УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1. Вид: монофазна програма „Самоуправление на дейността на училищния ръководител“

Код:         Време на провеждане:            Място на провеждане:

УО1          по договаряне                            ДИУУ

УО2          по договаряне                            ДИУУ

Предназначение: за ръководни педагогически кадри от системата на средното образование.

Тематична рамка: Принципи и правила за саморегулация, самоконтрол, самообразование. Работа на ръководителя с литературни източници. Основи на култура на речта. Бариери на общуване и тяхното преодоляване. Писмени комуникации. Стратегии, облекчаващи взаиморазбирането и добрия контакт ученик – учител – директор – родител. Способи на рационално разпределение на времето. Изкуството на бизнесетикецията. Разпределение на времето на училищния ръководител (тайм мениджмънт).

Брой учебни часове: 36             Брой кредити: 2,4

Програмата завършва с разработване на варианти на бюджет на времето на училищния ръководител и дискусия по проблема.

Ръководител: гл. ас. З. Новев

 

2. Вид: монофазна програма „Иновационен мениджмънт на училището“

Код:         Време на провеждане:                 Място на провеждане:

УО3          по договаряне.                                ДИУУ

УО4          по договаряне                                 ДИУУ

Предназначение: за ръководни педагогически кадри, разработващи и внедряващи иновации в управлението на образователните институции.

Тематична рамка: Процесът на промяна в управлението на образователните институции. Мотивиране на училищната общност за промяна. Нововъведението в управлението на образователните институции – планирана промяна. Структура на иновационния процес. Иновационни източници. Интеграция на стратегическия и иновационния мениджмънт.

Брой учебни часове: 36             Брой кредити: 2,4

Програмата завършва със защита на писмен проект на управленско ново-въведение.

Ръководител: гл. ас. З. Новев

 

3. Вид: монофазна програма „Комуникативни способности на училищния ръководител“

Код:       Време на провеждане:            Място на провеждане:

УО5        по договаряне                          по заявка

Предназначение: за ръководни педагогически кадри от образователните институции.

Тематична рамка: Стил на комуникиране. Вербално поведение на ръководителя. Логика и култура на речта. Изработване на собствен речев имидж. Определяне на стила на говорене. Бариери на общуване и тяхното преодоляване. Екстралингвистични способности за усилване на езиковите комуникации. Писмени комуникации. Стратегии, облекчаващи взаиморазбирането и добрия контакт ученик – учител – директор – родител. Изкуство на общуване в управленската дейност.

Брой учебни часове: 36                   Брой кредити: 2,4

Програмата завършва с работа в екипи и формулиране на варианти на рамка за комуникации в образователните институции.

Ръководител: гл. ас. З. Новев

 

4. Вид: монофазна програма „Интерактивни методи и делови игри в управленската дейност“

Код:       Време на провеждане:         Място на провеждане:

УО6           по договаряне                       по заявка

Предназначение: за ръководни педагогически кадри от образователните институции.

Тематична рамка: Развитие на умения за изработване на общи групови решения и съгласуване на цели. Преодоляване на бариери за общуване. Развитие на екстралингвистични способности за усилване на езиковите комуникации. Делови игри: „Интервю“ – провеждане на беседа с кандидат за работа; „Училищна поща“ – получаване, регистриране и разпределение; „Заседание“ – планиране на стратегии и методи за работа с различни видове “трудни” характери при провеждане на заседание на педагогически съвет и др.

Брой учебни часове: 36               Брой кредити: 2,4

Програмата завършва с работа в екип и защита на съвместно разработен доклад по определен проблем.

Ръководител: гл. ас. З. Новев

 

5. Вид: монофазна програма „Технология на работа с нормативните документи в системата на средното образование“

Код:      Време на провеждане:             Място на провеждане:

УО7        по договаряне                          по заявка

Предназначение: за ръководни педагогически кадри от образователните институции.

Тематична рамка: Изисквания и правила за работа с нормативните документи Български държавен стандарт (БДС) и Единна система за управленска документация (ЕСУД). Разработване на номенклатура на училищната документация. Разработване и използване на учебни планове, учебни програми, правилници; функционални и технологични структури; длъжностни характеристики. Разработване на циклограма на труда на училищния ръководител.

Брой учебни часове: 36            Брой кредити: 2,4

Програмата завършва с работа в екип и защита на проект „Циклограма на заповедите в училището“.

Ръководител: гл. ас. З. Новев

 

6. Вид: монофазна програма „Организационна култура на учителя“

Код:         Време на провеждане:            Място на провеждане:

УО8         по договаряне                          по заявка

Предназначение: за учители от едно училище или повече училища от една община.

Теоретична рамка: Принципи и правила за самоорганизация, самообразование и самоконтрол. Разработване на тезис, анотация, резюме. Умения за делово общуване и групова работа. Основи на култура на речта. Техники на активно слушане. Способи за повишаване на деловото общуване. Бюджет на времето на учителя – разпределение и разходване на времето. Повишаване на личната ефективност. Ориентация към успех. Лично израстване. Повишаване на професионалната автономност. Усвояване на техники на саморегулация. Използване на информационно-комуникационните технологии в образователните дейности.

Брой учебни часове: 36                 Брой кредити: 2,4

Програмата завършва с разработване и защита на писмен вариант на проекти „Организационна култура на учителя“.

Ръководител: гл. ас. З. Новев

 

7. Вид: монофазна програма „Маркетинговият подход и система за контрол на отклоненията в управлението на училището“

Код:          Време на провеждане:          Място на провеждане:

УО9            по договаряне                      по заявка

Предназначение: за ръководни педагогически кадри с интерес към тази проблематика.

Тематична рамка: Маркетинг – подходи и възгледи. Маркетингов модел на иновационното училище – поставяне на ученика в центъра на образователните дейности; използване на системен подход; синергически принципи. Социална насоченост на образователните услуги. Стратегии на контролната дейност в училището. Разработване на норми и образци за контролна дейност. Същност и съдържание на административния и финансово-стопанския контрол.        

Брой учебни часове: 36              Брой кредити: 2,4

Програмата завършва с разработване на маркетингови модели.

Ръководител: гл. ас. З. Новев

 

8. Вид: монофазна програма „Разработване и управление на проект“

Код:        Време на провеждане:         Място на провеждане:

УО10            по договаряне                    по заявка

Предназначение: за учители, директори, помощник директори, експерти от РИО на МОН.

Тематична рамка: Теоретико-методически основи на разработване на проект. Управление на проект – дейности, структура, техники. Изработване на модели на проекти на управленска дейност при решаване на актуални педагого-психологически, административни и икономически проблеми. Изграждане на цялостна представа за ефективните комуникации и взаимодействия при реализирането на проекти. Усвояване на основни подходи за организационни комуникации, способи за делово общуване и работа в екип. Изисквания към ръководителите и участниците в проекта за ефективна съвместна работа. Роля и задачи на ръководителя на проекта. Използване на информационно-комуникационните технологии за осъществяване на комуникациите в проекта. Възможности и изисквания за разработване и участие в международни проекти. Запознаване с дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Брой учебни часове: 36                  Брой кредити: 2,4

Програмата завършва с разработване на модел за проект.

Ръководител: гл. ас. З. Новев

 

9. Вид: монофазен тренинг „Лидерство“

Код:       Време на провеждане:        Място на провеждане:

УО11        по договаряне                      по заявка

Предназначение: за ръководни педагогически кадри, разработващи и внедряващи иновации в управлението на образователните институции.

Тематична рамка: Основни концепции за лидерството. Ключови качества на ръководителя и тяхното развитие. Моделиране на ефективно лидерско поведение. Личностният профил на лидера като ресурс за постигане на успех. Методи за разкриване на лидерския потенциал. Упражнения за творческо решаване на управленски проблеми. Водене на преговори. Комуникации в условията на междукултурни различия. Управление на конфликти. Ефективност на работата в екип.

Брой учебни часове: 36                    Брой кредити: 2,4

Програмата завършва със съставяне на собствен проект на правила за лидерско поведение.

Ръководител: гл. ас. З. Новев

 

10. Вид: монофазен тренинг „Управленско решение“

Код:      Време на провеждане:           Място на провеждане:

УО12        по договаряне                       по заявка

Предназначение: за ръководни педагогически кадри от образователните институции.

Тематична рамка: Разработване на „карта на проблемите“ в управлението на училището. Използване на суот-анализ при определяне на проблемите. Поведенски аспекти на приемане на решения. Генериране и оценка на възможни алтернативи на действие. Партисипативни методики за приемане и осъществяване на решения. Методики и техники за развитие на групови умения за вземане на решения. Съвместно писане на доклади, отчети и други материали.

Брой учебни часове: 36                    Брой кредити: 2,4

Програмата завършва със защита на писмен проект на управленско решение.

Ръководител: гл. ас. З. Новев

 

11. Вид: монофазна модулна програма: “Европейски приоритети в български контекст – анрагогически и антропогогически аспекти на мениджмънта в сектора “Образование и обучение”

Код:                            Време на провеждане:            Място на   провеждане:

УО13                          по договаряне                                 по заявка

Предназначение: за директори и пом. директори на учебни заведения от средното общо и професионално образование, ръководители на центрове за професионално обучение, ръководители и експерти  от РИО на МОН и др.

Предназначение: за директори и пом. директори на учебни заведения от средното общо и професионално образование, ръководители на центрове за професионално обучение, ръководители и експерти  от РИО на МОН и др.

Брой учебни часове: 24                              Брой кредити: 1.3

Програмата завършва с дискусия по актуалните аспекти и проблеми на образователния мениджмънт в контекста на модерната образователна парадигма за учене през целия живот.

Ръководител: доц. д-р Ч. Катански

           

12. Вид: Монофазна/двуфазна модулна програма: “Образователният мениджмънт в условията на учене през целия живот “

Код:                            Време на провеждане:            Място на провеждане:

УО14                          по договаряне                                     по заявка

Предназначение: за директори и пом. директори на учебни заведения от средното общо и професионално образование, ръководители на центрове за професионално обучение, експерти  от РИО на МОН и други, интересуващи се  от концепцията за учене през целия живот и от  възможности за нейното прилагане чрез проекти по европейски и донорски програми.

Тематична рамка: Лисабонската стратегия на Европейския съюз и целите – общество на знанието, учещи региони и учещи организации, концепция за учене през целия живот, същностни характеристики на учещата организация, управление на учещата организация, обучаващи управленски функции, директорът в обучаващи управленски ситуации, роля, функции и задачи на обучаващия мениджър, успешни проекти за развитие/ казуси от практиката за подготовка и реализация на проекти.

Брой учебни часове: 24/48                                     Брой кредити: 1.3/2.6

Програмата завършва с дискусия по основните аспекти и проблеми на образователния мениджмънт / разработване и представяне на предложения за проекти.

Ръководител: доц. д-р Ч. Катански

 

13. Вид: монофазна  програма: “Модулен подход за организация и управление на професионалното образование и обучение и продължаващото професионално обучение

Код:           Време на провеждане:            Място на провеждане:

УО15                по договаряне                             по заявка

Предназначение: за директори и пом. директори на учебни заведения от образованието, ръководители на центрове за професионално обучение, ръководители и  експерти  от РИО на МОН и други.

Тематична рамка: Същностните характеристики на модулния подход като управленски инструментариум, възможностите за организация на основните обучаващи дейности и за управление на ученето, особености при използване на подхода в условията на учене през целия живот управление на дейностите по прилагане на модулното обучение на национално, регионално и местно нива, запознаване с проекта на националната стратегия за учене през целия живот.

Брой учебни часове: 24                                                                  Брой кредити: 1,3

Програмата завършва с дискусия по основните аспекти и проблеми на управлението на модулното обучение.

Ръководител: доц. д-р Ч. Катански

 

14. Вид: монофазна/двуфазна модулна програма: “Мениджмънт на инвестициите в професионалната квалификация”

Код:                            Време на провеждане:            Място на             провеждане:

УО16                          по договаряне                 по заявка

Предназначение: за директори и пом. директори на учебни заведения от средното общо и професионално образование, ръководители на центрове за професионално обучение, ръководители и експерти  от РИО на МОН и др.

Тематична рамка: Тематична рамка: Същност на инвестицията в обучението на хора, организацията и човешкия капитал в контекста на модерната образователна парадигма за учене през целия живот, съвременната професионална квалификация като образователен продукт и като процес, планиране на инвестицията – потребност и цел, рискове, управление на качеството на провежданото обучение, ефективност на обучението и възвращаемост на инвестицията, методология ROI, практически насоки за управление на инвестирането в обучението на хора.

Брой учебни часове:24/48                                     Брой кредити:1,3/2,6

Програмата завършва с дискусия по актуалните аспекти и проблеми на инвестирането в професионалната квалификация на хората/обсъждане на подготвени от участниците проекти по тематиката на курса.

Ръководител: доц. д-р Ч. Катански

 

15. Вид: монофазна модулна програма “Образованието в контекстта на Програмата за учене през целия живот и Структурните фондове на ЕС”

Код:             Време на провеждане:                Място на провеждане:

УО17                          по договаряне                 по заявка

Предназначение: за директори и пом.директори на учебни заведения, ръководни кадри от системата на образованието и други, интересуващи се от проблематиката.

Тематична рамка: Лисабонската стратегия – цели и приоритети, евро-терминологията на образованието, представяне на програмата за учене през целия живот, Център за развитие на човешките ресурси, структурни фондове, национална референтна рамка, програми, иновационни проекти, стандартни изисквания към проектите, успешни проекти за развитие на образованието и обучението, казуси от практиката. 

Брой учебни часове: 24                                                      Брой кредити: 1.3

Програмата завършва с дискусия по основните аспекти и проблеми на темата с акцент върху идеи и предложения за проекти.

Ръководител: доц. д-р Ч. Катански