният е започнал обучението си; "документи при постъпване": удостоверение за завършен клас; свидетелство за основно образование; диплома за средно образование, удостоверение за професионално обучение; наименование и адрес на институцията, която е издала документа; наименованието и вида на курса за придобиване степен на професионална квалификация или професионално обучение и за явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация; дата на записване; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя; кръгъл печат; данни за документите, които са издадени от институцията: удостоверение за професионално обучение, номер и година на издаване; име, фамилия на директора/ръководителя; подпис и печат; свидетелство за професионална квалификация, серия, номер, регистрационен номер и дата на издаване; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя и кръгъл печат на институцията; дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията ........; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя, кръгъл печат;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - наименование на институцията, провела курса; наименованието на курса; продължителност на курса в дни и месеци; общ брой часове ....... , от които часове за теоретично и за практическо обучение; антетка с колони за вписване на изучаваните учебни предмети/модули и хорариума (брой часове); общ брой отсъствия на лицето; антетки за резултатите от държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация и от изпитите за придобиване на професионална квалификация с колони със следните наименования: учебни предмети и оценки с думи и цифри (I, II и III явяване); под всяка колона подпис на директора/ръководителя и кръгъл печат;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - текст: "Издадени документи" - снимка на лицето; печат; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за лицето: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през година ........; завърши ........; наименование и местонахождение на институцията; форма на обучение; срок на обучение; текст: "С решение на комисията за придобиване на професионална квалификация, протокол № .... от ........ дата придобива (с думи) ........ степен на професионална квалификация по професия ........, специалност ........"; текст: "оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация" - теория и практика, празни редове за вписване оценките с думи и цифри; темата на дипломната работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с думи и цифри; текст: "оценки от изучаваните учебни предмети (модули) от професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на: наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове;

4. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - текст: "Издадени документи", текст "избираема професионална подготовка" - четири празни колони с редове за вписване на: наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и общия хорариум; име, фамилия и подписи на председателя на комисията за придобиване на професионална квалификация и директора/ръководителя, печат; наименование на документа: "удостоверение за професионално обучение"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за лицето: трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство и месторождение; през ........ година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма......... за (част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация), професия, специалност, проведен в ........ (наименование на обучаващата институция); форма на обучение, срок на обучение, текст: "оценки от изпитите" съгласно протокол на комисията № .... от дата ........; оценки с думи и цифри от изпитите по теория и практика; текст: "справка за изучаваните учебни предмети (модули)" - две празни колони за вписване на: наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подписи на председателя на изпитната комисия и директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието."

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личният картон се води от ръководителя на курса.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора/ръководителя се определя мястото на съхранение на личния картон до приключването му, след което личният картон се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 33. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация се изготвя от класния ръководител на паралелката.

(2) Докладът е с номенклатурен номер 3-77. Състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница: наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; учебна година; клас, паралелка; сесия; брой на учениците в класа; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; наименование на предметите, за които ученикът е подал заявление за допускане до държавни зрелостни изпити;

2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; наименование на предметите, за които ученикът е подал заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; име, фамилия и подпис на класния ръководител; дата.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Докладът се изготвя от класния ръководител въз основа на успеха на учениците, вписан в личните им картони и заявленията им.

(4) Докладът се съхранява 5 години на място, определено със заповед на директора.

 

Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протокол на зрелостната комисия за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация се попълва от зрелостната комисия или комисията за придобиване на професионална квалификация за целия випуск и определя кои ученици са допуснати до зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколът на зрелостната комисия за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-79. Има следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "протокол на зрелостната комисия за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; номер; дата; учебна година; сесия; № и дата на заповедта за назначаване на комисията; състав на комисията - имената на председателя и на членовете на комисията; дневен ред; имена на отсъстващи членове на комисията;

2. страници - решения на комисията за допускане до изпити - антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; за кои изпити е подал заявление;

3. страници - решение на комисията за допускане на ученици на изпити за промяна на оценката - антетка с колони със следните наименования: номер по ред, клас, трите имена на ученика, учебен предмет;

4. последна страница - текст: "разни", празни редове; трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите имена и подпис на директора; кръгъл печат.

(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора.

(4) Всички протоколи от изпитната сесия се съхраняват в класьор. След приключване на изпитната сесия протоколите се прошнуроват.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, а след този срок той се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

Чл. 35. (1) Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит е предназначен за вписване на информация при провеждане на писмен изпит по учебен предмет.

(2) Протоколът за дежурство при провеждане на писмен изпит е с номенклатурен номер 3-82. Състои се от четири страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на министерството; наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит"; място за вписване на учебния предмет, по който се провежда изпитът; учебна година; сесия; форма на обучение, вид на изпита (зрелостен, поправителен, приравнителен, за промяна на оценката, държавен изпит за придобиване на професионална квалификация); група; клас, дата на провеждане на изпита; номер и дата на заповедта на директора/ръководителя; зададени теми на изпита; час на започване на изпита; текст: "Допуснати до изпит", антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на допуснатия до изпита; № на билета, брой на получените листове (първоначално и допълнително); време на излизане и време на връщане (двукратно); време на предаване на писмената работа и подпис на квестора;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на допуснатите до изпита; № на билета; брой на получените листове (първоначално и допълнително); време на излизане и време на връщане (двукратно); време на предаване на писмената работа и подпис на квестора;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница - антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на допуснатите до изпита; № на билета, брой на получените листове (първоначално и допълнително); време на излизане и време на връщане (двукратно); време на предаване на писмената работа и подпис на квестора; трите имена на допуснатите до изпит и неявили се в залата; описание на особени прояви по време на изпита;

4. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четвърта страница - данни за квесторите: начало и край (час, минути) на дежурството, трите имена, подписи; време на приключване на изпита (час, минути); брой на предадените писмени работи (с цифри и думи); трите имена и подпис на дежурния учител/квестор, който предава писмените работи; трите имена и подпис на директора/ръководителя; кръгъл печат; трите имена и подпис на председателя на изпитната комисия по предмета; брой (с цифри и словом) на получените за проверка и оценка изпитни работи от директора/ръководителя; срок на връщането им; дата; име, фамилия и подпис на председателя на изпитната комисия; указание за попълване.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколът се води от квесторите, предава се на директора/ръководителя.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора/ръководителя се определя мястото на съхранение на протокола до края на учебната година/обучението, след което протоколът се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 36. (1) Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит се използва за вписване на оценките на учениците при провеждане на изпит по учебен предмет. Протоколът се използва като първичен - за всеки член на изпитната комисия, и като окончателен - за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.

(2) Протоколът за резултата от писмен, устен или практически изпит е с номенклатурен номер 3-80. Състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница: наименование на министерството; наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "протокол за резултата от ........ изпит"; учебен предмет, по който се провежда изпита; учебна година; сесия; клас; вид на изпита (поправителен, приравнителен, за промяна на оценката и др.); форма на обучение; група; дата на провеждане на изпита; номер и дата на заповедта на директора на институцията за провеждане на изпита; комисия за провеждане на изпита; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; номер на изпитния билет/номер на темата; оценка с думи и цифри;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; номер на изпитния билет/номер на темата; оценка с думи и цифри; особени прояви по време на изпита; трите имена на членовете на изпитната комисия и подписи; указания за попълване на протокола.

(3) Протоколът се води от учителите, когато е първичен, и от председателя на комисията, когато е за оформяне на окончателната оценка от изпита, предава се на директора заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

(4) Всички протоколи от изпитната сесия се съхраняват в класьор. След приключване на изпитната сесия протоколите се прошнуроват.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на випуска. След този срок папката се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколът за резултати от защита на дипломна работа се използва за вписване на резултатите от защитите на дипломните работи на ученици от един клас, от дадена професия, специалност, чиято защита на дипломните работи се провежда в един ден от една и съща комисия за придобиване на професионална квалификация в професионалните гимназии и колежите. Протоколът се използва като окончателен - за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.

(2) Протоколът за резултати от защита на дипломна работа е с номенклатурен номер 3-83. Състои се от осем страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "протокол за резултати от защита на дипломна работа"; номер и дата на протокола; учебна година; сесия; клас; форма на обучение; дата на провеждане на изпита за придобиване на професионална квалификация; номер и дата на заповедта на директора на училището за назначаване на комисията за провеждане на държавния изпит по теория; имена на председателя и членовете на комисията за провеждане на изпита; дневен ред; отсъстващи членове;

2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора до шеста страница - Комисията взе следните решения: резултати от защита на дипломната работа, антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; тема на дипломната работа; трите имена на рецензента; оценка с думи и цифри;

3. седма страница - решение на комисията за незащитилите дипломна работа: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас, паралелка; трите имена на ученика; тема на дипломната работа; решение на комисията; решение на комисията за допуснатите, но неявили се на дипломна защита - антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас, паралелка; трите имена на ученика; тема на дипломната работа, решение на комисията;

4. осма страница - решение на комисията за недопуснатите до защита на дипломна работа: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас, паралелка; трите имена на ученика; тема на дипломната работа; решение на комисията; други бележки; трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; указания за попълване на протокола.

(3) Протоколът се води от председателя на комисията, предава се на директора заедно с дипломните работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

(4) Всички протоколи от изпитната сесия се съхраняват в класьор. След приключване на изпитната сесия протоколите се прошнуроват.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 38. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протокол на комисията за удостоверяване на завършен гимназиален етап. Протоколът се ползва за вписване на учениците от випуска, успешно завършили ХII клас и подали заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколът на комисията за удостоверяване на завършен гимназиален етап е с номенклатурен номер 3-84. Състои се от осем страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница: наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "протокол на комисията за удостоверяване на завършен гимназиален етап"; номер; дата; учебна година; сесия; № на заповедта за назначаване на комисията; състав на комисията - трите имена на председателя и членовете; дневен ред; трите имена на отсъстващите от заседанието ;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора до седма страница: текст "комисията реши: да се издаде удостоверение за завършен гимназиален етап на следните ученици:"; антетка със следното наименование на колоните : пореден номер; клас; трите имена на ученика; входящ номер на подаденото заявление;

3. осма страница: "комисията разгледа и се произнесе по следните молби:"; редове за вписване на решения по подадените молби; ........ комисия: име, фамилия и подписи на председателя и членовете на комисията; име, фамилия и подпис на директора на училището; кръгъл печат.

(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на председателя на зрелостната комисия, който го поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протокол на зрелостната комисия за резултатите от зрелостни, държавни зрелостни изпити или на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателната оценка от изпита. Използва се за нанасяне на окончателните резултати от зрелостен, държавен зрелостен изпит по учебен предмет на учениците от целия випуск или от изпит за придобиване на професионална квалификация по професия, специалност.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2005 г.) Протоколът на зрелостната комисия за резултатите от зрелостни, държавните зрелостни изпити или на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателната оценка от изпита, е с номенклатурен номер 3-81. Състои се от осем страници със следните реквизити:

1. (доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 55 от 2005 г.) първа страница: наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "протокол на зрелостната комисия за резултатите от зрелостни, държавните зрелостни изпити или на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателната оценка от изпита"; наименование на учебния предмет, теория, практика; номер; дата; учебна година; сесия; № на заповедта за назначение на комисията; състав на комисията: трите имена на председателя и членовете; дневен ред; трите имена на отсъстващите;

2. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2005 г.) втора до шеста страница - решение на комисията за успешно положени изпити; антетка със следните колони: пореден номер; клас, паралелка; трите имена на ученика; оценка с думи и цифри;

3. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2005 г.) седма страница: списък на неуспешно положилите изпитите; антетка с колони със следните наименования: пореден номер; клас, паралелка; трите имена на ученика;

4. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) осма страница: резултати от разглеждане на молби и други; трите имена и подписи на председателя и членовете на зрелостната комисия или комисия за оценяване на изпита по теория/комисия за провеждане и оценяване на изпита по практика; трите имена и подпис на директора; кръгъл печат.

(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора.

(4) Протоколът се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

Чл. 40. (1) Протокол на зрелостната комисия за придобиване на средно образование - за окончателните резултати от всички държавни зрелостни изпити. Използва се за вписване на резултатите на ученици, успешно положили държавните зрелостни изпити.

(2) Протоколът на зрелостната комисия за придобиване на средно образование - за окончателните резултати от всички държавни зрелостни изпити, е с номенклатурен номер 3-81Б, съдържа десет страници със следните реквизити:

1. първа страница: наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "протокол на зрелостната комисия за придобиване на средно образование - за окончателните резултати от всички държавни зрелостни изпити"; номер; дата; учебна година; сесия; текст: "Днес, ...... (дата), зрелостна комисия, назначена със заповед № .... на директора на ...... (вид, наименование на училището) от ...... (дата), в състав: име и фамилия на председателя и членовете; дневен ред; име и фамилия на отсъстващите";

2. втора до седма страница - текст: "окончателни резултати от държавните зрелостни изпити"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; оценка по български език и литература; наименование на втория държавен зрелостен изпит; оценка с думи и цифри; наименование на третия държавен зрелостен изпит; оценка с думи и цифри;

3. осма и девета страница: текст: "Неуспешно положили държавните зрелостни изпити"; антетка с колони с наименования: номер по ред; клас; трите имена, учебни предмети;

4. десета страница: текст: "Комисията разгледа следните молби"; празни редове; текст: "Други"; празни редове; име, фамилия и подписи на председателя и членовете на зрелостната комисия; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат.

(3) Протоколът се води от председателя на зрелостната комисията и се предава на директора на институцията.

(4) Протоколът се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколът на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателните резултати от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, се използва за вписване на окончателните резултати от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколът е с номенклатурен номер 3-81В, състои се от осем страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница: наименование на министерството/агенцията; наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "протокол на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателните резултати от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация"; вид на изпита (по теория/практика на професията); наименование на професията и специалността; номер; дата; текст: "Днес, ...... (дата), комисията за придобиване на професионална квалификация, назначена със заповед № ... на ръководителя на институцията от ...... (дата), в състав: трите имена на председателя и членовете; дневен ред; име и фамилия на отсъстващите";

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора до шеста страница - текст: "комисията определи следните окончателни оценки от изпита: успешно положили държавния изпит за придобиване на професионална квалификация; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; паралелка; квалификационен курс; трите имена на успешно положилите изпита; оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория или по практика (оценки с думи и цифри);

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) седма страница - текст: "Неуспешно положили държавния изпит за придобиване на професионална квалификация" - антетка с колони със следните наименования: пореден номер; паралелка; квалификационен курс; трите имена на неуспешно положилите изпита;

4. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) осма страница - текст: "Комисията разгледа и се произнесе по следните молби", празни редове; текст: "Други", празни редове; текст: "Комисия за придобиване на професионална квалификация:", трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите имена и подпис на директора/ръководителя; кръгъл печат.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора/ръководителя на институцията.

(4) Протоколът се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора/ръководителя се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година/обучението, след което класьорът се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 42. (1) Удостоверение за преместване се издава на ученика, когато ученикът се премества в друго училище.

(2) Удостоверението е с номенклатурен номер 3-96, състои се от две страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; учебна година; клас, паралелка; профил, професия, специалност; форма на обучение; за коя година е в класа и до коя дата; наименование на документа "удостоверение за преместване"; изх. № дата; трите имена на ученика; ЕГН; ЛНЧ и гражданство; дата на раждане и месторождение; текст: "е показал(а) следния успех:"; антетка с колони със следните наименования: № по ред; учебни предмети, срочни и годишни оценки (с думи и цифри); отсъствия - извинени и неизвинени за първи, втори срок и за годината; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат;

2. втора страница: справка за текущи оценки по учебни предмети по срокове; текст: "Издава се в уверение на това, че до ...... (дата) е бил(а) ученик в ...... (форма на обучение) в ...... (клас) и се премества в ......... (пълно наименование и местонахождение на училището) поради ...... (посочва се причината). В повереното ми училище ученикът е записан в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на ...... страница, номер ...... "; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат.

(3) Удостоверението се регистрира в изходящия дневник на институцията и се описва в графа "забележки" на главната книга или в личния картон на ученика и в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст, ако ученикът не е навършил 16-годишна възраст.

(4) Удостоверението се съхранява от училището, в което се премества ученикът, а копие от него се съхранява в папката към изходящия дневник на училището, от което е издадено.

 

Чл. 43. (1) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Удостоверение за завършен клас се издава на ученици за приемане в училища, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит за постъпване от VI, VII или от VIII клас в спортни училища, от VII или от VIII клас в професионални училища и професионални гимназии и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в специални училища, на учениците, завършили VIII клас в специалните училища за деца с умствена изостаналост, на ученици със специални образователни потребности, които са завършили обучението си в IV и в VIII клас по индивидуални програми. Удостоверението може да се издаде и по молба на ученика.

(2) Удостоверението за завършен клас е с номенклатурен номер 3-103, състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) първа страница - наименованието на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождението на институцията; наименование на документа "удостоверение за завършен ...... клас"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена; ЕГН; месторождение; ЛНЧ, гражданство; форма на обучение; учебна година на завършване на класа; класа, паралелката; профил, специалност, професия; текст: "Изучавани учебни предмети", редове за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3." На учениците със специални образователни потребности, които са завършили обучението си по индивидуални програми, срещу учебния предмет се вписва - по "индивидуална програма" и оценка с качествен показател;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - текст "Изучавани учебни предмети", редове за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; текст: "Резултати от обучението по индивидуални програми", редове за вписване на резултатите; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат.

(3) Удостоверението е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Удостоверението за завършен клас се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Дубликат на удостоверението за завършен клас се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен клас се издава върху оригинална бланка на удостоверението, като в горния десен ъгъл на бланката с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръглият печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.

(6) Удостоверението за завършен клас/дубликатът на удостоверението за завършен клас се съхранява от притежателя.

 

Чл. 44. (1) Удостоверение за професионално обучение се издава на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.

(2) Удостоверението за професионално обучение е с номенклатурен номер 3-37, състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; вид, наименование и местонахождение на училището, центъра за професионално обучение; наименование на документа "удостоверение за професионално обучение"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; година на завършване на квалификационния курс за професионално обучение по програма...... за ...; вид на професионалното обучение (част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация); професия, специалност; проведен в .......(наименование на обучаващата институция); форма на обучение; срок на обучение; оценки от изпитите, съгласно протокол на комисията № .... от .... дата, по теория (с думи и цифри) и по практика (с думи и цифри); име, фамилия и подпис на председателя на изпитната комисия и на директора/ръководителя; кръгъл печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието.";

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - текст: "Справка за изучаваните предмети (модули)"; редове за вписване на наименованието на изучаваните предмети (модули) и хорариума учебни часове; подпис на директора/ръководителя, кръгъл печат.

(3) Удостоверението за професионално обучение е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) Удостоверението за професионално обучение се регистрира в определената за регистриране на удостоверения за професионално обучение регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверението за професионално обучение се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за професионално обучение се издава върху оригинална бланка на удостоверението, като в горния десен ъгъл на бланката с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подпис на директора/ръководителя и кръглият печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование или придобита квалификация и се описва в личния картон на лицето.

(6) Удостоверението за професионално обучение/дубликатът на удостоверението за професионално обучение се съхранява от притежателя.

 

Чл. 45. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., в сила от учебната 2005/2006 г.) Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава на лице, което не е изучавало някой общообразователен учебен предмет по време на обучението си в средното образование, и допълнително е положило изпит при условията и по реда на държавните зрелостни изпити в училище, определено от РИО.

(2) Удостоверението е с номенклатурен номер 3-102, състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; сесия; учебна година; текст: "Положи при условията и по реда на държавните зрелостни изпити, изпит по (учебен предмет)"; номер и дата на протокола на държавната зрелостна комисия; оценка от изпита (с думи и цифра); текст "Удостоверението е неразделна част от дипломата за средно образование", данни от дипломата за средно образование, към която се отнася удостоверението: серия, номер, регистрационен номер и дата на издаване; данни за институцията, издала дипломата: вид, наименование и местонахождение; име, фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия в институцията, която издава удостоверението, и име, фамилия и подпис на директора на институцията; печат с държавен герб, текст: "Дава право при кандидатстване за продължаване на образованието да се ползва получената оценка"; текст: "Оценката е по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3";

2. втора страница - празна.

(3) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) Удостоверението се регистрира в определената за регистрация на удостоверения за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация.

(5) Дубликат на удостоверението за положен изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръгъл печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационната книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование или придобита квалификация.

(6) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование /дубликатът се съхранява от притежателя.

 

Чл. 46. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверение за завършен гимназиален етап се издава на лице, което е завършило успешно ХII клас, но не е положило държавни зрелостни изпити, както и на лица със специални образователни потребности, които са завършили XII клас по индивидуални програми.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението за завършен гимназиален етап е с номенклатурен номер 3-33, състои от две страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; снимка на притежателя; кръгъл печат на институцията; наименованието на документа: "удостоверение за завършен гимназиален етап"; серия; номер; регистрационен номер, дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; година на завършване; завършен ХII клас; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на подготовката (непрофилирана, профил, професия, специалност); форма на обучение; срок на обучение - четири години; № и дата на протокола с решението на комисията за удостоверяване на завършен гимназиален етап; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст: "Не дава право за продължаване на образованието във висшите училища; На учениците със специални образователни потребности, които са завършили обучението си по индивидуални програми, срещу учебен предмет се вписва "по индивидуална програма" и оценка с качествен показател."

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) втора страница - текст: "Справка за изучаваните учебни предмети"; текст: "Задължителна подготовка", редове за вписване наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; текст: "Задължителноизбираема подготовка", "Профилирана или задължителна професионална подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; текст: "Непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; текст: "Свободноизбираема подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението за завършен гимназиален етап е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението за завършен гимназиален етап се регистрира в регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението за завършен гимназиален етап се съхранява от притежателя.

 

Чл. 47. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложение към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по учебни предмети/модули) се издава, когато в удостоверението за завършен гимназиален етап не достига място да бъдат вписани всички изучавани по учебен план учебни предмети/модули за професионална подготовка, както и за вписване на резултатите от обучението по индивидуални програми за ученици със специални образователни потребности.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули) е с номенклатурен номер 3-33.1 и е неразделна част от удостоверението за завършен гимназиален етап. Приложението не може да се ползва самостоятелно. Състои от две страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на документа "приложение към удостоверение за завършен гимназиален етап (за обучение по учебни предмети/модули)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на удостоверението за завършен гимназиален етап, към която е приложението; трите имена на притежателя, ЕГН, ЛНЧ, гражданство; "оценки от изучавани модули", редове за вписване на учебните предмети/модулите, оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; подпис на директора; кръгъл печат;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - трите имена на притежателя, ЕГН, ЛНЧ, гражданство; текст: "Резултати от обучението по индивидуални програми за ученици със специални образователни потребности", редове за вписване на резултатите; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат на институцията; текст: "Приложението е неразделна част от удостоверението за завършен гимназиален етап и не може да се ползва самостоятелно".

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули) е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули) не се регистрира самостоятелно, но в регистрационната книга за регистриране на удостоверения за завършен гимназиален етап срещу регистрационния номер на съответното удостоверение се вписва текст: "с приложение".

(5) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За издаване на дубликат на приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули) се използва същият образец, като в горния десен ъгъл се отпечатва с главни букви "дубликат" и се заверява с подписа на директора и кръглия печат на институцията. Когато се издава дубликат на удостоверението за завършен гимназиален етап с приложение (за обучение по модули), в регистрационната книга за регистриране на дубликати срещу регистрационния номер на дубликата на удостоверението за завършен гимназиален етап се вписва текст: "с приложение".

(6) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули)/дубликатът на приложението се съхранява заедно с удостоверението за завършен гимназиален етап от притежателя.

 

Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап се издава на заинтересованото лице, подало молба, в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап се издава от училището, издало оригиналния документ, а в случаите, когато училището е закрито - от училището, приело архива.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап е с номенклатурен номер 3-33а, състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование и местонахождение на училището, което издава дубликата; снимка на притежателя; кръгъл печат; наименование на документа "удостоверение за завършен гимназиален етап"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на дубликата; текст: "дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на оригинала на документа; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; година на завършване на ХII клас; наименование и местонахождение на училището, издало оригинала; вид на подготовката (непрофилирана, профил, професия, специалност); форма и срок на обучение - четири години; № и дата на протокола с решението на комисията за удостоверяване на завършен гимназиален етап; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст: "Не дава право за продължаване на образованието във висшите училища"; на учениците със специални образователни потребности, които са завършили обучението си по индивидуални програми, срещу учебен предмет се вписва "по индивидуална програма" и оценка с качествен показател.

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) втора страница - текст: "Справка за изучаваните учебни предмети", текст: "Задължителноизбираема подготовка", "Профилирана или задължителна професионална подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; текст: "Непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; текст: "Свободноизбираема подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап е отпечатан на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап се регистрира в определената за регистриране на дубликати книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация, след което се описва и на реда, на който е регистрирано оригиналното удостоверение за завършен гимназиален етап, в съответната регистрационна книга. Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап се описва и в личния картон на лицето.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап се съхранява от притежателя.

 

Чл. 49. (1) Свидетелство за основно образование се издава на ученици, завършили основно образование.

(2) Свидетелството за основно образоване е с номенклатурен номер 3-20, състои се от четири страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "свидетелство за основно образование"; вид, наименование и местонахождение на институцията;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - наименование на документа: "свидетелство за основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; форма на обучение; учебна година на завършване; текст: "През учебната ...... / ...... година завърши основно образование с общ успех: с думи и цифри"; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение"; подпис на директора; кръгъл печат на институцията;

3. трета страница - текст: "годишни оценки по изучавани учебни предмети в VIII клас"; от общозадължителна подготовка: наименование на учебните предмети; две празни колони с редове за оценки с думи и цифри; от свободноизбираема подготовка: три празни колони с редове за вписване на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3.";

4. четвърта страница - празна.

(3) (Нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За училищата по изкуствата на трета страница от свидетелството се добавя и текст "от специална подготовка"; три празни колони с редове за вписване на учебните предмети и оценките с думи и цифри.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за основно образование е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за основно образование се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за основно образование регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика, ако му е издаден такъв съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за основно образование се съхранява от притежателя.

 

Чл. 50. (1) Дубликат на свидетелство за основно образование се издава по молба на лицето - притежател на оригинала, в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.

(2) Дубликат на свидетелство за основно образование се издава от институцията, издала оригиналния документ, а в случаите, когато институцията е закрита - от институцията, приела архива на закритата.

(3) Дубликатът на свидетелството за основно образование е с номенклатурен номер 3-20а, състои се от четири страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "свидетелство за основно образование"; вид, наименование и местонахождение на институцията, издала дубликата; вид, наименование и местонахождение на институцията, издала оригинала;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - наименование на документа "свидетелство за основно образование"; серия; номер; регистрационен номер и дата на издаване на дубликата; текст: "Дубликат на свидетелство за основно образование"; серия; номер; регистрационен номер и дата на издаване на оригиналния документ; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; форма на обучение; текст: "През учебната ...... / ...... година завърши основно образование с общ успех: с думи и цифри"; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение"; подпис на директора; кръгъл печат;

3. трета страница - текст: "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас"; текст: "Общозадължителна подготовка", "български език и литература" и празни колони с редове за вписване на останалите учебни предмети и оценките с думи и цифри; текст: "Свободноизбираема подготовка", три празни колони с редове за вписване на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3.";

4. четвърта страница: празна.

(4) (Нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За училищата по изкуствата на трета страница от дубликата на свидетелството се добавя и текст "от специална подготовка"; три празни колони с редове за вписване на учебните предмети и оценките с думи и цифри.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на свидетелството за основно образование е отпечатан на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът се регистрира в определената за регистриране на дубликати регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика, ако му е издаден такъв съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на свидетелството за основно образование се съхранява от притежателя.

 

Чл. 51. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелство за положени изпити по чужд език се издава на лице, положило изпити в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чуждия език - трето равнище, и е придобило средно образование в училище, в което няма профилирано обучение по съответния чужд език, за който се издава документът.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелството за положени изпити по чужд език е с номенклатурен номер 3-70, състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа: "свидетелство за положени изпити по чужд език"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на свидетелството: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; серия, номер и регистрационен номер на притежаваната от лицето диплома за средно образование; вид, наименование и местонахождение на институцията, която е издала дипломата; текст: "е положил(а) всички изпити по ...... език в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание - трето равнище, с общ успех ......", място за оценката с думи и цифри; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3." и текст: "Най-ниското равнище е първо, а най-високото - трето";

2. втора страница - празна.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелството за положени изпити по чужд език е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелството за положени изпити по чужд език се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за положени изпити по чужд език регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита квалификация.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Дубликат на свидетелството за положени изпити по чужд език се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на свидетелството за положени изпити по чужд език се издава върху оригинална бланка на свидетелството, като в горния десен ъгъл на бланката с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръгъл печат. Дубликатът на свидетелството за положени изпити по чужд език се регистрира в регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелството за положени изпити по чужд език/дубликатът на свидетелството за положени изпити по чужд език се съхранява от притежателя.

 

Чл. 52. (1) Свидетелство за професионална квалификация се издава на лице, придобило професионална квалификация, съгласно държавните образователни изисквания за професионално образование и обучение и държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

(2) Свидетелството за професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-54, състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Има следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на документа - "свидетелство за професионална квалификация";

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; наименование и местонахождение на институцията;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - снимка на притежателя; кръгъл печат; личен подпис; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; година на завършване; наименование на институцията; форма и срок на обучение; № и дата на протокола на комисията за придобиване на професионална квалификация, текст: "Придобива ...... степен на професионална квалификация по професия ......, специалност ......" (квалификационната степен се вписва с думи); име, фамилия и подпис на председателя на комисия за придобиване на професионална квалификация и на директора/ръководителя; печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието";

4. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница - текст: "оценки от държавни изпити за придобиване на професионална квалификация" - теория и практика, оценки с думи и цифри; празни редове за вписване темата на дипломната работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с думи и цифри; текст: "оценки от изучавани учебни предмети (модули) от професионална подготовка"; под текста четири колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети (модули) от задължителната и избираемата професионална подготовка съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, оценките с думи и цифри, общ хорариум учебни часове; подпис на директора/ръководителя на институцията; печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3";

5. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четвърта страница - четири колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети (модули) от задължителната и избираемата професионална подготовка съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, оценките с думи и цифри, общ хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя на институцията; печат.

(3) Свидетелството за професионална квалификация е отпечатано на хартия с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(4) Свидетелството за професионална квалификация се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за професионална квалификация регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето.

(5) Свидетелството за професионална квалификация се съхранява от притежателя.

 

Чл. 52а. (Нов – ДВ, бр. 55 от 2005 г.) Свидетелство за професионална квалификация с номенклатурен номер 3-54 се издава на лица, успешно положили държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, при спазване изискванията на чл. 40 от Закона за професионално образование и обучение, ако имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията или проведено практическо обучение с продължителност, определена от обучаваща институция, и завършено образование или завършен клас, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация. В свидетелството за професионална квалификация с номенклатурен номер 3-54 в рубриката "оценки от изучавани учебни предмети (модули) от професионалната подготовка" се записва текст: "Удостоверените професионални компетенции съответстват на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

 

Чл. 53. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложение към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули/учебни предмети) се издава, когато в свидетелството за професионална квалификация не достигат редове за вписване на всички изучавани модули/учебни предмети от учебния план за придобиване на съответната професионална квалификация.

(2) Приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули) е с номенклатурен номер 3-54.1. То е неразделна част от свидетелството за професионална квалификация и не може да се ползва самостоятелно.

(3) Приложението се състои от четири страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на документа "приложение към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули/учебни предмети)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на свидетелството за професионална квалификация, към което е приложението; данни за притежателя: трите имена на лицето, ЕГН, ЛНЧ, гражданство; текст: "оценки от изучавани модули/учебни предмети"; четири колони с редове за вписване на наименованията на модулите/учебните предмети, оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - трите имена на лицето, четири колони с редове за вписване на наименованията на модулите/учебните предмети, оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; подпис на директора/ръководителя, печат;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница: ЕГН, ЛНЧ, гражданство на лицето, четири колони с редове за вписване на наименованията на модулите/учебните предмети, оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; подпис на директора/ръководителя, печат;

4. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четвърта страница - четири колони с редове за вписване на наименованията на модулите/учебните предмети, оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя, печат, текст: "Приложението е неразделна част от свидетелството и не може да се ползва самостоятелно".

(4) Приложението към свидетелството за професионална квалификация е отпечатано на хартия с неутрален воден знак.

(5) Приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули) не се регистрира самостоятелно. В регистрационната книга за регистриране на свидетелствата за професионална квалификация срещу регистрационния номер на съответното свидетелство се вписва текст "с приложение".

(6) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За издаване на дубликат на приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули) се използва същият образец, като в горния десен ъгъл на бланката се отпечатва с главни букви текст: "дубликат" и се заверява с подписа на директора/ръководителя и кръгъл печат на институцията. Когато се издава дубликат на свидетелството за професионална квалификация с приложение (за обучение по модули), в регистрационната книга за регистриране на дубликати срещу регистрационния номер на дубликата на съответното свидетелство се вписва текст "с приложение".

(7) Приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули)/дубликатът на приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули) се съхранява заедно със свидетелството за професионална квалификация от притежателя.

 

Чл. 54. (1) Дубликат на свидетелство за професионална квалификация се издава по подадена молба на лицето - притежател на оригинала, в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.

(2) Дубликат на свидетелство за професионална квалификация се издава от институцията, издала оригиналния документ, а в случаите, когато институцията е закрита - от институцията, приела архива на закритата.

(3) Дубликатът на свидетелството за професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-54А. Състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Има следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на документа - "свидетелство за професионална квалификация";

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; наименование и местонахождение на институцията, която издава дубликата; наименование и местонахождение на институцията, издала оригинала;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - снимка на притежателя на документа; печат; подпис; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер и дата на издаване на дубликата; текст: "Дубликат на свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер и дата на издаване на оригинала на документа; данни за притежателя на документа: трите имена; ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; годината на завършване, наименование на институцията; форма и срок на обучение; номер и дата на протокола на комисията за придобиване на професионална квалификация, в който е вписано решението за придобиване степен (с думи) на професионална квалификация; по професия, специалност; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя; печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието;

4. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница - текст: "Оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация" - по теория и практика, оценки с думи и цифри, празни редове за вписване темата на дипломната работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с думи и цифри; текст: "Оценки от изучаваните учебни предмети (модули) от професионалната подготовка"; под текста четири празни колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети (модули) от задължителната и избираемата професионална подготовка съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; подпис на директора/ръководителя; печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3";

5. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четвърта страница - четири колони с празни редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети (модулите) от задължителната и избираемата професионална подготовка съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, оценките с думи и цифри, общ хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя; печат.

(4) Дубликатът на свидетелството за професионална квалификация е отпечатан на хартия с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(5) Дубликатът на свидетелството за професионална квалификация се регистрира в определената за регистриране на дубликати регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето.

(6) Дубликатът на свидетелството за професионална квалификация се съхранява от притежателя.

(7) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2005 г.) Дубликат на свидетелство за професионална квалификация с номенклатурен номер 3-54А се издава и в случаите на издаден оригинал по чл. 52а.

 

Чл. 55. (1) Свидетелство за правоспособност се издава в случаите, когато в условията за придобиване на правоспособност не е предвидено да се издава специално свидетелство за правоспособност.

(2) Свидетелството за правоспособност е с номенклатурен номер 3-114, състои се от четири страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; наименование на документа "свидетелство за правоспособност"; наименование и местонахождение на институцията;

2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - наименование на документа; свидетелство за правоспособност; регистрационен номер и дата на издаване на документа; лични данни за притежателя: трите имена, ЕГН или ЛНЧ, гражданство, месторождение; снимка и подпис на притежателя на документа; кръгъл печат; година на завършване; текст: "Документът не дава право за продължаване на образованието";

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница - наименование на нормативния акт, на чието основание се издава свидетелството; резултати от положените изпити - номер и дата на протокола за придобиване на правоспособност; придобита степен; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя; кръгъл печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието";

4. четвърта страница - празна страница.

(3) Свидетелството за правоспособност се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за правоспособност регистрационна книга за издадените документи за завършена степен и за придобита квалификация и се описва в личния картон на лицето.

(4) Свидетелството за правоспособност се съхранява от притежателя.

 

Чл. 56. (1) Свидетелство за правоспособност по заваряване се издава на лице, придобило правоспособност да заварява.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за правоспособност по заваряване е с номенклатурен номер 3-116, състои се от корица - твърда подвързия и 28 страници. Съдържа следните реквизити:

1. корица - първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "свидетелство за правоспособност по заваряване";

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - снимка на притежателя; подпис на притежателя; печат; наименование на документа: "Свидетелство за правоспособност по заваряване"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена; ЕГН, месторождение, ЛНЧ и гражданство; наименование и местонахождение на обучаващата институция; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя; кръгъл печат; текст: "Свидетелството за правоспособност по заваряване се издава в съответствие с Наредба № 7 за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване";

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) от трета до двадесет и шеста страница - текст: "Свидетелство за правоспособност по заваряване"; наименование и местонахождение на обучаващата институция; резултати от изпитите по теория и по практика: изпит по практика ........ (означение по БДС ЕН); код .......; текст: "Издържал изпит по теория. Заваръчен процес: ...."; антетка с колони: данни за изпита (означение по БДС ЕН); вид на изпитването (означение по БДС ЕН); текст: "С протокол № .... / .... от ..... година придобива правоспособност: ЗАВАРЧИК на ......... Срок на валидност" ............; име, фамилия и подписи на председателя на изпитната комисия и на директора/ръководителя; кръгъл печат;

4. двадесет и седма и двадесет и осма страница: приложение/индекси.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за правоспособност по заваряване се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за правоспособност по заваряване регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на свидетелството за правоспособност по заваряване се издава при необходимост върху оригинална бланка на свидетелството, като в горния десен ъгъл на втората страница на свидетелството с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", който се заверява с подпис на директора/ръководителя на институцията и кръглия печат.

(5) Свидетелството за правоспособност по заваряване/ дубликатът на свидетелството за правоспособност по заваряване се съхранява от притежателя.

 

Чл. 57. (1) Диплома за средно образование се издава на лице, което е придобило средно образование в съответствие с чл. 24 от Закона за народната просвета.

(2) Дипломата за средно образование е с номенклатурен номер 3-34, състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Има следните реквизити:

1. корица - наименование на държавата по Конституция, наименование на министерството, наименование на документа - "диплома", държавен герб;

2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа; пълно наименование и местонахождение на училището;

3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - наименование на документа; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; снимка на притежателя на документа; личен подпис; кръгъл печат; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; годината на завършване; вид, наименование и местонахождение на училището; вид на подготовката, професия, специалност; форма и срок на обучение с общ успех ......... (с думи и цифри); № и дата на протокола от решението на държавната зрелостна комисия за придобито средно образование; име, фамилия и подпис на членовете на държавната зрелостна комисия и на директора; печат с държавен герб; текст: "Документът дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение";

4. (доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница - текст: "държавни зрелостни изпити"; текст: "български език и литература"; оценка с думи и цифри; празни редове за вписване на наименованията на учебните предмети, по които притежателят на документа е положил държавни зрелостни изпити, и оценките с думи и цифри; текст: "задължителна подготовка"; наименованията на учебните предмети от задължителната подготовка по учебен план; три колони с редове за вписване на оценките с думи и цифри и брой учебни часове; текст: "задължителноизбираема подготовка: профилирана или задължителна професионална подготовка"; празни редове за наименованията на учебните предмети от задължителноизбираема подготовка: профилирана или задължителна професионална подготовка по учебен план, оценките с думи и цифри и брой учебни часове;

5. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четвърта страница: празни редове за наименованията на учебните предмети от непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка и свободноизбираема подготовка; оценки с думи и цифри, брой учебни часове; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3."

(3) Страниците на дипломата за завършено средно образование са отпечатани на хартия с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(4) Дипломата за завършено средно образование се регистрира в определената за регистриране на дипломи регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.

(5) Дипломата за завършено средно образование се съхранява от притежателя.

 

Чл. 58. (1) Приложение към диплома за средно образование (за обучение по модули) се издава, когато в дипломата не достига място да бъдат вписани всички модули, изучавани по учебен план.

(2) Приложението към диплома за средно образование (за обучение по модули) е с номенклатурен номер 3-35.1. То е неразделна част от дипломата за средно образование и не може да се ползва самостоятелно. Състои се от четири страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на документа "приложение към диплома за средно образование (за обучение по модули); серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на дипломата, към която е приложението; данни за притежателя: трите имена; ЕГН; ЛНЧ, гражданство; текст: "оценки от изучавани модули"; редове за вписване на наименованието на модулите, оценките с думи и цифри, брой учебни часове;

2. втора страница - трите имена на притежателя; четири колони с редове за вписване на наименованията на модулите, оценките с думи и цифри, броя учебни часове; подпис на директора, печат с държавен герб;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница - ЕГН, ЛНЧ, гражданство на притежателя; четири колони с редове за вписване на наименованията на модулите, оценките с думи и цифри, брой учебни часове; подпис на директора, печат с държавен герб;

4. четвърта страница - четири колони с редове за вписване на наименованията на модулите, оценките с думи и цифри, брой учебни часове; име, фамилия и подпис на директора, печат с държавен герб, текст: "Приложението е неразделна част от дипломата за средно образование и не може да се ползва самостоятелно".

(3) Приложението към дипломата за средно образование (за обучение по модули) е отпечатано на хартия с неутрален воден знак.

(4) Приложението към дипломата за средно образование (за обучение по модули) не се регистрира самостоятелно, а в регистрационната книга за регистриране на дипломи за средно образование срещу регистрационния номер на съответната диплома се вписва текст: "с приложение".

(5) За издаване на дубликат на приложението към дипломата за средно образование (за обучение по модули) се използва същият образец, като в горния десен ъгъл на първа страница се отпечатва с главни букви "дубликат" и се заверява с подписа на директора и кръглия печат на институцията. Когато се издава дубликат на дипломата за средно образование с приложение (за обучение по модули), в регистрационната книга за регистриране на дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация срещу регистрационния номер на дубликата на съответната диплома се вписва текст: "с приложение".

(6) Приложение към дипломата за средно образование (за обучение по модули)/дубликатът на приложението се съхранява заедно с дипломата за средно образование от притежателя.

 

Чл. 59. (1) Приложение към дипломата за средно образование се издава и на ученици, обучавани в български училища при условията и по реда на междуправителствени спогодби и споразумения.

(2) Приложението по ал. 1 съдържа реквизити съгласно договореностите в двустранните споразумения. Приложението е неразделна част от дипломата и не може да се ползва самостоятелно. В приложението се отпечатва текст с основанието за издаване на приложението.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Приложение към дипломата за средно образование се издава и на ученици, завършващи средно образование към Софийската и Пловдивската духовна семинария.

(4) Приложението по ал. 3 съдържа следните реквизити: наименование на документа, серия, номер, регистрационен номер на дипломата на притежателя; трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство; текст: "Оценки от зрелостните изпити по задължителноизбираема подготовка - богословски предмети; редове за вписване на учебните предмети и оценките с думи и цифри; текст: "Задължителноизбираема подготовка - богословски предмети"; редове за вписване на учебните предмети и оценките с думи и цифри; подпис на пратеник на Св. Синод; име, фамилия и подпис на ректора; печат с държавен герб; текст: "Приложението е неразделна част от дипломата и не може да се ползва самостоятелно".

 

Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

 

Чл. 60. (1) Дубликат на диплома се издава по молба на притежателя на оригинала, когато оригиналният му документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.

(2) Дубликат на диплома се издава от институцията, издала оригиналния документ, а когато институцията е закрита - от институцията, приела архива на закритата.

(3) Дубликатът на дипломата е с номенклатурен номер 3-36а, състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници и съдържа следните реквизити:

1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа - "диплома", държавен герб;

2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; пълно наименование на министерството; наименование на документа "диплома"; вид, наименование и местонахождение на институцията, издала дубликата; вид, наименование и местонахождение на институцията, издала оригинала;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - наименование на документа; серия; номер; регистрационен номер на дубликата; дата на издаване на дубликата; снимка на притежателя; кръгъл печат; личен подпис на притежателя на дубликата; серия; номер; регистрационен номер на оригинала, дата на издаване на оригинала; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН или ЛНЧ, гражданство, месторождение; годината на завършване; вид, наименование и местонахождение на училището; вид на подготовката (непрофилирана, профил), професия, специалност; форма и срок на обучение; общ успех с думи и цифри; № и дата на протокола с решението на комисията за придобиване на вида на образованието и/или квалификацията; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб;

4. трета страница - текст: "оценки"; четири празни колони с редове за отразяване съдържанието на оригиналния документ;

5. четвърта страница - четири празни колони с редове за отразяване съдържанието на оригиналния документ; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3."

(4) Страниците на дубликата на дипломата за средно образование са отпечатани на хартия с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(5) Дубликатът на дипломата за средно образование се регистрира в регистрационната книга на издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.

(6) Дубликатът на дипломата за средно образование се съхранява от притежателя.

 

Чл. 61. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Регистрационната книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация е предназначена за регистриране на издадените документи за завършена степен на образование и професионална квалификация и свидетелства за правоспособност. Всеки документ - свидетелство за основно образование, удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, свидетелство за положени изпити по чужд език, удостоверения за завършен гимназиален етап, дипломи за завършена образователна степен, удостоверения за професионално обучение, свидетелства за професионална квалификация, свидетелства за правоспособност, свидетелство за правоспособност по заваряване, се регистрира в отделна книга.

(2) Регистрационната книга е с номенклатурен номер 3-78, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Има следните реквизити:

1. корица - наименование на министерството; наименование на документа "регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация"; дати на започване и завършване;

2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация"; вид, наименование и местонахождение на институцията; дати на започване и завършване;

3. страница - указание за водене на книгата;

4. страници - текст: страница № ......; антетка със следните наименования на колоните: регистрационен номер по реда на издаване на документа; регистрационен номер по ред за годината на издаване; датата на регистриране; трите имена на ученика; ЕГН, ЛНЧ; формата на обучение; вид подготовка (непрофилирана, профил, професия, специалност); серията и номер на документа; подписа на притежателя; данни за издаден дубликат: дата на издаване и серия и номер на документа.

(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 62. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Регистрационната книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация е предназначена за регистриране дубликати на свидетелства за основно образование, удостоверения за завършен гимназиален етап, дипломи за завършена образователна степен, удостоверения за професионално обучение, свидетелства за професионална квалификация.

(2) Регистрационната книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-73, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Има следните реквизити:

1. (доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на министерството; наименование на документа "регистрационна книга за издадените дубликати на документите за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация"; дати на започване и завършване на книгата;

2. (доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "регистрационна книга за издадените дубликати на документите за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация"; вид, наименование и местонахождение на институцията;

3. страница - указание за водене на книгата;

4. страници - текст: "страница № ..." ; антетка със следните наименования на колоните: регистрационен номер по реда на издаване на дубликата; регистрационен номер по ред за годината на издаване на дубликата; дата на регистриране на дубликата; трите имена на притежателя на дубликата; ЕГН, ЛНЧ; вид на издавания дубликат; серия; номер на бланката на дубликата; вид подготовка (непрофилирана, профилирана, специалност, професия); форма на обучение; серия, номер на бланката на оригинала на документа; регистрационен номер на оригиналния издаден документ; дата на издаване на оригинала; подпис на лицето при получаване на дубликата.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За всички дубликати на свидетелство за основно образование, удостоверения за завършен гимназиален етап, дипломи за завършена образователна степен, свидетелства за професионална квалификация, удостоверения за професионално обучение се води обща регистрационна книга.

(4) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 62а. (*) (Нов - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) (1) Регистрационната книга за издадените удостоверения е предназначена за регистриране на оригинали на: удостоверения за завършена подготвителна група/подготвителен клас; удостоверения за завършен първи клас; удостоверения за завършен начален етап на основно образование - IV клас; удостоверения за завършен клас.

(2) Регистрационната книга е с номенклатурен номер 3-78А, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Има следните реквизити:

1. корица - наименование на министерството; наименование на документа "Регистрационна книга за издадените удостоверения"; вид на издаваните документи (оригинали или дубликати); дати на започване и завършване;

2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "Регистрационна книга за издадените удостоверения"; вид на издаваните документи (оригинали или дубликати); наименование и местонахождение на институцията; дати на започване и завършване;

3. страница - указание за водене на книгата;

4. страници - текст: страница № ......; антетка със следните наименования на колоните: пореден регистрационен номер; регистрационен номер за годината; датата на издаване; собствено, бащино и фамилно име на ученика; ЕГН; клас/група, чието завършване удостоверява документа; форма на обучение; подпис на получателя (родителя/настойника).

(3) Номерацията в колоната "Регистрационен номер за годината" започва от № 1 за всяка учебна година.

(4) За регистриране на дубликатите на посочените в ал. 1 удостоверения се завежда отделна книга от същия вид (номер 78А).

(5) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

(6) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.

 

Чл. 63. (1) (Доп. – ДВ, бр. 47 то 2004 г.) Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък - образец № 1) е предназначено за всички видове училища и служи за установяване на съответствието на организацията на учебния процес с нормативната уредба в системата на народната просвета. Той обслужва информационно нуждите на МОН, РИО, НИО, общинската или районната администрация и финансиращите органи.

(2) Списък - образец № 1, съдържа реквизитите, посочени в приложение № 1.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 то 2004 г.) Към Списък - образец № 1 се прилагат: документи за статута на училището в случаите, в които е настъпила промяна през предшестващия период; копие на санитарно разрешително от органите на ХЕИ за целодневна организация на учебно-възпитателния процес; прилаганите в училището учебни планове; утвърдените учебни програми за преподаваните предмети от раздели Б и В на учебния план в общообразователните училища и раздели В и Г в професионалните училища; правилник за дейността на училището; правилник за осигуряване безопасни условия на възпитание, обучение и труд; годишен план на училището; седмично разписание на часовете; дневен режим на институцията.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 то 2004 г.) Списък - образец № 1 се изготвя от всички училища в системата на народната просвета.

(5) Списък - образец № 1 се изготвя от директора на училището, утвърждава се от началника на РИО, като данните от всеки раздел се заверяват с подпис на директора и главния счетоводител (счетоводителя) на училището.

(6) Всяка промяна в Списък - образец № 1 се представя от директора на училището и се утвърждава от началника на РИО до 10 дни след настъпването й.

(7) Списък - образец № 1 и всяка промяна в него се съгласуват с финансиращия орган на училището преди утвърждаването им.

(8) (Доп. – ДВ, бр. 47 то 2004 г.) Данните от Списък - образец № 1 се въвеждат на магнитен носител и се разпечатват на хартиен носител, който се заверява от директора на училището. Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на хартиения носител до завършване на учебната година, след което се съхраняват в архива на училището за срок от пет години.

 

Чл. 64. (1) Книга за резултатите от изпитите на учениците на самостоятелна или индивидуална форма на обучение се ползва за вписване на резултатите от изпитите на учениците от I - VIII клас на самостоятелна и индивидуална форма на обучение.

(2) Книгата е с номенклатурен номер 3-90, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Има следните реквизити:

1. корица и титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "книга за резултатите от изпитите на учениците на самостоятелна или индивидуална форма на обучение"; вид, наименование и местонахождение на институцията; години на започване и завършване на книгата;

2. страница - указание за водене на книгата;

3. (доп. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) страници - форма на обучение; учебна година; трите имена на ученика; ЕГН; месторождение; № и дата на представените документи за образование; адрес по местоживеене и телефон; резултати от изпитите по предмети - антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети; I срок (с думи и цифри), II срок (с думи и цифри); сесии; оценки с думи и цифри; годишни оценки с думи и цифри; под антетката редове за вписване решение на педагогическия съвет - протокол номер, дата за завършване на годината; издаден документ, вид, номер, дата; определяне състоянието на ученика - завършва, повтаря, ще полага изпит по предмет; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат.

(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й, след което книгата се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

Чл. 65. (1) Ученическата лична карта е предназначена за идентифициране на ученика и институцията, в която се обучава, и се издава за една учебна година.

(2) Ученическата лична карта е с номенклатурен номер 3-71, състои се от четири страници. Има следните реквизити:

1. първа страница: наименование на министерството; наименование на документа "ученическа лична карта"; пълното име и местонахождение на училището;

2. втора страница - данни за ученика: трите имена, ЕГН, снимка с печат, подпис на ученика, адрес; учебна година, клас с думи; кръвна група;

3. трета страница - данни на родителя (настойника): име и фамилия, адрес; класен ръководител - име и фамилия, подпис; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат;

4. четвърта страница - празна.

(3) Ученическата лична карта се попълва от ученика, подписва се от класния ръководител и директора и се подпечатва с кръглия печат.

(4) Ученическата лична карта се съхранява от ученика до началото на следващата учебна година.

 

Чл. 66. (1) Ученическата книжка служи за отразяване на текущия, срочния и годишния успех и отсъствията на ученика за една учебна година.

(2) Ученическата книжка е с номенклатурен номер 3-85, състои се от мека корица и страници. Има следните реквизити:

1. корица - външна част - наименование на министерството; наименование на документа "ученическа книжка";

2. корица - вътрешна част - указание за водене на документа;

3. титулна страница - пълно наименование и местонахождение на училището; наименование на документа: "ученическа книжка"; снимка на притежателя; трите имена на притежателя; клас, паралелка; номер в класа; ЕГН; учебна година; адрес; име, фамилия и адрес на родителя (настойника); подпис на родителя (настойника); име, фамилия и подпис на класния ръководител и на директора; кръгъл печат;

4. втора страница - наименование на изучаваните учебни предмети; име, фамилия и подпис на учителите, които ги преподават; подпис на класния ръководител и на директора;

5. трета страница - седмичното разписание на учебните часове за първи и втори срок;

6. четвърта до единадесета страница - текущи оценки за I и II срок - антетка с колони със следните наименования: дата; учебен предмет; оценка с думи и цифри; подпис на учителя; подпис на родителя; забележки; отсъствия от учебни часове - за време "от - до", брой извинени и неизвинени; подписи на класния ръководител и на родителя (настойника);

7. дванадесета до тринадесета страница: срочни и годишни оценки - трите имена на ученика; клас; номер в класа; за коя година е в този клас; номер по ред, учебни предмети, оценки с думи и цифри по срокове и годишни от задължителна или профилирана подготовка, ЗИП;

8. четиринадесета страница - срочни и годишни оценки от СИП - номер по ред, учебни предмети, оценки с думи и цифри по срокове и годишни; извинени и неизвинени отсъствия от учебни часове по срокове и общо за годината, подписи на класен ръководител и родител (настойник); заключение от успеха на ученика - завършва, остава, поправителни изпити; дата, подписи на класния ръководител, директор, родител (настойник); кръгъл печат;

9. петнадесета страница: оценки от поправителните изпити - номер по ред, учебни предмети, поправителни сесии, оценки с думи и цифри; заключение след поправителните изпити - завършва, остава, ще полага изпит; дата, подписи на класен ръководител, директор, родител (настойник); кръгъл печат;

10. шестнадесета и седемнадесета страница: права и задължения на ученика - извадка от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

(3) Личните данни се попълват от ученика. Книжката се подписва от родителя (настойника), класния ръководител и директора и се подпечатва с кръглия печат на институцията. Ученическата книжка се води от класния ръководител и всички учители, които преподават в класа, и се заверява от директора.

(4) Ученическата книжка се съхранява от ученика.

 

Чл. 67. (1) Ученическата книжка за задочно обучение е предназначена за вписване на резултатите от изпитите по учебни предмети или модули, проведени в изпитните сесии за целия курс на обучение.

(2) Ученическата книжка е с номенклатурен номер 3-49, състои се от мека корица и страници. Има следните реквизити:

1. корица - наименование на министерството; наименование на документа: "ученическа книжка за задочно обучение";

2. (доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа; пълното наименование и местонахождение на институцията; данни за притежателя: трите имена; ЕГН; ЛНЧ; гражданство; адрес по местоживеене; снимка и подпис на притежателя; през коя учебна година е записан и в кой клас; данни за година на утвърждаване на учебния план, по който се обучава; наименованието на профила/професията/специалността; име и фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора до 13 страница: сведения за резултатите от изпитите - трите имена на задочника, класа и професията (специалността), за кой път е в този клас; учебните предмети (модули), по които се явява на изпити, датите и оценките от изпитните сесии (редовна и поправителни); годишни оценки; текст за резултата в края на учебната година (завършва, остава); подписи на класния ръководител и на директора, кръгъл печат;

4. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четиринадесета до шестнадесета страница: трите имена на лицето; пълно наименование на училището; завършен клас; специалност, професия; решение на комисията за допускане до изпити за придобиване на професионална квалификация през съответната сесия; подписи на класния ръководител и на директора, кръгъл печат.

(3) Личните данни в ученическата книжка за задочно обучение се попълват от притежателя. Ученическата книжка за задочно обучение се води от класния ръководител и всички учители, които провеждат изпитите, заверява се от директора.

(4) Ученическата книжка се съхранява от ученика.

 

Чл. 68. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Колежанската книжка е предназначена за вписване на резултатите от обучението в професионален колеж за придобиване на IV степен на професионална квалификация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Колежанската книжка е с номенклатурен номер 3-50, състои се от мека корица и страници. Има следните реквизити:

1. корица и титулна страница - наименование на министерството; вид,наименование и местонахождение на институцията; наименованието на документа "колежанска книжка";

2. (доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница – снимка и подпис на притежателя, индивидуален номер на колежанина; кръгъл печат на институцията;

3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - пълното наименование и местонахождение на институцията; наименованието на документа "колежанска книжка"; трите имена на колежанина, ЕГН или ЛНЧ, гражданство; месторождение; дата на записване в институцията; форма на обучение; продължителност на курса на обучение в години; наименование на специалността/професията, име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат на институцията;

4. страници - учебни предмети по учебен план, брой учебни часове по теория и/или практика; фамилно име и подпис на преподавателя;

5. (изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - текст: "Успех"; място за вписване трите имена на притежателя, индивидуалния номер, учебната година, срока; антетка с колони със следните наименования: № по ред; наименование на учебния предмет/модула; дата на оценяване, оценка с думи и цифри; подпис на преподавателя; текст под антетката: "...... завършва, остава ........ курс”;

6. страници - записване на проведените производствени практики (бази на провеждане, дати на започване и завършване на практиката, оценка с думи и цифри, подпис на ръководителя на практиката от колежа, определен със заповед на директора);

7. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - редове за вписване № на протокола с решението на комисията за допускане до държавни изпити за придобиване на IV (четвърта) степен на професионална квалификация по теория и практика на професията; през ...... сесия/година; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат на институцията.

(3) Личните данни в колежанската книжка се попълват от притежателя. Колежанската книжка се води от всички преподаватели, заверява се от директора.

(4) Колежанската книжка се съхранява от притежателя й.

 

Раздел II.
Детски градини

Чл. 69. (1) Документите за държавните, общинските и частните детски градини са:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Сведение за организацията на дейността в детската градина за учебната година (Списък - образец № 2).

2. Материална книга за проведени учебни занимания в детската градина.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Освен изброените в ал. 1 в детските градини се водят и документите по чл. 4, т. 1 до 11, 13, 14, 17 и 19.

 

Чл. 70. (1) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Сведение за организацията на дейността в детската градина, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (Списък - образец № 2), за текущата учебна година, отразява организацията на учебния процес в институциите (детски градини и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа). Списък - образец № 2 се изготвя от всички детски градини и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в системата на народната просвета с цел информационно обслужване на МОН, РИО, НИО, общинската и районна администрация.

(2) Списък - образец № 2 съдържа реквизитите, посочени в приложение № 2.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Списък - образец № 2 се изготвя от директора, утвърждава се от началника на РИО, като данните от всеки раздел се заверяват с подпис на директора и счетоводителя.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Всяка промяна в Списък - образец № 2 се представя от директора и се утвърждава от началника на РИО до 10 дни след настъпването й.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Списък - образец № 2 и всяка промяна в него се съгласуват с финансиращия орган преди утвърждаването им.

(6) Към Списък - образец № 2 се прилагат следните документи: документи за статута на детската градина/дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в случаите, в които е настъпила промяна през предшестващия период; санитарно разрешително от органите на ХЕИ за текущата година; правилник на институцията; правилник за осигуряване безопасни условия на труд; годишен план на институцията; дневен режим.

(7) Списък - образец № 2 се разработва на магнитен носител и се разпечатва на хартиен носител, който се заверява от директора на детската градина/дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласува се от финансиращия орган и се утвърждава от началника на РИО на МОН. Срокът за съхранение на хартиения носител е 5 години.

 

Чл. 71. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Материалната книга за проведени учебни занимания в детската градина е предназначена за вписване на данни за проведените учебни занимания в детската градина и дома за отглеждане на деца от 2,5 до 7 години, лишени от родителска грижа. Книгата служи за контрол на темите на проведените учебни занимания и за отчитане на задължителната преподавателска работа.

(2) Материалната книга е с номенклатурен номер 3-94, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Има следните реквизити:

1. корица и титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа: "материална книга за проведени учебни занимания в детската градина", учебна година; наименование и местонахождение на институцията;

2. страница - указания за водене на книгата;

3. страници - данни за датата и деня от седмицата; място за вписване на фамилията на учителя; образователното направление и образователното съдържание за първа или втора смяна по групи; място за записване на отсъстващите за деня учители и причините за отсъствията; данни за заместващите ги учители; вид и номер на документа, с който е определен заместникът на отсъстващия учител; подпис на директора и кръгъл печат на институцията.

(3) Книгата се води ежедневно от учителите и се заверява с подписа на директора и кръгъл печат.

(4) Книгата се съхранява в канцеларията на институцията до приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията до следващата финансова ревизия.

 

Раздел III.
Документи за обслужващите звена

Чл. 72. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) (1) В домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, се водят документите по чл. 4, т. 1 - 10, 12, 17 и 18, чл. 70 и чл. 73.

(2) В домовете за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст, лишени от родителска грижа, освен документите по ал. 1 се водят и документите по чл. 4, т. 11, 13, 14, 19 и 20.

 

Чл. 73. (1) Книгата за регистриране на посещенията на кандидат-осиновителите е предназначена за регистриране на всички посещения на кандидат-осиновители.

(2) Книгата е с номенклатурен номер 3-66, съдържа корица - твърда подвързия, и страници. Има следните реквизити:

1. корица - наименование на министерството, наименование на документа "книга за регистриране на посещенията на кандидат - осиновителите", пълно наименование и местонахождение на дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа "книга за регистриране на посещенията на кандидат-осиновителите"; пълно наименование и местонахождение на дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; дати на започване и завършване на книгата;

3. страница - указание за водене на книгата;

4. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница за дете, което подлежи на осиновяване: трите имена и ЕГН на детето; трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство на кандидат-осиновителите; професия; адрес и телефони; резултати от посещението: входящ номер на молбата за осиновяване или входящ номер на отказа на кандидат-осиновителите; дата на посещението; подпис на кандидат-осиновителите; подпис на директора на дома; съдържанието на страницата се повтаря върху всички следващи страници до края на книгата.

(3) Книгата се води от директора.

(4) Книгата се съхранява от директора до приключването й, след което в архива на институцията - 5 години.

 

Чл. 74. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Обслужващите звена освен посочените в чл. 72 водят следните документи:

1. сведение за организиране на дейността на обслужващото звено за учебна година (Списък - образец № 1а);

2. документите по чл. 4, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 и задължителните документи, определени с правилниците за дейността им.

 

Чл. 75. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Сведението за организиране на дейността на обслужващото звено (Списък - образец № 1а) служи за установяване на съответствието на организацията на учебния процес в обслужващите звена с нормативната уредба в системата на народната просвета. То обслужва информационно нуждите на МОН, РИО, НИО, общинската или районната администрация.

(2) Списък - образец № 1а съдържа реквизитите, посочени в приложение № 3.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Списък - образец № 1а се изготвя от директорите на обслужващите звена, създадени по реда на чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за народната просвета, утвърждава се от началника на РИО, като данните от всеки раздел се заверяват с подпис на директора и счетоводителя на обслужващото звено. Списък - образец № 1а се заверява с подпис на директора.

(4) (Нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Към Списък - образец № 1а се прилагат: документи за статута на обслужващото звено в случаите, в които е настъпила промяна през предшестващия период; копие на санитарно разрешително от органите на ХЕИ; седмично разписание на часовете.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Всяка промяна в Списък - образец № 1а се представя от директора в РИО и се утвърждава от началника на РИО до 10 дни след настъпването й.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Списък - образец № 1а и всяка промяна в него се съгласуват с финансиращия орган преди утвърждаването им.

(7) (Предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Списък - образец № 1а се въвежда на магнитен носител и се разпечатва на хартиен носител, който се заверява от директора на обслужващото звено. Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на хартиения носител до завършване на учебната година, след което хартиеният носител се съхранява в архива на обслужващото звено със срок пет години.

 

Раздел IV.
Документи за институциите за професионално обучение

Чл. 76. Завършено професионално обучение се удостоверява с документите по чл. 4, т. 40, 48, 49, 50, 51 и 52.

 

Раздел V.
Други документи

Чл. 77. (1) За значими постижения на ученици МОН издава:

1. национална диплома;

2. удостоверение за присъдено звание "ЛАУРЕАТ";

3. (нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) служебна бележка за постигнати отлични резултати от национален кръг на олимпиада.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Документите, издавани от Министерство на образованието и науката и от регионалните инспекторати по образование за признаване на завършени етапи на училищно обучение, степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, са удостоверения, чието съдържание е определено в Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

(3) Документът за проведено обучение към посолствата на Република България е удостоверение за проведено обучение към посолствата.

 

Чл. 78. (1) Национална диплома се издава на ученици в годината на завършване на средното образование на основание заповед на министъра на образованието и науката за постигнат отличен успех 6,00 и значими постижения в областта на спорта, изкуството, науката, техниката и културата. Националната диплома е почетно отличие и има морална стойност.

(2) Националната диплома се състои от корица - твърда подвързия, и две страници.

1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на документа "национална диплома";

2. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "национална диплома"; регистрационен номер; основание за издаването - заповед № ...;

3. втора страница - трите имена на ученика; година на завършване на средно образование; наименование и местонахождение на училището; серия, номер, регистрационен номер и дата на дипломата за средно образование; текст, уточняващ за какво се присъжда националната диплома; подпис на министъра и печат на МОН с държавен герб; дата на издаване на дипломата.

(3) Националната диплома се регистрира в регистрационна книга за регистриране на националните дипломи в МОН.

(4) Националната диплома се съхранява от притежателя.

 

Чл. 79. (1) Удостоверение за присъдено звание "ЛАУРЕАТ" на национална олимпиада се издава във връзка с § 2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България (ДВ, бр. 40 от 2000 г.) на учениците, получили оценка отличен 6.00 на националния кръг на олимпиадата, проведен в съответствие с изискванията, утвърдени от министъра на образованието и науката, за провеждане на училищните олимпиади през съответната учебна година.

(2) Удостоверението за присъдено звание "лауреат" се издава за конкретна учебна година само на ученици, които завършват средно образование в годината на провеждането на съответната национална олимпиада.

(3) Удостоверението съдържа следните реквизити: държавен герб; наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа; наименование на учебния предмет, по който се провежда националната олимпиада; учебна година; регистрационен номер, дата и година на издаване; данни, идентифициращи притежателя на документа; оценка с думи и цифри; серия, номер, регистрационен номер и дата на дипломата за средно образование, наименование и местонахождение на училището, което я е издало; име, фамилия и подпис на министъра на образованието и науката; печат на МОН.

(4) Удостоверението е освободено от графично оформление.

(5) Удостоверението се описва в регистрационна книга на МОН.

(6) Удостоверението се съхранява от притежателя.

 

Чл. 79а. (Нов – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) (1) Служебна бележка за постигнати отлични резултати от национален кръг на олимпиада се издава на ученици, които завършват средно образование в годината на провеждането на съответната национална олимпиада.

(2) Служебната бележка съдържа следните реквизити: наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; изходящ номер и дата; наименование на документа; наименование на учебния предмет, по който се провежда националната олимпиада; учебна година; данни, идентифициращи притежателя на документа; оценка с думи и цифри; име, фамилия и подпис на министъра на образованието и науката или упълномощено от него лице; печат на МОН.

(3) Служебната бележка е освободена от графично оформление.

(4) Служебната бележка се описва в регистрационна книга на МОН.

(5) Служебната бележка се съхранява от притежателя.

 

Чл. 80. (1) Удостоверение за проведено обучение към посолствата се издава на ученици, които се обучават към българските посолства в чужбина по отделни предмети по учебните програми на българското училище.

(2) Удостоверението е формуляр и съдържа следните реквизити: наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; местонахождение на посолството; наименование на документа; регистрационен номер и дата на издаване; за кой клас е проведено обучението и по кои учебни предмети; трите имена на ученика, ЕГН, дата на раждане, месторождение; наименование на учебните предмети, брой учебни часове, оценки с думи и цифри; име, фамилия и подписи на учителите и на посланика; печат на посолството.

(3) Удостоверението е освободено от графично оформление.

(4) Удостоверението се регистрира в изходящия дневник на посолството.

(5) Удостоверението се съхранява от притежателя.

 

Чл. 80а. (Нов – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) (1) Справка за успех по години и хорариум учебни часове се издава по искане на ученика при кандидатстване във висше училище в чужбина.

(2) Справката се състои се от две страници със следните реквизити: наименование и местонахождение на училището, издало справката; изходящ номер и дата; наименование на документа; трите имена на ученика; ЕГН; ЛНЧ; гражданство; дата и място на раждане; текст: "През учебната ..../..... година е ученик в ХII клас и следва да завърши средно образование през ................... г. Учени... е показал ..... по време на обучението си следния успех:"; антетка с колони: учебни предмети - оценки (с думи и цифри) и хорариум по класове и учебни години; оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3; текст: "Настоящото удостоверение да послужи за кандидатстване във висше училище в ..." (посочва се държавата); име и фамилия на директора; подпис и печат.

(3) Справката е освободена от графично оформление.

(4) Справката се регистрира в изходящия дневник на училището.

(5) Справката се съхранява от притежателя.

 

Раздел VI.
Общи изисквания към попълването и воденето на документите

Чл. 81. (1) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати, издавани от институциите в системата на народната просвета, се попълват на компютър или пишеща машина, а в непопълнените редове се отпечатват тирета.

(2) В документите по ал. 1 не се извършват поправки и не се ползва коректор и изтриване на фабрично отпечатани и попълнени на компютър или пишеща машина текстове и цифри.

(3) Датата на регистриране на документа в регистрационната книга не може да предхожда датата на протокола на съответната комисия, вписана в документа.

(4) Всички удостоверения, свидетелства и дипломи и техните приложения и дубликати се издават на бланка-оригинал.

(5) Документи с фабрична номерация се унищожават по реда на чл. 88 в случай, че са дефектни, сгрешени при попълването им или станали негодни за ползване.

 

Чл. 82. (1) Всички документи, без посочените в чл. 81, могат да се попълват на ръка със син или черен химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати грешки при попълване на документите се коригират с червен химикал.

(2) При отстраняване на допусната грешка в документите по ал. 1 длъжностното лице, допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст (оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа си, под който се подписва директорът на институцията и се полага кръглият печат на институцията.

 

Чл. 82а. (Нов – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) В дипломите, свидетелствата, удостоверенията и техните дубликати, издавани на членовете на семействата на служители в дипломатическо или консулско представителство или в международна организация със седалище на територията на Република България, на мястото за попълване на ЛНЧ се попълва номерът от съответния документ за самоличност, издаден съгласно чл. 59, ал. 1, т. 13 от Закона за българските документи за самоличност.

 

Чл. 83. (1) (Предишен текст на чл. 83 – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) При попълване на протоколите за изпитите след вписване на трите имена на последния ученик празните редове се унищожават със знак "Z".

(2) (Нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколите за изпитите се номерират по реда на предаването им за съхранение в класьора за съответната изпитна сесия.

 

Чл. 84. Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас и трябва да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на документа.

 

Чл. 85. Книгите и дневниците, описани в глава втора, се прошнуроват. Когато книгата (дневникът) не е номерирана фабрично, тя се номерира на ръка със син или черен химикал в горния десен ъгъл на листа.

 

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ОТЧИТАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ С ФАБРИЧНА НОМЕРАЦИЯ

Чл. 86. (1) Документите от задължителната документация за училищата за края на учебната година, в които фабрично са отпечатани серия и номер, са документи с фабрична номерация.

(2) Всяко приемане и предаване на документите по ал. 1 се извършва с двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за документи с фабрична номерация съгласно образец (приложение № 4).

(3) (Отм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколът по ал. 2 се изготвя в четири екземпляра - за приемащата, за предаващата страна, за РИО и за МОН. Предаващата страна представя в МОН екземпляра, предназначен за него, а приемащата - в РИО.

(5) Със заповед на ръководителите на институциите, РИО и МОН се определя мястото на съхранение на приемателно-предавателния протокол за документи с фабрична номерация. Срокът на съхранение е постоянен.

 

Чл. 87. (1) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Документите с фабрична номерация се отчитат ежегодно след приключване на януарската поправителна сесия с Отчет на документите с фабрична номерация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора/ръководителя на институцията се определя комисия за отчитане на документите с фабрична номерация, която съставя отчет за получените и разходваните документи с фабрична номерация, съгласно образец (приложение № 5) и протокол за унищожените документи с фабрична номерация.

1. (заличена – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

(3) Задължение на институцията е да представи единия от екземплярите на отчета на РИО в срок до 31 март заедно с копие на протокола за унищожаване на документи с фабрична номерация.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповеди на директора/ръководителя на институцията и началника на РИО се определя мястото на съхранение на отчета на документи с фабрична номерация. Срокът на съхранение е постоянен.

 

Чл. 88. (1) Документи с фабрична номерация се унищожават в случай, че са дефектни, сгрешени при попълването им, станали негодни за ползване, както и остатъкът неизползвани, годни за ползване бланки (без дубликатите) след приключване на януарската поправителна сесия.

(2) Със заповед на директора на институцията се определя комисия за унищожаване на документите с фабрична номерация, подлежащи на унищожаване, която съставя протокол за унищожени документи с фабрична номерация. В протокола се вписват видът на документите, които подлежат на унищожаване, и количеството им.

(3) Комисията извършва унищожаването на свое заседание, като изрязва отпечатаните серия и фабричен номер от бланките на документите и ги залепва върху протокола, като върху всеки залепен номер поставя кръглия печат на институцията. Залепените номера са неразделна част от протокола, а останалата част от бланките се унищожава чрез изгаряне.

(4) Комисията подписва протокола и го предава на директора в сроковете, определени от заповедта.

(5) Със заповеди на директора на институцията и началника на РИО се определя мястото на съхранение на протокола за унищожаване на документи с фабрична номерация, като срокът на съхранение е постоянен.

 

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Чл. 89. (1) Министерството на образованието и науката поддържа информационна база за документите за системата на народната просвета.

(2) Комисията, назначена със заповед на министъра на образованието и науката:

1. съставя списък на документи от задължителната документация за системата на народната просвета, които се издават от МОН за началото или за края на съответната учебна година;

2. разработва проект на формуляр-заявка за доставка на документи в съответствие със списъците по т. 1;

3. разработва проекти на нови образци на унифицирани документи;

4. определя техническите параметри на всички образци на документи;

5. актуализира документите в съответствие с измененията в нормативните документи за системата на народната просвета;

6. разработва образци на актуализирани документи;

7. съставя списък на документите, които се включват в "Албум на документи в системата на народната просвета";

8. съставя "Албум на документи в системата на народната просвета".

(3) Министърът на образованието и науката утвърждава списъците, формуляр-заявките, образците и албума по ал. 2.

 

Чл. 90. (1) Министерството на образованието и науката притежава изключителното право на ползване на графичното оформление на документите по утвърдения от министъра на образованието и науката списък на документи в системата на народната просвета, които МОН издава за началото или края на учебната година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Освободени от графично оформление са документите по чл. 4, т. 1 - 4, 8, 9, 17, 59, 63 и 67, чл. 70, 75 и по чл. 77, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2 и 3.

(3) (Нова – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Графичното оформление на документите по чл. 20, 49, 50, 52, 54 и 60 за училищата по изкуствата се утвърждава от министъра на културата.

 

Чл. 91. Разработването на проектите на образците на документите в системата на народната просвета се извършва съгласно изискванията на тази наредба.

 

Чл. 92. (1) Албумът на документите в системата на народната просвета съдържа: номенклатурен номер на документа, наименование на документа, техническите параметри и графичното изображение на документа.

(2) Албумът се издава от МОН.

 

Чл. 92а. (Нов – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) (1) Данните в документите по чл. 63, 70 и 75 се въвеждат в база данни, които се обработват и обобщават в РИО и информационната система на МОН.

(2) Програмните продукти за въвеждане и обработка на данните се осигуряват от МОН.

 

Чл. 93. (1) Формуляр-заявката е предназначена за заявяване на задължителната документация от институциите. Формуляр-заявката съдържа две страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; местонахождението на РИО; наименование на документа: "заявка за задължителната документация за институциите, за които са предназначени документите за началото (края) на учебната ....../...... година"; трите имена на директора, пълно наименование на институцията, телефони, факс и адрес на институцията; антетка с три колони със следните наименования: номенклатурен номер; наименование на документа; заявено количество в брой;

2. втора страница - антетка с три колони със следните наименования: номенклатурен номер; наименование на документа; заявено количество в брой; под антетката - пълното наименование на платеца на задължителната документация (ЗД), данъчен номер и БУЛСТАТ на платеца, име и фамилия на директора, подпис на директора и печат, име и фамилия и длъжност на лицето от общинската администрация (когато общината е платец на ЗД), подпис на лицето и печат на общината, тел., име и фамилия, подпис на проверилия заявката експерт в РИО, телефон, име, фамилия и подпис на началника на РИО и печат на РИО.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Заявяването на документите се извършва от директора на институцията. Екземплярът, който се предава в МОН, е предназначен за изпълнителя по договор за възлагане на обществена поръчка за отпечатване и разпространение на задължителната училищна документация за училищата, детските градини и обслужващите звена за началото или края на учебната година.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

(4) (Отм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

(5) (Отм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Институции" са: детски градини, училища, обслужващи звена, професионални колежи, центрове за професионално обучение, центрове за информация и професионално ориентиране, центрове за квалификация на обучаващите.

2. "Модул" е самостоятелно обособена част от съдържанието на обучението по професионална подготовка.

3. "ЕГН" - единен граждански номер; "ЛНЧ" - личен номер на чужденеца (попълва се в документите само за лица - чужди граждани, които са граждански регистрирани с ЛНЧ).

4. "ЕДСД" - единна държавна система за деловодство.

5. (попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) "ЕК" - експертна комисия, назначена със заповед на директора на институцията, която преценява ценността на документите по чл. 11 от Закон за държавния архивен фонд.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебната 2002/2003, се издава диплома за средно образование, номенклатурен номер 3-35, състояща се от корица - твърда подвързия, и четири страници.

(2) Дипломата съдържа следните реквизити:

1. корица - наименование на държавата по Конституция, наименование на министерството, наименование на документа - "диплома", отпечатан държавен герб;

2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция, наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно образование"; пълно наименование и местонахождение на училището;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - снимка на притежателя, кръгъл печат; подпис на притежателя; наименованието на документа "диплома за средно образование", серия; номер; регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; година на завършване на обучението; вид, наименование и местонахождение на училището; ред за вписване вида подготовка (непрофилирана подготовка, профил, специалност, професия); форма на обучение; срок на обучение; номер и дата на протокола на зрелостната комисия; текст: "придобива средно образование"; име, фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия и на директора; печат с държавен герб; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение";

4. трета страница - наименования на учебните предмети и оценките с думи и цифри от зрелостните изпити; наименования на учебните предмети (от учебния план от 1999 година), оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове за задължителна подготовка, профилирана или задължителна професионална подготовка;

5. четвърта страница - наименованието на учебните предмети, оценки с думи и цифри и хорариум учебни часове от задължителноизбираема подготовка, свободноизбираема подготовка; наименования на учебните предмети и оценки с думи и цифри от държавните зрелостни изпити; указателен текст: "Текстът в рубриката "Държавни зрелостни изпити" се попълва в случай, че ученикът ги е положил успешно по реда на § 31, ал. 5 от Закона за народната просвета"; име, фамилия и подпис на директора, печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3."

(3) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(4) Дипломата се регистрира в определената за регистриране на дипломи за средно образование регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика. Копие от дипломата с текст: "вярно с оригинала" и кръгъл печат се прилага към личния картон на ученика.

(5) Когато професионалната подготовка е по модули, към дипломата за средно образование с номенклатурен номер 3-35 се издава "приложение към диплома за средно образование (за обучение по модули)" с номенклатурен номер 3-35.1. Приложението се издава, когато в дипломата за средно образование не достигат редове за вписване на всички изучавани модули по учебен план. Приложението е неразделна част от дипломата и не може да се използва самостоятелно. Приложението е описано в чл. 58.

(6) Дипломата и приложението се съхраняват от притежателя.

 

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Учениците, придобили средно образование през учебната 2002/2003 г., при заявено искане получават удостоверението по чл. 59а.

 

§ 3. (1) За учениците, приети след седми клас през учебната 1997/1998 година с шестгодишен срок на обучение и завършващи средното си образование през учебната 2002/2003 година, се издава диплома за средно образование, номенклатурен номер 3-40, състояща се от корица - твърда подвързия, и четири страници.

(2) Дипломата е със следните реквизити:

1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството, наименование на документа - "диплома", отпечатан държавен герб;

2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно образование"; вид, пълно наименование и местонахождение на институцията;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - снимка на притежателя; кръгъл печат; личен подпис на притежателя; наименование на документа "диплома за средно образование"; серия; номер на дипломата; регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя на дипломата: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; година на завършване на обучението; вид, наименование и местонахождение на училището; вид подготовка (непрофилирана, профил); форма на обучение; срок на обучение; с общ успех (с думи и цифри); номер и дата на протокола на зрелостната комисия; текст: "се признава средно образование"; име, фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия и на директора; печат с държавен герб; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение";

4. трета страница - наименования на учебните предмети и оценките с думи и цифри от зрелостните изпити; "задължителната подготовка": наименования на учебните предмети по учебния план, по който ученикът се е обучавал, оценките с думи и цифри и общия хорариум; "профилираната подготовка": четири празни колони за вписване на наименованието на учебните предмети от профилираната подготовка, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове;

5. четвърта страница - "задължителноизбираема подготовка": четири празни колони за вписване на наименование на учебните предмети от задължителноизбираемата подготовка, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; "свободноизбираема подготовка": четири празни колони за вписване на наименованията на учебните предмети от свободноизбираемата подготовка, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; "държавни зрелостни изпити": наименования на учебните предмети и оценки с думи и цифри от държавните зрелостни изпити; указателен текст: "Текстът в рубриката "Държавни зрелостни изпити" се попълва в случай, че ученикът ги е положил успешно по реда на § 31, ал. 5 от Закона за народната просвета"; име, фамилия и подпис на директора, печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3."

(3) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(4) Дипломата се регистрира в определената за регистриране на дипломи за средно образование регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика. Копие от дипломата с текст: "вярно с оригинала" и кръгъл печат се прилага към личния картон на ученика.

(5) Дипломата се съхранява от притежателя.

 

§ 4. Ученици, обучавали се минали години в средни общообразователни училища, но положили зрелостни изпити през юнска, септемврийска сесия на 2003 г. или януарска сесия на 2004 г., получават дипломи за средно образование с номенклатурен номер 3-36 - образец 2002 г., състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

 

§ 5. Ученици, обучавали се минали години в професионални училища (техникуми) и допуснати до зрелостни изпити, но положили ги през юнска, септемврийска сесия на 2003 г. и януарска сесия на 2004 г., получават дипломи с номенклатурен номер 3-41, "диплома за средно-специално образование", образец от 2002 г., състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници, а за ученици, обучавани в професионални училища (СПТУ) - дипломи, с номенклатурен номер 3-42, "диплома за средно образование", образец от 2001 г., състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Страниците на дипломи образци 3-41 и 3-42 са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

 

§ 6. (1) На лица, придобили професионална квалификация след средно образование през учебната 2002/2003 се издава диплома за средно специално образование с номенклатурен номер 3-112, която се състои от корица - твърда подвързия, и четири страници.

(2) Дипломата има следните реквизити:

1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "диплома"; отпечатан държавен герб;

2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно специално образование"; вид, наименование и местонахождение на училището;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - снимка на притежателя; кръгъл печат; личен подпис на притежателя; наименование на документа "диплома за средно специално образование"; серия; номер на дипломата; регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя на дипломата: трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство, месторождение; данни за притежаваната от лицето диплома за средно образование:серия, номер, регистрационен номер, дата на издаване, вид и наименование на училището, издало дипломата за средно образование; вид и наименование на училището, което лицето завършва; форма на обучение; срок на обучение; профил/ специалност/професия; общ успех с думи и цифри; номер и дата на протокола на държавната квалификационна комисия; присъдената квалификация; име, фамилия и подписи на членовете на държавната квалификационна комисия и на директора; текст: "Не дава право за продължаване на образованието", печат с държавен герб;

4. трета страница - "оценки от изпитите за професионална квалификация", "професионална подготовка", "защита на дипломна работа на тема: ......", "теория на специалността по обобщен конспект", "практика", две празни колони с редове за нанасяне оценките с думи и цифри, оценки с думи и цифри; "оценки от изучаваните учебни предмети, които участват при формиране на общия успех": четири празни колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; ред за вписване на общия успех с думи и цифри; "оценки от други изучавани предмети": четири празни колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове;

5. четвърта страница - четири колони с редове за нанасяне на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3".

(3) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(4) Дипломата се регистрира в определената за регистриране на дипломи регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.

(5) Дипломата се съхранява от притежателя.

 

§ 7. (1) Свидетелство за професионална квалификация с номенклатурен номер 3-54 се издава на учениците от професионалните училища и професионалните паралелки в средните общообразователни училища, завършващи ХII клас през учебната 2002/2003 и успешно положили изпитите за професионална квалификация.

(2) Свидетелството за професионална квалификация се състои от корица - твърда подвързия, и четири страници. Има следните реквизити:

1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа - "свидетелство за професионална квалификация";

2. първа страница - държавен герб, наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; вид, наименование и местонахождение на институцията;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - снимка на притежателя; кръгъл печат; личен подпис на притежателя; наименование на документа "свидетелство за професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена; ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; година на завършване; вид и наименование на институцията; форма на обучение; срок на обучение; номер и дата на протокола на държавната квалификационна комисия; текст: "придобива .... степен на професионална квалификация по професия, специалност"; име, фамилия и подпис на председателя на държавната квалификационна комисия и на директора; печат с държавен герб; текст: "Не дава право за продължаване на образованието";

4. трета страница - текст: "оценки от изпитите за придобиване на професионална квалификация" - теория и практика, оценки с думи и цифри, празни редове за вписване на темата на дипломна работа и оценката от защитата й с думи и цифри; текст "оценки от изучавани учебни предмети (модули) от професионална подготовка"; под текста четири колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети (модулите), оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; подпис на директора на институцията; печат с държавен герб; текст: " Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3";

5. четвърта страница - четири колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора на институцията; печат с държавен герб.

(3) Страниците на свидетелството за професионална квалификация са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(4) Когато обучението за придобиване на професионална квалификация е по модули, към свидетелството за професионална квалификация се издава Приложение към свидетелството за професионална квалификация (за обучение по модули) с номенклатурен номер 3-54.1. Приложението се издава, ако в свидетелството не достигат редове за вписване на всички изучавани модули. Приложението е неразделна част от свидетелството и не може да се използва самостоятелно. Приложението е описано в чл. 57.

(5) Свидетелството за професионална квалификация се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за професионална квалификация регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.

(6) Свидетелството за професионална квалификация се съхранява от притежателя.

 

§ 8. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Лица, приети след средно образование в институции за придобиване на трета степен на професионална квалификация и успешно завършили курса на обучение и положили държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, считано от юнската сесия на учебната 2003/2004, получават свидетелство за професионална квалификация, описано в чл. 52.

 

§ 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За учениците, завършващи ХII клас през учебната 2002/2003, класният ръководител изготвя доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. Протоколът е с номенклатурен номер 3-77 и се състои от две страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа; учебна година; сесия; клас; паралелка; брой на ученици в класа; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на учениците, които се допускат до държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; определените от ученика учебни предмети, които ще се впишат като зрелостни изпити в дипломата за средно образование; заявеното от ученика желание за явяване на държавни зрелостни изпити по учебни предмети и вариант;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на учениците, които се допускат до държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; определените от ученика учебни предмети, които ще се впишат като зрелостни изпити в дипломата за средно образование; заявеното от ученика желание за явяване на държавни зрелостни изпити по учебни предмети и вариант; под последния ред се записва датата на изготвяне на доклада; името, фамилията и подписа на класния ръководител.

(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на доклада до края на учебната година, след което докладът се съхранява 2 години в архива на институцията.

 

§ 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За учениците, завършващи ХII клас през учебната 2002/2003, зрелостната комисия, назначена със заповед на директора, изготвя протокол за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. Протоколът е с номенклатурен номер 3-79, който се състои от осем страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа; учебна година; сесия; датата на заседанието; номер и дата на издаване на заповедта на директора за назначаване на комисията; име и фамилия на председателя и членовете на комисията; дневния ред на заседанието;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора до шеста страница - решение на комисията за допускане до държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; антетка с колони със следните наименования: пореден номер на вписване на учениците; класа; трите имена на учениците, които се допускат до държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; определените от ученика учебни предмети, които ще се впишат като зрелостни изпити в дипломата за средно образование; заявеното от ученика желание за явяване на държавни зрелостни изпити по учебни предмети и варианти;

3. седма страница - текст: "ученици, допуснати до изпит за промяна на оценката"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на учениците; учебни предмети, по които ученикът заявява, че желае да се яви на изпит;

4. осма страница - антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на учениците; учебни предмети, по които ученикът заявява, че желае да се яви на изпит; под последния ред се записват трите имена и подписите на председателя, членовете на зрелостната комисия и директора, кръгъл печат.

(2) Протоколът се води от председателя на зрелостната комисия и се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва;

(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

§ 11. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебната 2002/2003, се изготвя протокол на зрелостната комисия за формиране на окончателните оценки за зрелостни изпити. Протоколът се попълва за всяка паралелка и в него се определят окончателните средноаритметични оценки, определени за зрелостни изпити. Протоколът е с номенклатурен номер 35-81, състои се от четири страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа; паралелка; номер; дата; випуск 2002/2003; сесия; заповед за назначаване на комисията; състав на комисията - имена на председателя и членовете; дневен ред; имена на отсъстващи;

2. втора страница - решение на комисията за формиране на окончателните оценки за зрелостни изпити; антетка с колони със следните наименования: пореден номер, трите имена на ученика; български език и литература, под него оценка с думи и цифри; наименование на учебния предмет по избор на ученика, оценка с думи и цифри;

3. трета страница - антетка с колони със следните наименования: пореден номер, трите имена на ученика; български език и литература, под него оценка с думи и цифри; наименование на учебния предмет по избор на ученика, оценка с думи и цифри;

4. четвърта страница - бележки на комисията по молби и други; трите имена и подписи на председателя и членовете на зрелостната комисия; трите имена и подпис на директора; кръгъл печат.

(2) Протоколът се води от председателя на зрелостната комисия и се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.

(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

§ 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За учениците, завършващи ХII клас през учебната 2002/ 2003, се изготвя протокол на зрелостна комисия за придобиване на средно образование и/или на комисията за придобиване на професионална квалификация. В протокола се вписват окончателните оценки от всички изпити (зрелостни, държавни зрелостни изпити и изпити за придобиване на професионална квалификация) на учениците от целия випуск. Протоколът е с номенклатурен номер 3-81А, съдържа 16 страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа; номер; дата; учебна година; сесия; № на заповедта за назначение на комисията; състав на комисията - имена на председателя и членовете; дневен ред; имена на отсъстващи;

2. втора страница - текст: "I. Комисията определи следните оценки от изпитите"; текст: "I. 1.Успешно положили държавните зрелостни изпити и/или изпити за придобиване на професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни изпити; оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на учебния предмет по избор; оценка (с думи и цифри);

3. трета, пета, седма, девета, единадесета, тринадесета страница - антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни изпити; оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на учебния предмет по избор; оценка (с думи и цифри);

4. четвърта, шеста, осма, десета, дванадесета страница - антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни изпити ; оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на учебния предмет по избор; оценка (с думи и цифри);

5. четиринадесета страница - текст: "I.2. Неуспешно положили държавните зрелостни изпити или изпити за придобиване на професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас (курс); собствено, бащино и фамилно име; по учебни предмети;

6. петнадесета страница - антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас (курс); собствено, бащино и фамилно име; по учебни предмети;

7. шестнадесета страница - текст: "II. Комисията разгледа следните молби"; редове за вписване на решенията; текст: " III. Други"; редове за вписване на решения; трите имена и подписите на председателя и членовете на зрелостната комисия; трите имена и подписа на директора; кръгъл печат.

(2) Протоколът се води от председателя на комисията и се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.

(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

§ 13. (1) Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава на лице, което не е изучавало някой общообразователен учебен предмет по време на обучението си в средното образование и допълнително е положило изпит по реда и условията на зрелостен изпит в училище, определено от РИО. Удостоверението е с номенклатурен номер 3-102, състои се от една страница със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение или ЛНЧ, гражданство; сесия; учебна година; текст: "Положи по реда и условията на зрелостен изпит, изпит по (учебен предмет)"; номер и дата на протокола на държавната зрелостна комисия; оценка от изпита с думи и цифра; текст: "Удостоверението е неразделна част от дипломата за средно образование"; данни от дипломата за средно образование, към която се отнася удостоверението: серия, номер, регистрационен номер и дата на издаване; данни за училището, издало дипломата: вид, наименование и местонахождение на училището; име, фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия в училището, което издава удостоверението, и име, фамилия и подпис на директора на училището; печат с държавен герб; текст: "Дава право при кандидатстване за продължаване на образованието да се ползва получената оценка"; текст: "Оценката е по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3".

(2) Удостоверението е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(3) Удостоверението се регистрира в определената за регистриране на удостоверения за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, регистрационна книга на издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация.

(4) Дубликат на удостоверението за професионално обучение се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за професионално обучение се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръглия печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование или придобита квалификация.

(5) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование/дубликатът на удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се съхранява от притежателя.

 

§ 14. (1) Дневникът за III - IV клас се ползва в III и IV клас през учебната 2003/2004 и в IV клас през учебната 2004/2005. В дневника се вписва информацията за учебния процес в една паралелка за една учебна година. Дневникът е с номенклатурен номер 3-15, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Дневникът има следните реквизити:

1. корица - наименование на министерството; наименование на документа; пълното наименование и местонахождение на институцията;

2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на документа; пълното наименование и местонахождение на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат на институцията;

3. страница - съдържание; указания за водене на дневника;

4. страница - седмично разписание за първия и втория срок; място за нанасяне данни за проведени срещи с родителите;

5. страници - общи сведения за учениците: номер на ученика в класа; трите имена на ученика; ЕГН; месторождение; домашен адрес и телефон; за коя година е в този клас; в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година; страница и номер от записа за ученика в книгата за подлежащи на задължително обучение; номер на ученика в класа; данни за избраната от ученика свободноизбираема подготовка; извънкласни форми за ученика; данни за родителите - трите имена на родителите (настойника); адрес, телефони за връзка; информация за преместване на ученика: регистрационен номер на удостоверението за преместване и номер и дата на уведомителното писмо до общината;

6. страници - седмичното разписание по дни и часове; място за полагане подпис на учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; бележки по дисциплината на учениците; място за нанасяне данни за изпратени съобщения до родителите за отсъствия на ученика; сведение за отсъствията на учениците - за седмицата и пренесени;

7. страници - сведение от обучението на всеки ученик от класа: трите имена на ученика; номера в класа; клас; оценки от общозадължителна и свободноизбираема подготовка за първи и втори срок по учебни предмети; годишни оценки; оценки от поправителни изпити - първа, втора и допълнителна сесия; отсъствия (извинени и неизвинени): за първи срок и за годината; проведена допълнителна работа с ученика; бележки за цялостното развитие, годишен резултат (завършва, остава); подпис на класния ръководител;

8. страници - годишен успех на учениците от класа: номер на ученика в класа, трите имена на ученика, годишни оценки по учебните предмети (с думи и цифри), резултати след приключване на учебната година (завършва, остава), отсъствия за първи срок и годината (извинени, неизвинени); регистрационен номер и дата на удостоверението за завършен клас; наложени и отменени наказания на учениците, бележки на учителите.

(2) Дневникът се води от класния ръководител и от всеки учител, който преподава в класа. След приключване на учебната година класният ръководител предава дневника на директора.

(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му. Дневникът се съхранява в архива на институцията пет години след приключването му.

 

§ 15. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Дневникът по чл. 26 е предназначен за II клас през учебната 2003/2004 г., II и III клас през учебната 2004/2005 и II, III и IV клас през учебната 2005/2006 и следващите учебни години.

 

§ 16. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 от Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 124 от 1998 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.; бр. 67 и 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.).

 

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

(ОБН. – ДВ, БР. 47 ОТ 2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 47 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2006 Г.)

§ 55. (1) Разпоредбата на чл. 18 влиза в сила от учебната 2004/2005 г.

(2) За учебната 2003/2004 г. на децата, посещавали и завършили подготвителна група в детската градина/училището или подготвителен клас в училище се издава Удостоверение с номер 3-19 за завършена подготвителна група/подготвителен клас, което се състои от две страници и съдържа следните реквизити:

1. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "удостоверение за завършилите подготвителна група/подготвителен клас"; регистрационен номер и дата на издаване; трите имена на детето; ЕГН; месторождение; текст: "През учебната ............ година завърши подготвителна група/подготвителен клас"; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат;

2. втора страница - празна.

(3) Удостоверението по ал. 2 се регистрира в изходящия дневник на институцията, подписва се от директора и се подпечатва с печата на институцията.

(4) Дубликат на удостоверението по ал. 2 се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението се издава върху оригинално удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подписът на директора и печат.

(5) Удостоверението по ал. 2 или дубликатът се съхранява от родителя/настойника на детето.

 

§ 56. (1) Ученици, получили диплома за средно образование 3-35 - образец 2003 г., могат да получат удостоверение за общ успех при кандидатстване във висше училище. Удостоверението не е задължителен документ.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението се състои от една страница със следните реквизити: наименование на документа "удостоверение за общ успех при кандидатстване във висше училище"; изходящ номер; пълно наименование и местонахождение на училището, издало удостоверението; трите имена на ученика; ЕГН; ЛНЧ, гражданство; учебна година на завършване на ХII клас; данни за притежаваната от лицето диплома за средно образование, серия, номер, рег. номер, дата на издаване; общ успех с думи и цифри; текст: "Настоящото удостоверение да послужи за кандидатстване във висше училище."; дата; име и фамилия на директора; подпис и печат.

(3) Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки: средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от зрелостните изпити (държавните зрелостни изпити), средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка и/или профилирана или задължителна професионална подготовка.

(4) Удостоверението е освободено от графично оформление.

(5) Удостоверението се описва в изходящия дневник на институцията.

(6) Удостоверението се съхранява от притежателя.

 

§ 57. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебните 2003/2004 и 2004/2005 г., се издава диплома за средно образование, номенклатурен номер (3-35а), състояща се от корица - твърда подвързия, и четири страници.

(2) Дипломата съдържа следните реквизити:

1. корица - наименование на държавата по Конституция, наименование на министерството, наименование на документа - "диплома", отпечатан държавен герб;

2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция, наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно образование"; наименование и местонахождение на училището;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - снимка и подпис на притежателя, кръгъл печат; наименованието на документа "диплома за средно образование", серия; номер; регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; година на завършване на обучението; наименование и местонахождение на училището; редове за вписване вида подготовка (непрофилирана подготовка, профил, специалност, професия); форма на обучение; срок на обучение; "с общ успех ..... (с думи и цифри)"; номер и дата на протокола на зрелостната комисия; текст: "придобива средно образование"; име, фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия и на директора; печат с държавен герб; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение";

4. трета страница - наименования на учебните предмети и оценките с думи и цифри от зрелостните изпити; наименования на учебните предмети от учебния план; оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове за: задължителна подготовка, задължителноизбираема подготовка: профилирана или задължителна професионална подготовка;

5. четвърта страница - наименованието на учебните предмети, оценки с думи и цифри и общия хорариум учебни часове от: непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка; свободноизбираема подготовка; наименования на учебните предмети и оценки с думи и цифри от държавните зрелостни изпити; указателен текст: "Текстът в рубриката "Държавни зрелостни изпити" се попълва в случай, че ученикът ги е положил успешно по реда на § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета"; име, фамилия и подпис на директора, печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3.".

(3) За училищата по изкуствата на трета страница от дипломата вместо профилирана или задължителна професионална подготовка се изписва задължителноизбираема професионална подготовка; четири празни колони за вписване на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове.

(4) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(5) Дипломата се регистрира в книгата за издадени документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.

(6) Когато професионалната подготовка е по модули, към дипломата за средно образование с номенклатурен номер 3-35а се издава "приложение към диплома за средно образование (за обучение по модули)" с номенклатурен номер 3-35.1. Приложението се издава, когато в дипломата за средно образование не достигат редове за вписване на всички изучавани модули/учебни предмети по учебен план. Приложението е неразделна част от дипломата и не може да се използва самостоятелно.

(7) Дипломата и приложението се съхраняват от притежателя.

(8) Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки: средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от зрелостните изпити (държавните зрелостни изпити), средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.

 

§ 58. Ученици, обучавали се в средни общообразователни училища и допуснати до зрелостни изпити минали учебни години, но положили ги през юнска, септемврийска сесия на 2004 г. и януарска, юнска, септемврийска сесия на 2005 г. и януарска на 2006 г., получават дипломи за средно образование с номенклатурен номер 3-36 - образец 2002 г., състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

 

§ 59. Ученици, обучавали се минали учебни години в професионални училища (техникуми) и допуснати до зрелостни изпити, но положили ги през юнска, септемврийска сесия на 2004 г. и януарска, юнска, септемврийска сесия на 2005 г. и януарска на 2006 г., получават дипломи с номенклатурен номер 3-41, "диплома за средно специално образование", образец от 2002 г., състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници, а за ученици, обучавани в професионални училища (СПТУ) - дипломи с номенклатурен номер 3-42, "диплома за средно образование", образец от 2001 г., състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Страниците на дипломи с номенклатурни номера 3-41 и 3-42 са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

 

§ 60. (1) На лица, обучавали се след средно образование минали учебни години в професионални училища (техникуми) и придобилите професионална квалификация "Мениджър в спорта" през учебната 2003/2004 г., се издава диплома за средно специално образование с номенклатурен номер 3-112, която се състои от корица - твърда подвързия, и четири страници.

(2) Дипломата има следните реквизити:

1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "диплома"; отпечатан държавен герб;

2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно специално образование"; вид, наименование и местонахождение на училището;

3. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - снимка и подпис на притежателя; кръгъл печат; наименование на документа "диплома за средно специално образование"; серия; номер на дипломата; регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя на дипломата: трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство, месторождение; данни за притежаваната от лицето диплома за средно образование: серия, номер, регистрационен номер, дата на издаване, наименование на училището, издало дипломата за средно образование; наименование на училището, което лицето завършва; форма на обучение; срок на обучение; профил, специалност, професия; общ успех с думи и цифри; номер и дата на протокола на държавната квалификационна комисия; присъдената квалификация; име, фамилия и подписи на членовете на държавната квалификационна комисия и на директора; текст: "Не дава право за продължаване на образованието", печат с държавен герб;

4. трета страница - "оценки от изпитите за професионална квалификация", "професионална подготовка", "защита на дипломна работа на тема: ......", "теория на специалността по обобщен конспект", "практика", две празни колони с редове за нанасяне оценките с думи и цифри, оценки с думи и цифри; "оценки от изучаваните учебни предмети, които участват при формиране на общия успех": четири празни колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; ред за вписване на общия успех с думи и цифри; "оценки от други изучавани учебни предмети": четири празни колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове;

5. четвърта страница - четири колони с редове за нанасяне на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3".

(3) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(4) Дипломата се регистрира в определената за регистриране на дипломи регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.

(5) Дипломата се съхранява от притежателя.

 

§ 61. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За учениците, завършващи ХII клас през учебните 2003/2004 и 2004/2005 г., класният ръководител изготвя доклад за допускането им до зрелостни, държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.

(2) Докладът е с номенклатурен номер 3-77. Състои се от две страници със следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница: наименование на министерството; наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "доклад на класния ръководител за допускане на учениците до зрелостни, държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; учебна година; клас, паралелка; сесия; брой на учениците в класа; текст: "Да се допуснат до зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или изпити за придобиване на професионална квалификация следните ученици:"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; наименование на учебните предмети, за които ученикът е подал заявление;

2. втора страница: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; наименование на учебните предмети, за които ученикът е подал заявление; име, фамилия и подпис на класния ръководител; дата.

(3) Докладът се изготвя въз основа на заявленията и успеха на учениците, вписан в личните им картони.

(4) Докладът се съхранява 5 години на място, определено със заповед на директора.

 

§ 62. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За учениците, завършващи ХII клас през учебните 2003/2004 и 2004/2005 г., комисия, назначена със заповед на директора, изготвя протокол за допускане на учениците до зрелостни, държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. Протоколът се попълва за целия випуск и определя кои са допуснатите ученици.

(2) Протоколът по ал. 1 е с номенклатурен номер 3-79 и има следните реквизити:

1. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "протокол на комисията за допускане на учениците до зрелостни, държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; номер; дата; учебна година; сесия; № и дата на заповедта за назначаване на комисията; състав на комисията - имената на председателя и на членовете на комисията; дневен ред; имена на отсъстващи членове на комисията;

2. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - решения на комисията за допускане до изпити: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; учебните предмети, за които ученикът е подал заявление за зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;

3. страници - решение на комисията за допускане на ученици на изпити за промяна на оценката - антетка с колони със следните наименования: номер по ред, клас, трите имена на ученика, учебен предмет;

4. празни редове за вписване на: номер по ред, клас, трите имена на ученика; учебен предмет; трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите имена и подпис на директора; кръгъл печат.

(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора.

(4) Протоколът от изпитната сесия се съхранява в класьор. След приключване на изпитната сесия протоколът се прошнурова.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, а след този срок той се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

§ 63. (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Разпоредбата на чл. 45 влиза в сила от учебната година, в която се проведат държавните зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За учебните 2003/2004 и 2004/2005 г. се издава удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование на лице, което не е изучавало някой общообразователен учебен предмет по време на обучението си в средното образование и допълнително е положило изпит. Изпитът се полага по предмет, изучаван в задължителната подготовка на гимназиалния етап по реда и условията на приравнителен изпит в училище, определено от РИО. Удостоверението е с номенклатурен номер 3-102, състои се от една страница със следните реквизити: страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение или ЛНЧ, гражданство; данни от дипломата за средно образование, към която се отнася удостоверението: серия, номер, регистрационен номер и дата на издаване; данни за училището, издало дипломата: вид, наименование и местонахождение на училището; текст - положил приравнителен изпит по (учебен предмет) изучаван в задължителната подготовка на гимназиалния етап; получава оценка ....... (с думи и цифри); име, фамилия и подпис на директора на училището; печат; текст: "Дава право при кандидатстване за продължаване на образованието да се ползва получената оценка"; текст: "Оценката е по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3".

(3) Удостоверението е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(4) Удостоверението се регистрира в регистрационната книга на издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация.

(5) Дубликат на удостоверението се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст "дубликат", под който се полагат подпис на директора и кръглият печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование или придобита квалификация.

(6) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование/дубликатът на удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се съхранява от притежателя.

 

§ 64. Регистрационната книга по чл. 62а се въвежда от учебната 2004/2005 г.

 

§ 65. Навсякъде в наредбата думите "квалификационен изпит" се заменят с "изпит за придобиване на професионална квалификация", а думите "квалификационни изпити" се заменят с "изпити за придобиване на професионална квалификация".

 

§ 66. Навсякъде в текста на наредбата, с изключение на чл. 57, думите "завършено средно образование" се заменят със "завършен гимназиален етап".

 

§ 67. В чл. 15, ал. 2 и чл. 56, ал. 2 думите "картонена корица" се заменят с "корица - твърда подвързия".

 

§ 68. Навсякъде в наредбата думите "ЛНЧ с гражданство" се заменят с "ЛНЧ, гражданство".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

(ОБН. – ДВ, БР. 55 ОТ 2005 Г.)

§ 4. Протоколът с номенклатурен номер 35-81 се изготвя и за учениците, завършващи ХII клас през учебната 2004/2005 г. на юнска и септемврийска сесия 2005 г. и януарска сесия 2006 г.

 

§ 5. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебната 2004/2005 г. на юнска и септемврийска сесия 2005 г. и януарска сесия 2006 г., се изготвя протокол на зрелостната комисия за придобиване на средно образование и/или на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателните оценки от всички изпити. В протокола се вписват окончателните оценки от всички изпити (зрелостни, държавни зрелостни изпити и изпити за придобиване на професионална квалификация) на учениците от целия випуск. Протоколът е с номенклатурен номер 3-81А и съдържа 16 страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа; номер; дата; учебна година; сесия; № на заповедта за назначение на комисията; състав на комисията - имена на председателя и членовете; дневен ред; имена на отсъстващи;

2. втора страница - текст: "I. Комисията определи следните оценки от изпитите"; текст: "I. 1. Успешно положили зрелостните, държавните зрелостни и/или държавните изпити за придобиване на професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни изпити; оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на учебния предмет по избор; оценка (с думи и цифри);

3. трета, пета, седма, девета, единадесета, тринадесета страница - антетка с колони със следните наименования: № по ред; държавни зрелостни изпити; оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на първи учебен предмет, оценка (с думи и цифри); наименование на втори учебен предмет, оценка (с думи и цифри); оценки от държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по: теория (с думи и цифри) и практика (с думи и цифри);

4. четвърта, шеста, осма, десета, дванадесета страница - антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни изпити; оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на учебния предмет по избор; оценка (с думи и цифри);

5. четиринадесета страница - текст: "I.2. Неуспешно положили зрелостните, държавните зрелостни и/или държавните изпити за придобиване на професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; по учебни предмети;

6. петнадесета страница - антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; по учебни предмети;

7. шестнадесета страница - текст: "II. Комисията разгледа следните молби"; редове за вписване на решенията; текст: "III. Други"; редове за вписване на решения; трите имена и подписите на председателя и членовете на зрелостната комисия; трите имена и подписа на директора; кръгъл печат.

(2) Протоколът се води от председателя на комисията и се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията. Класьорът се прошнурова и подпечатва.

(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

(ОБН. – ДВ, БР. 47 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2006 Г.)

§ 21. За учениците, завършващи след учебната 2004/2005 г., протокол за резултати от защита на дипломна работа по чл. 4, т. 33 не се води.

 

§ 22. (1) До провеждане на държавните зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета за учениците, завършващи ХII клас, се издава диплома за средно образование, номенклатурен номер (3-35В), състояща се от корица - твърда подвързия, и четири страници.

(2) Дипломата съдържа следните реквизити:

1. корица - наименование на държавата по Конституция, наименование на министерството, наименование на документа - "Диплома", отпечатан държавен герб;

2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция, наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно образование"; наименование и местонахождение на училището;

3. втора страница - снимка и подпис на притежателя, кръгъл печат; наименованието на документа "диплома за средно образование", серия; номер; регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; година на завършване на обучението; наименование и местонахождение на училището; редове за вписване вида подготовка (непрофилирана подготовка, профил, специалност, професия); форма на обучение; срок на обучение; "с общ успех ..... (с думи и цифри)"; номер и дата на протокола на зрелостната комисия; текст: "придобива средно образование"; име, фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия и на директора; печат с държавен герб; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение";

4. трета страница - наименования на учебните предмети и оценките с думи и цифри от държавните зрелостни изпити; наименования на учебните предмети от учебния план; оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове за: задължителна подготовка, задължителноизбираема подготовка: профилирана или задължителна професионална подготовка;

5. четвърта страница - наименованието на учебните предмети, оценки с думи и цифри и общия хорариум учебни часове от: непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка;свободноизбираема подготовка; име, фамилия и подпис на директора, печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3".

(3) Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки: средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от държавните зрелостни изпити, средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.

(4) За училищата по изкуствата:

1. на трета страница дипломата вместо "профилирана или задължителна професионална подготовка" съдържа реквизит "професионална подготовка";

2. на четвърта страница дипломата не съдържа реквизит "непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка".

(4а) За училищата по културата:

1. на трета страница дипломата вместо "профилирана или задължителна професионална подготовка" съдържа реквизит "профилирана подготовка";

2. на четвърта страница дипломата вместо "непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка" съдържа реквизит "непрофилирана подготовка".

(5) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(6) Дипломата се регистрира в книгата за издадени документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.

(7) Когато професионалната подготовка е по модули, към дипломата за средно образование с номенклатурен номер (3-35В) се издава "приложение към диплома за средно образование (за обучение по модули)" с номенклатурен номер (3-35.1). Приложението се издава, когато в дипломата за средно образование не достигат редове за вписване на всички изучавани модули/учебни предмети по учебен план. Приложението е неразделна част от дипломата и не може да се използва самостоятелно.

(8) Дипломата и приложението се съхраняват от притежателя.

 

§ 23. (1) До провеждане на държавните зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава на лице, което не е изучавало някой общообразователен учебен предмет по време на обучението си в средното образование и допълнително е положило изпит по реда и условията на зрелостен изпит в училище, определено от РИО. Удостоверението е с номенклатурен номер (3-102), състои се от една страница със следните реквизити: страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение или ЛНЧ, гражданство; данни от дипломата за средно образование, към която се отнася удостоверението: серия, номер, регистрационен номер и дата на издаване; данни за училището, издало дипломата: вид, наименование и местонахождение на училището; текст - е положил изпит по ......... (учебен предмет) и получава оценка ....... (с думи и цифри); име, фамилия и подпис на директора на училището; печат; текст: "Дава право при кандидатстване за продължаване на образованието да се ползва получената оценка"; текст: "Оценката е по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3".

(2) Удостоверението е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(3) Удостоверението се регистрира в регистрационната книга на издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация.

(4) Дубликат на удостоверението се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст "дубликат", под който се полагат подписът на директора и кръглият печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование или придобита квалификация.

(5) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование/дубликатът на удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се съхранява от притежателя.

 

§ 24. (1) За учениците, които имат успешно завършен последен гимназиален клас, класният ръководител изготвя доклад за допускането им до зрелостни, държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.

(2) Докладът е с номенклатурен номер (3-77). Състои се от две страници със следните реквизити:

1. първа страница: наименование на министерството; наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "доклад на класния ръководител за допускане на учениците до зрелостни, държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; учебна година; клас, паралелка; сесия; брой на учениците в класа; текст: "Да се допуснат до зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или изпити за придобиване на професионална квалификация следните ученици:"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; наименование на учебните предмети, за които ученикът е подал заявление;

2. втора страница: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; наименование на учебните предмети, за които ученикът е подал заявление; име, фамилия и подпис на класния ръководител; дата.

(3) Докладът се изготвя въз основа на заявленията и успеха на учениците, вписан в личните им картони.

(4) Докладът се съхранява 5 години на място, определено със заповед на директора.

 

§ 25. (1) За учениците, които имат успешно завършен последен гимназиален клас, комисия, назначена със заповед на директора, изготвя протокол за допускане на учениците до зрелостни, държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. Протоколът се попълва за целия випуск и определя кои са допуснатите ученици.

(2) Протоколът по ал. 1 е с номенклатурен номер 3-79 и има следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа "протокол на комисията за допускане на учениците до зрелостни, държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; номер; дата; учебна година; сесия; № и дата на заповедта за назначаване на комисията; състав на комисията - имената на председателя и на членовете на комисията; дневен ред; имена на отсъстващи членове на комисията;

2. страници - решения на комисията за допускане до изпити: антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; учебните предмети, за които ученикът е подал заявление за зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;

3. страници - решение на комисията за допускане на ученици на изпити за промяна на оценката - антетка с колони със следните наименования: номер по ред, клас, трите имена на ученика, учебен предмет;

4. празни редове за вписване на: номер по ред, клас, трите имена на ученика; учебен предмет; трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите имена и подпис на директора; кръгъл печат.

(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора.

(4) Протоколът от изпитната сесия се съхранява в класьор. След приключване на изпитната сесия протоколът се прошнурова.

(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, а след този срок той се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

§ 26. (1) До провеждането на държавни зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета се изготвя протокол на зрелостната комисия за формиране на окончателните оценки за държавните зрелостни изпити с номенклатурен номер (35-81В). Протоколът се попълва за всяка паралелка и в него се определят окончателните средноаритметични оценки, определени за държавните зрелостни изпити.

(2) Протоколът с номенклатурен номер

(35-81В) се състои от четири страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа; паралелка; номер; дата; випуск; сесия; заповед за назначаване на комисията; състав на комисията - имена на председателя и членовете; дневен ред;

2. втора страница - решение на комисията за формиране на окончателните оценки за държавни зрелостни изпити; антетка с колони със следните наименования: пореден номер, трите имена на ученика; български език и литература, под него оценка с думи и цифри; наименование на учебния предмет по избор на ученика, оценка с думи и цифри;

3. трета страница - антетка с колони със следните наименования: пореден номер, трите имена на ученика; български език и литература, под него оценка с думи и цифри; наименование на учебния предмет по избор на ученика, оценка с думи и цифри;

4. четвърта страница - бележки на комисията по молби и други; трите имена и подписи на председателя и членовете на зрелостната комисия; трите имена и подпис на директора; кръгъл печат.

(3) Протоколът се води от председателя на зрелостната комисия и се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.

(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

§ 27. (1) За учениците, които имат успешно завършен последен гимназиален клас, се изготвя протокол на зрелостната комисия за придобиване на средно образование и/или на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателните оценки от всички изпити. В протокола се вписват окончателните оценки от всички изпити (зрелостни, държавни зрелостни изпити и изпити за придобиване на професионална квалификация) на учениците от целия випуск. Протоколът е с номенклатурен номер 3-81А и съдържа 16 страници със следните реквизити:

1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа; номер; дата; учебна година; сесия; № на заповедта за назначение на комисията; състав на комисията - имена на председателя и членовете; дневен ред; имена на отсъстващи;

2. втора страница - текст: "I. Комисията определи следните оценки от изпитите"; текст: "I. 1. Успешно положили зрелостните, държавните зрелостни и/или държавните изпити за придобиване на професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни изпити; оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на учебния предмет по избор; оценка (с думи и цифри);

3. трета, пета, седма, девета, единадесета, тринадесета страница - антетка с колони със следните наименования: № по ред; държавни зрелостни изпити; оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на първи учебен предмет, оценка (с думи и цифри); наименование на втори учебен предмет, оценка (с думи и цифри); оценки от държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по: теория (с думи и цифри) и практика (с думи и цифри);

4. четвърта, шеста, осма, десета, дванадесета страница - антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни изпити; оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на учебния предмет по избор; оценка (с думи и цифри);

5. четиринадесета страница - текст: "I.2. Неуспешно положили зрелостните, държавните зрелостни и/или държавните изпити за придобиване на професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; по учебни предмети;

6. петнадесета страница - антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; по учебни предмети;

7. шестнадесета страница - текст: "II. Комисията разгледа следните молби"; редове за вписване на решенията; текст: "III. Други"; редове за вписване на решения; трите имена и подписите на председателя и членовете на зрелостната комисия; трите имена и подписа на директора; кръгъл печат.

(2) Протоколът се води от председателя на комисията и се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията. Класьорът се прошнурова и подпечатва.

(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.

 

§ 28. (1) Ученици, завършили последен гимназиален клас преди учебната 2002/2003 г. в гимназии, профилирани гимназии или средни общообразователни училища, но неположили зрелостни изпити, след успешното им полагане получават диплома за средно образование с номенклатурен номер (3-36), състояща се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(2) Дипломата по ал. 1 се издава и на ученици, завършили последен гимназиален клас и положили успешно зрелостни изпити преди учебната 2002/2003 г., но неполучили оригиналите на дипломите си.

 

§ 29. (1) Ученици, завършили последен гимназиален клас преди учебната 2002/2003 г. в техникуми, но неположили зрелостни изпити, след успешното им полагане получават дипломи с номенклатурен номер (3-41), "диплома за средно специално образование", състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници, а за ученици, обучавани в професионални училища (СПТУ) - дипломи с номенклатурен номер (3-42), "диплома за средно образование", състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Страниците на дипломи с номенклатурни номера (3-41) и (3-42) са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.

(2) Дипломите по ал. 1 се издават и на ученици, завършили последен гимназиален клас и положили успешно зрелостни изпити преди учебната 2002/2003 г., но неполучили оригиналите на дипломите си.

 

§ 30. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 63, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

Сведение за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък - образец № 1)

1. Раздел I - "Данни за училището", съдържа: наименование, местонахождение на училището; категория; данни за контакт; БУЛСТАТ; данъчен номер; година на създаване; акт за създаване или преобразуване; начин на финансиране; утвърдена численост на персонала от финансиращия орган; данни за Училищното настоятелство.

2. Раздел II - "Данни за паралелката", съдържа: клас, брой ученици и вид на паралелката; изучаван профил/професия/специалност; форма и срок на обучение; брой второгодници, пътуващи ученици и ученици със специални образователни нужди.

3. Раздел III - "Учебен план за текущата учебна година", съдържа: име на учебния предмет; клас/група, в които се преподава; начин на изучаване на предмета (модула); брой учебни седмици и часове седмично; общо учебни часове за предмета; годишен норматив; необходим брой щатни места за преподаване на предмета в училището; брой назначени преподаватели на щатно място, формирано от учебни часове по този предмет; остатък брой учебни часове.

4. Раздел IV - "Преподаватели/персонал", съдържа: лични данни за преподавателите и персонала (ЕГН, име, презиме, фамилия, местоживеене, данни за контакт с преподавателя/служителя); длъжност и щатно място, на което е назначен; трудов стаж; данни за назначаване в училището; данни за образованието и квалификацията; данни за годишната преподавателска заетост.

5. Раздел V - "Регистър на учениците", съдържа: данни за ученика (ЕГН, име, презиме, фамилия, месторождение, местоживеене); клас/група, в които се обучава през текущата учебна година; форма на обучение; данни за записване и/или преместване в друго училище; данни за завършена степен на образование

6. Раздел VI - "Дейности, финансирани извън бюджета на училището", съдържа: вид на дейностите, годишен брой часове, преподавател, начин на финансиране.

7. Раздел VII - "Материална база", съдържа: данни за сградния фонд на училището; данни за учебните помещения; данни за учебно-техническите средства; данни за компютърното оборудване в училището.

 

Приложение № 2 към чл. 70, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

Информация за Сведението за организацията на дейността в детските градини/домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (Списък - образец № 2)

1. Раздел I - "Данни за ДГ/ДОВДЛРГ", съдържа: наименование, местонахождение на институцията; категория; данни за контакт; БУЛСТАТ; данъчен номер; година на създаване; акт за създаване или преобразуване; начин на финансиране; утвърдена численост на персонала от финансиращия орган; данни за настоятелството; данни за филиалите на институцията.

2. Раздел II - "Данни за групата", съдържа: име и вид на групата; брой на децата по възраст в групата; брой места в групата; брой деца със специални образователни нужди.

3. Раздел III - "Учебна дейност", съдържа: описание на педагогическите ситуации; брой часове седмично и годишно за всяка група.

4. Раздел IV - "Преподаватели/персонал", съдържа: лични данни за преподавателите и персонала (ЕГН, име, презиме, фамилия, местоживеене, данни за контакт с преподавателя/служителя); длъжност и щатно място, на което е назначен; трудов стаж; данни за назначаване в институцията; данни за образованието и квалификацията; данни за годишната преподавателска заетост.

5. Раздел V - "Регистър на децата", съдържа: данни за детето (ЕГН, име, презиме, фамилия, месторождение, местоживеене); група за текущата учебна година; основание за приемане на детето в ДОВДЛРГ; данни за записване и/или преместване в друга институция от същия вид.

6. Раздел VI - "Дейности, финансирани извън бюджета на институцията", съдържа: вид на дейностите, годишен брой часове, преподавател, начин на финансиране.

7. Раздел VII - "Материална база", съдържа: данни за сградния фонд на институцията и нейните филиали; данни за помещенията; данни за учебно-техническите средства; данни за компютърното оборудване в институцията.

 

Приложение № 3 към чл. 75, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

Сведение за организиране на дейността на обслужващото звено (Списък - образец № 1а)

1. Раздел I - "Данни за обслужващото звено", съдържа: наименование, вид, местонахождение на обслужващото звено; категория; данни за контакт; БУЛСТАТ; данъчен номер; година на създаване; акт за създаване или преобразуване; начин на финансиране; утвърдена численост на персонала; данни за настоятелството.

2. Раздел II - "Учебен план за текущата учебна година", съдържа: име на учебната дейност; група, в която се води; брой учебни седмици и часове седмично; годишен норматив.

3. Раздел III - "Преподаватели/персонал", съдържа: лични данни за преподавателите и персонала (ЕГН, име, презиме, фамилия, местоживеене, данни за контакт с преподавателя/служителя); длъжност и щатно място, на което е назначен; трудов стаж; данни за назначаване в обслужващото звено; данни за образованието и квалификацията; данни за годишната преподавателска заетост.

4. Раздел IV - име, презиме, фамилия, месторождение, местоживеене; група, в която участва през текущата учебна година.

5. Раздел V - "Дейности, финансирани извън бюджета на обслужващото звено", съдържа: вид на дейностите, годишен брой часове, преподавател, начин на финансиране.

6. Раздел VI - "Материална база", съдържа: данни за сградния фонд на обслужващото звено; данни за учебните помещения; данни за учебно-техническите средства; данни за компютърното оборудване в обслужващото звено.

 

Приложение № 4 към чл. 86, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

за документи с фабрична номерация

 

Днес, ... ... .. 20 ... г. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

(наименование на предаващата страна)

представляван от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(трите имена на длъжностното лице)

предаде на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

(наименование на приемащата страна)

гр. ... ... .. село ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

представляван ... ... ... ... от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

(трите имена на

длъжностното лице)

л. к. № ... ... ... .../изд. от ... ... ... ... на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

пълномощно № ... ... ... ... от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

 

Ном. №

Наименование

Серия

От №

До №

Брой

 

на документа

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предал: ... ... ... ... ... ... ... ..

Приел: ... ... ... ... ... ... ... ... .

име и фамилия

име и фамилия

подпис печат

подпис печат

 

Приложение № 5 към чл. 87, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(пълно наименование на институцията)

гр.(с.) ... ... ... . община ... ... ... . област ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

ОТЧЕТ

на документите с фабрична номерация

 

Днес, ... ... . 20... ... г., комисия, назначена със запо-

вед № ... ... от ... ... ... 20 ... ... г. на директора/ръководи-

теля, в състав:

Председател: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... и

(собствено, бащино и фамилно име)

Членове: 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(собствено, бащино и фамилно име)

2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

(собствено, бащино и фамилно име)

на заседание отчете документите с фабрична номера-

ция за учебната 20 ... /20 ... г., както следва:

 

 

Таблица № 1

 

Номен-

Заявка

Получени от доставчик

Издаде-

За унищожаване

Общ брой

Остатък

клату-

 

 

ни по ре-

 

унищожени

дубликати

 

рен

наимено-

брой

серия

от №

до №

брой

гистра-

анули-

годни

К11=

(брой)

вание на

 

 

 

 

 

ционна

рани

(брой)

К9+К10

 

 

доку-

 

 

 

 

 

книга

(брой)

 

(брой)

 

 

мента

 

 

 

 

 

(брой)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Таблица № 2

 

Номен-

Наиме-

Получени от други

Издаде-

За унищожаване

Общ брой

Остатък

клату-

нование

институции

ни по ре-

 

унищожени

дубликати

рен

на доку-

 

гистра-

анули-

годни

К10=

 

мента

серия

от №

до №

брой

ционна

рани

(брой)

К8+К9

 

 

 

 

 

 

 

книга

(брой)

 

 

(брой)

 

 

 

 

 

 

(брой)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

 

Таблица № 3

 

Номен-

Наиме-

Предадени на други

клату-

нование

институции

рен

на доку-

 

 

мента

серия

от №

до №

брой

1

2

3

4

5

6

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Комисия: Председател: ... ... ... . Членове: 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

(подпис)(подпис)

2. ... ... ... ...

(подпис)

Директор/ръководител: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(подпис)

печат"