МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

 

1. Вид: полифазна програма „Идентификация и подкрепа на изявени ученици по математика“

Код:                Време на провеждане:                               Място на провеждане:

МАТ1              І фаза: 06.10.–10.10.2008 г.                           ДИУУ

МАТ2              2 фази: по договаряне                                   по заявка

Предназначение: за учители по математика с интерес към тази проблематика.

Тематична рамка: Основни учебни дейности в подготовката и самоподготовката на учениците за олимпиади. Представяне на модел за идентификация и селекция на ученици за математически олимпиади. Примерни дидактически системи от задачи за развиване на математическите способности на учениците.

Брой учебни часове: по 72                                     Брой кредити: по 4,8

Програмата завършва с дискусия по проблематиката и проекти на примерни дидактически системи от задачи.

Програмата се осъществява в партньорство с Института по математика и информатика на Българската академия на науките и Съюза на математиците в България.

Ръководител: проф. д.п.н. С. Гроздев

 

2. Вид: полифазна програма „Преподаване на учебно съдържание по математика в средното училище“

Код:                Време на провеждане:                               Място на провеждане:

МАТ3              2 фази: по договаряне                                   по заявка

Предназначение: за учители по математика, преподаващи в прогимназиален и гимназиален етап на средното училище.

Тематична рамка: Прилагане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и новите учебни програми по математика. Разработване на уроци и конструиране на варианти за изучаване на обобщени теми от учебното съдържание по математика.

Брой учебни часове: 40                                                      Брой кредити: 2,6

Програмата завършва със защита на проект за урок по математика.

Програмата се осъществява в партньорство с Института по математика и информатика на Българската академия на науките и Съюза на математиците в България.

Ръководител: проф. д.п.н. С. Гроздев

 

3. Вид: полифазна програма „Професионалните умения и компетенции на учителя по математика“

Код:                Време на провеждане:                               Място на провеждане:

МАТ4              I фаза: 05.03.–09.03.2008 г.                           ДИУУ

МАТ5              2 фази: по договаряне                                   по заявка

Предназначение: за учители по математика с пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка: Частнонаучни и дидактически аспекти на основни въпроси от алгебра и геометрия в контекста на Държавните образователни изисквания и новите учебни програми. Проблеми на психологията на учебния процес. Конструиране на варианти за изучаване на обобщени теми от учебното съдържание по математика.

Брой учебни часове: по 72                                     Брой кредити: по 4,8

Програмата завършва със защита на проект за разработване на учебно съдържание по математика.

Програмата се осъществява в партньорство с Института по математика и информатика на Българската академия на науките.

Ръководител: доц. д-р Н. С. Георгиева

 

4. Вид: полифазна програма „Организация на образователния процес по математика в новите реалности“

Код:                Време на провеждане:                               Място на провеждане:

МАТ6              І фаза: 14.03.–16.03.2008 г.                           ДИУУ

                        ІI фаза: по договаряне                                   ДИУУ

МАТ7              2 фази: по договаряне                                   по заявка

Предназначение: за учители по математика без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка: Прилагане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и новите учебни програми по математика. Планиране на образователния процес; организационни форми на педагогическата дейност; методи, средства и технологии на обучението; контрол и оценка на знанията; новата парадигма в обучението и в оценяването по математика.

Брой учебни часове: по 48                                     Брой кредити: по 3,2

Програмата завършва със защита на проект за реализиране на избран тип урок.

Ръководител: доц. д-р Н. С. Георгиева

 

5. Вид: монофазна програма „Измерване и оценяване на постиженията на учениците по математика. Приложение на Excel за статистическа обработка на данни“

Код:                Време на провеждане:                               Място на провеждане:

МАТ8              по договаряне                                                ДИУУ

МАТ9              по договаряне                                                по заявка

Предназначение: за учители по математика с интерес към тази проблематика.

Тематична рамка: Технологичен модел за изработване на диагностичен тест по математика; определяне на съдържателните цели; критерии за измерване на постиженията на учениците. Статистическа обработка на резултатите. Количествен и качествен анализ на резултатите.

Брой учебни часове: по 36                                     Брой кредити: по 2,1

Програмата завършва с изработване на диагностични тестове и компютърен образователен проект.

Ръководител: доц. д-р Н. С. Георгиева

 

6. Вид: монофазна програма за проблемно-тематична група „Уеб базирано обучение по математика“

Код:                Време на провеждане:                               Място на провеждане:

МАТ10            по договаряне                                                по заявка

МАТ11            по договаряне                                                по заявка

Предназначение: за учители по математика.

Тематична рамка: Иновативни идеи за усъвършенстване структурата на урока по математика. Теоретични постановки на уеб базираното обучение и примерни уеб задания. Изработване на уеб задания. Иновативни модели на уроци по математика чрез такива задания.

Брой учебни часове: по 20                                     Брой кредити: по 1,4

Програмата завършва с дискусия по проблематиката.

Ръководител: доц. д-р Н. С. Георгиева

 

7. Вид: професионално-педагогическа специализация „Дидактически технологии в обучението по математика“

Код:                Време на провеждане:                               Място на провеждане:

МАТ12            I семестър: 26.11.–07.12.2007 г.                   ДИУУ

                        ІІ семестър: 01.04.–10.04.2008 г.

                        ІІІ семестър: 04.07.–11.07.2008 г.

МАТ13            2009 г. по договаряне                                   по заявка

Предназначение: за учители по математика с четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка: Съвременни образователни технологии; методология на математическото образование и обучението по математика и информатика; приоритетни направления в развитието на математическите науки; иновации в дидактиката на математиката; опитно-изследователската дейност на учителя по математика и информатика; информационни технологии.

Брой учебни часове: 200                                                    Брой кредити: 13,3

Специализацията завършва със защита на дипломна работа.

Ръководител: доц. д-р Н. С. Георгиева

 

8. Вид: полифазна програма „Изследователската дейност на учителя по математика“

Код:                Време на провеждане:                               Място на провеждане:

МАТ14            I фаза: 22.02.–26.02.2008 г.                           ДИУУ

МАТ15            по договаряне                                                по заявка       

Предназначение: за учители по математика с трета или втора  професионалноквалификационна степен и интерес към изследователската и иновационната дейност.

Тематична рамка: Прилагане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и новите учебни програми по математика. Организация на изследователската дейност; теоретични основи за структуриране на учебно съдържание; критерии за подбор и оценка на ефективността на учебната и учебно-помощната литература; педагогически нововъведения в образователната традиция и съвременната училищна практика; обработка на емпирични данни; принципи и изисквания към анализа на получените резултати.

Брой учебни часове: по 72                                     Брой кредити: по 4,8

Програмата завършва със защита на писмени проекти с изследователски характер.

Ръководител: доц. д-р Н. С. Георгиева

 

9. Вид: монофазна програма „Изучаване на стохастика в българското училище“

Код:                Време на провеждане:                               Място на провеждане:

МАТ16            по договаряне                                                по заявка

МАТ17            по договаряне                                                по заявка

Предназначение: за учители по математика с интерес към преподаването на стохастическото учебно съдържание.

Тематична рамка: Изучаване на комбинаторика, вероятности и статистика в училище. Методика на преподаването на стохастическия учебен материал. Исторически аспект на проблема у нас и в някои развити страни.

Брой учебни часове: по 40                                     Брой кредити: по 2,6

Програмата завършва с разработка на примерни уроци по стохастика.

Ръководител: доц. д-р Н. С. Георгиева

 

10. Вид: монофазна програма “Новата учебна документация и подготовка за зрелостен изпит по математика”

Код:                Време на провеждане:                                 Място на провеждане:

МАТ18            по договаряне                                                  ДИУУ

МАТ19            по договаряне                                                  по заявка

Предназначение: за учители по математика с интерес към тази проблематика.

Тематична рамка: Новата образователна парадигма в обучението по математика; Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и прилагането на новите учебни програми 5.–12. клас. Философия на учебно-изпитните програми за държавен зрелостен изпит по математика; примерни теми.

Брой учебни часове: по 36                                     Брой кредити: по 2,4

Програмата завършва с дискусия по учебно-изпитните програми и проекти на примерни изпитни теми.

Ръководител: проф. дпн Сава Гроздев