ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

1. Вид: монофазна програма “Модели на образователни политики в предучилищното образование”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО1 по договаряне по заявка

Предназначение: за директори на детски градини, експерти от РИО на МОН, учители, интересуващи се от проблематиката на ученето през целия живот.

Тематична рамка: Стратегическа рамка на Европейската комисия за учене през целия живот (2006–2014). Образователна стратегия за учене през целия живот в условията на предучилищната степен и подготовка. Кореспонденция на модела със стратегиите на МОН за училищно образование и предучилищна степен и подготовка. Рефлексивният подход при разработване на модел на образователна политика на конкретен тип и вид детска градина. Рефлексивна картина на влиянието на социалните, икономически, демографски, политически и културни маркери на външната и вътрешната педагогическа среда. Стратегическо планиране – определяне на дългосрочните цели и приоритети на предучилищното заведение.

Брой учебни часове: 24 Брой кредити: 1,6

Програмата завършва с разработване на модел на образователна политика на конкретен тип и вид предучилищно заведение.

Ръководител: проф. д-р И. Колева

 

2. Вид: полифазна модулна програма “Мултиетнически аспекти на правата на три-седемгодишното дете”  

Код Време на провеждане  Място на провеждане:
ПО 2

 

ПО 3

 

ПО 4

I фаза: по договаряне.

II фаза: по договаряне.

І фаза:  по договаряне

ІI фаза: по договаряне

2 фази: по договаряне

по заявка

 

ДИУУ

 

по заявка

Предназначение: за експерти по предучилищно образование и специалисти по предучилищно образование от общини, директори на целодневни детски градини, обединени детски заведения, полудневни детски градини, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и учители от съответните образователни институции.

Тематична рамка: Етническо и социално пространство у нас. Правото на детето със специфични образователни потребности. Етнопсихопедагогически подходи за развитие на детето от различен етнически произход. Педагогически технологии за запознаване на детето с неговите права (върху примера на Конвенцията на ООН и Закона за закрила на детето в Република България, Закона за народната просвета и правилника за приложението му, Стратегията на МОН за интегриране на малцинствата и други). Педагогически технологии по мултиетническо образование в предучилищна възраст.

Брой учебни часове: по 32 Брой кредити: по 2,2

Програмата завършва с доклади на работна среща в ДИУУ и публикации в методически списания.

Ръководител: проф. д-р И. Колева

 

3. Вид: полифазна програма “Диагностични аспекти на педагогическата дейност на учителя”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 5

 

I фаза:  по договаряне

II фаза: по договаряне

ДИУУ, по заявка

 

Предназначение: за учители и директори на детски градини с трета професионалноквалификационна степен, проявяващи интерес към изследователска дейност.

Тематична рамка: Измерване и оценяване на резултатите от образователния процес в детската градина. Постановка на изследователската дейност на учителя. Методика и организация на изследователската работа.

Брой учебни часове: 40 Брой кредити: 2,6

Програмата завършва със защита на индивидуални проекти за педагогическо изследване.

Ръководител: проф. д-р И. Колева

 

4. Вид: полифазна програма “Изследователската дейност на учителя”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 6

 

 

I фаза: 26.11.–28.11.2007 г.

I фаза: 26.11.–28.11.2007 г.

III фаза: 09.06.– 11.06.2008 г.

ДИУУ, по заявка

 

 

Предназначение: за учители и директори на детски градини с интерес към иновационните изследвания.

Тематична рамка: Съдържателни и технологични новости в образователния процес в детската градина. Постановка на изследователската дейност на учителя по конкретно образователно направление. Теоретико-концептуален модел спрямо извършеното педагогическо изследване. Насоченост на изследователските методи. Инструментариум: особености и начин на приложение. Организация и етапи на изследването. Анализ на емпирични данни. Представяне на резултатите от изследването.

Брой учебни часове: 60 Брой кредити: 4

Програмата завършва със защита на образователен проект на изследователска програма по определена иновационна тема.

Ръководител: проф. д-р И. Колева

 

5. Вид: монофазна модулна програма “Образование в мултиетническа среда (върху примера на 3–11-годишното дете от български, ромски и турски произход)”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 7 по договаряне по заявка

Предназначение: за учители, директори и експерти по предучилищно и начално образование с интерес към работата с деца от различен етнос спрямо българския.

Тематична рамка: Етническо пространство на сближаването и различието между българското, ромското и турското семейство у нас. Педагогическа технология за образование в мултиетническа среда. Социално пространство на българския, ромския и турския етнос у нас. Типология на взаимоотношенията в българското, ромското и турското семейство. 

Брой учебни часове: 24 Брой кредити: 1,6

Програмата завършва с дискусия по образователни проекти, разработени и апробирани от участниците.

Ръководител: проф. д-р И. Колева

 

6. Вид: монофазна модулна програма “Интерактивна технология за образование в мултиетническа среда”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 8 по договаряне по заявка

Предназначение: за учители, директори и експерти по предучилищно и начално образование с интерес към работата с деца от различен етнокултурен произход.

Тематична рамка: Етническо пространство на сближаването. Различието между българското, ромското и турското семейство у нас. Интерактивна технология за образование в мултиетническа среда. Социално пространство на българския, ромския и турския етнос у нас. Типология на взаимоотношенията: “дете – учител – родител” в условията на разноетническа  детска група  на  детската градина. 

Брой учебни часове: 24 Брой кредити: 1,6

Програмата завършва с дискусия по образователни проекти, разработени и апробирани от участниците.

Ръководител: проф. д-р И. Колева

 

7. Вид: монофазна модулна програма “Интерактивна технология за педагогическо взаимодействие в условията на  разновъзрастова  детска група”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 9 по договаряне по заявка

Предназначение: за учители, директори и експерти по предучилищно и начално образование, работещи в детски градини и региони, в които преобладават смесени по възраст детски групи.

Тематична рамка: Програми и програмни системи за педагогическо взаимодействие “дете – учител” в разновъзрастова детска група. Педагогически подходи на субект-субектно взаимодействие с деца от различни възрасти в условията на детската градина и подготвителен клас. Технология на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в разновъзрастова  детска група.

Брой учебни часове: 24 Брой кредити: 1,6

Програмата завършва с дискусия по образователни проекти, разработени и апробирани от участниците.

Ръководител: проф. д-р И. Колева

 

8. Вид: монофазна модулна програма “Модели на педагогическо взаимодействие: детска градина – семейство”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 10 по договаряне по заявка

Предназначение: за учители, директори и експерти по предучилищно образование с интерес към субект-субектни  форми на педагогическо взаимодействие с родители.

Тематична рамка: Семейството като социализираща система за развитието на три- седемгодишното дете. Типология на родителските установки. Интерактивни форми на педагогическо взаимодействие с родители в условията на детската градина. Интерактивни методи на педагогическо взаимодействие с родителя.

Брой учебни часове: 24 Брой кредити: 1,6

Програмата завършва с дискусия по образователни проекти, разработени и апробирани от участниците.

Ръководител: проф. д-р И. Колева

 

9. Вид: проблемно-тематична група “Съвременни аспекти на музикалното възпитание в детската градина/в подготвителната група”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 11

ПО 12

28.04.–29.04.2008 г.

по договаряне

ДИУУ

по заявка

Предназначение: за детски учители и учители по музика в детската градина и в подготвителната група.

Тематична рамка: Форми на функциониране на музиката в съвременното информационно общество. Учебната документация; учебните помагала – съдържателни аспекти. Детето и съвременният музикален свят. Съдържание на интеркултурното образование. Музикалният репертоар в детската градина: стилово и жанрово многообразие, функционалност, актуалност. Основни акценти в съвременната методика на музикалното възпитание.

Брой учебни часове: по 16 Брой кредити: по 1,06

Програмата завършва с решаване на казуси с музикално-практически характер.

Ръководител: доц. д-р М. Попова

 

10. Вид: монофазна програма “Оценяване на постиженията на детето в детската градина”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 13 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка: Измерване и оценка на постиженията на децата в образователния процес (по образователни направления). Провеждане на входно и изходно ниво. Тестове за диагностика на училищната готовност.

Брой учебни часове: 16/20 Брой кредити: 1,06/1,3

Програмата завършва с обосновка на проведени педагогически практики с диагностична цел.

Ръководител: доц. д-р М. Тимчев

 

11. Вид: монофазна програма “Оценяване на постиженията на детето по физическа култура в детската градина”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 14 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка: Измерване и оценка на постиженията на децата по физическа култура. Провеждане на текуща диагностика. Входно и изходно ниво. Идентифициране на надарени деца, съобразно с двигателното им развитие в контекста на множествената интелигентност.

Брой учебни часове: 16/20 Брой кредити: 1,06/1,3

Програмата завършва с обосновка на проведена педагогическа практика с диагностична цел.

Ръководител: доц. д-р М. Тимчев

 

12. Вид: монофазна програма “Методика и организация на образователния процес в детската градина”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 15

ПО 16

ПО 17

12.05.–14.05.2008 г.

09.06.–11.06.2008 г.

по договаряне

ДИУУ

ДИУУ

по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка: Сравнителен анализ на утвърдени от МОН образователни програми в контекста на ДОИ. Цели, организация и планиране на образователните взаимодействия. Форми на педагогическо взаимодействие. Методика на работа по образователни направления. Предварителна подготовка. Система за работа с учебни помагала. Възможности за преструктуриране на учебното съдържание. Измерване на резултатите от образователния процес по направления.

Брой учебни часове: по 24  Брой кредити: по 1,6

Програмата завършва с разработване и защита на проект за основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Ръководител: доц. д-р М. Тимчев

 

13. Вид: полифазна програма “Иновации в изследователската дейност на учителя/информационни технологии в обучението”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 18

 

 

по договаряне за очните занятия:

І фаза – 2 дни

ІІ фаза – 2 дни

по заявка

 

 

Предназначение: за детски учители и директори на целодневни детски градини и обединени детски заведения, с втора професионалноквалификационна степен, с интерес към НИР по физическа култура.

Тематична рамка: Психолого-педагогическо пространство на развитие на три-седемгодишното дете. Емпирико-теоретични модели на развитието на детето. Организационно-технологична постановка на изследователската дейност на учителя. Статистически методи. Обработка и интерпретация на емпирични данни. Информационни технологии в обучението.

Брой учебни часове: 50 Брой кредити: 4,3

Програмата завършва със защита на индивидуални проекти за изследване.

Ръководител: доц. д-р М. Тимчев

 

14. Вид: проблемно-тематична група “Дидактически технологии в условията на

смесена група в детската градина”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 19 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на целодневни детски градини и обединени детски заведения.

Тематична рамка: Педагого-психологическа характеристика на разновъзрастовата група в детската градина. Особености на педагогическото взаимодействие в разновъзрастовата група, съобразно с познавателното съдържание по образователни направления.

Брой учебни часове: 20 Брой кредити: 1,3

Програмата завършва с проект за тематично разпределение по избрано направление.

Ръководител: доц. д-р М. Тимчев

 

15. Вид: монофазна програма “Педагогически технологии по физическа култура в предучилищна възраст”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 20 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на целодневни детски градини и обединени детски заведения.

Тематична рамка: Възрастови характеристики и особености в развитието на децата от предучилищна възраст. Педагогически технологии по физическа култура, съобразно с ДОИ за предучилищна степен и подготовка. Прояви на агресивно поведение във формите на педагогическо взаимодействие по физическа култура.

Брой учебни часове: 20 Брой кредити: 1,3

Програмата завършва с обосновка на проведена педагогическа практика по образователно направление “Физическа култура”.

Ръководител: доц. д-р М. Тимчев

 

16. Вид: монофазна програма “Интерактивни методи, иновации и информационни компютърни технологии (ИКТ) във възпитателно-образователния процес”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 21 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка: Педагогическата иновация. Интерактивни техники. Избор на иновационна стратегия. Образователен софтуер. Конструиране на проект за научна публикация.

Брой учебни часове: 16/20 Брой кредити: 1,06/1,3

Програмата завършва с разработване на проект за научно съобщение.

Ръководител: доц. д-р М. Тимчев

 

17. Вид: монофазна модулна програма “Приложение на съвременни педагогически технологии в условията на детската градина”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 22 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на целодневни детски градини, обединени детски заведения, полудневни детски градини, с пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка: Методологични концепти за развитие на три-седемгодишното дете. Психолого-педагогически аспекти за развитие на три-седемгодишното дете. Педагогически технологии на основни и допълнителни форми за педагогическо взаимодействие (по образователни направления).

Брой учебни часове: 24 Брой кредити: 1,6

Програмата завършва със защита на писмена теза по тема.

Програмата се осъществява в партньорство с РИО на МОН, РПЦ.

Ръководител: гл. ас. д-р Е. Тополска

 

18. Вид: монофазна модулна програма “Интегриране на деца със специални образователни потребности в детска градина”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 23 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка: Нормативна база за интегриране на деца със специални образователни потребности. Модели на интегрираното обучение. Подготовка за интегрирано обучение. Индивидуални програми за обучение и развитие на деца със специални образователни потребности. Взаимодействие с ресурсния учител и семейството.

Брой учебни часове: 16 Брой кредити: 1,06

Програмата завършва с дискусия по проблеми, свързани с интегрирането на деца със специални образователни потребности в детска градина.

Програмата се осъществява в партньорство с РИО на МОН, РПЦ.

Ръководител: гл. ас. д-р Е. Тополска

 

19. Вид: монофазна модулна програма “Превенция на трудностите в ограмотяването в условията на детска градина”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 24 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка: Характеристика на трудностите в подготовката на децата за четене и писане. Специфика на подготовката за ограмотяване на леворъки деца. Параметри на развиваща програма в условията на детска градина. Психолингвистична технология по превенция на трудностите в ограмотяването.

Брой учебни часове: 16 Брой кредити: 1,06

Програмата завършва с дискусия.

Програмата се осъществява в партньорство с РИО на МОН, РПЦ.

Ръководител: гл. ас. д-р Е. Тополска

 

20. Вид: монофазна модулна програма “Интерактивни методи по образователни направления “Български език” и “Природен свят” в детска градина”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 25 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка: Характеристика на интерактивното обучение. Видове интерактивни методи. Интерактивни методи по образователни ядра на направление “Български език и литература”. Ролята на учителя в хуманистичния модел на екологичното образование. Характеристика на фасилитационния подход. Екологичният тренинг в детската градина. Интерактивни методи по образователни ядра на направление “Природен свят”.

Брой учебни часове: 16 Брой кредити: 1,06

Програмата завършва с отработване на интерактивни методи.

Програмата се осъществява в партньорство с РИО на МОН, РПЦ.

Ръководител: гл. ас. д-р Е. Тополска

 

21. Вид: монофазна модулна програма “Развитие на детското словесно творчество”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 26 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка: Словесното творчество в ДОИ и програмите за предучилищно възпитание. Педагогически условия за стимулиране на словесното творчество в предучилищна възраст. Специфика на жанровите особености на приказката и разказа и техните проекции върху конструирането на текст. Педагогически техники за интерпретиране и конструиране на гатанка. Диагностичен инструментариум за обследване на детското словесно творчество.

Брой учебни часове: 16 Брой кредити: 1,06

Програмата завършва с изработване на учителско портфолио с дидактични материали.

Програмата се осъществява в партньорство с РИО на МОН, РПЦ.

Ръководител: гл. ас. д-р Е. Тополска

 

36. Вид: монофазна модулна програма "Педагогическа подкрепа на речевото развитие на деца със специални образователни потребности в условия на интегрирано образование" 

Код:

Време на провеждане:

Място на провеждане:

 ПО 42

по договаряне

по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка: Специфика на речевото развитие в предучилищна възраст: нормативност и индивидуалност в овладяване на езика и развитие на речта. Педагогически аспекти на интеграцията на деца със специални образователни потребности. Педагогическа подкрепа на речевото развитие на деца с интелектуални нарушения, сензорни нарушения, двигателни нарушения, аутизъм и езиково-говорни нарушения в интегрирано образование.

Брой учебни часове: 16

Брой кредити: 1,06

Програмата завършва с педагогически казус.

Програмата се осъществява в партньорство с РИО на МОМН.

Ръководител: гл. ас. д-р Е. Тополска

 

37. Вид: монофазна модулна програма "Художествената литература за интеграцията на деца със специални образователни потребности" 

Код:

Време на провеждане:

Място на провеждане:

ПО 43

по договаряне

по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка: Функции на изкуството в интегрираното образование на деца със специални образователни потребности. Художествената литература във възпитанието на деца със специални образователни потребности. Художествената литература в обучението на деца със специални образователни потребности.

Брой учебни часове: 16

Брой кредити: 1,06

Програмата завършва с дискусия.

Програмата се осъществява в партньорство с РИО на МОМН.

Ръководител: гл. ас. д-р Е. Тополска

 * Програми № 36 и № 37 са нови оферти на гл. ас. д-р Евгения Тополска.

 

22. Вид: проблемно-тематична програма “Училищна готовност”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 27 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини с интерес към тематиката.

Тематична рамка: Езикова готовност. Интелектуално-познавателна готовност. Социално-поведенческа готовност. Емоционално-волева и мотивационна готовност. Физическа готовност. Измерване. Обработка и интерпретация на данните.

Брой учебни часове: 16/20 Брой кредити: 1,06/1,3

Програмата завършва с приложение на стандартизиран диагностичен инструментариум.

Програмата се осъществява в партньорство с РИО на МОН, РПЦ.

Ръководител: гл. ас. д-р К. Гетова

 

23. Вид: монофазна програма “Усвояване на математически представи в предучи- лищна възраст”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 28 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини с интерес към тематиката.

Тематична рамка: Технологични модели за изграждане на елементарни математически представи за пространство, величина, форма и време у детето от предучилищна възраст. Математическо ориентиране на детето и готовност за обучение в училище. Измерване на постиженията на детето от образователния процес по математика в детската градина.

Брой учебни часове: 16/20 Брой кредити: 1,06/1,

Програмата завършва с провеждане на педагогическа практика и дискусия, съобразно с етапите на педагогическата технология.

Ръководител: гл. ас. д-р К. Гетова

 

24. Вид: проблемно-тематична група “Рисунките в психологическото изследване на детето от предучилищна възраст”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 29 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини с интерес към тематиката.

Тематична рамка: Рисунките като проекция на детския когнитивен и социален опит. Възрастови характеристики на етапите в развитието на рисуването. Семантично пространство на цветовете в детските рисунки. Рисунката като диагностичен инструмент – приложение и интерпретация.

Брой учебни часове: 16/20 Брой кредити: 1,06/1,3

Програмата завършва с изработка на портфолио.

Програмата се осъществява в партньорство с РИО на МОН, РПЦ.

Ръководител: гл. ас. д-р К. Гетова

 

25. Вид: проблемно-тематична група “Надарените деца”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 30 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини с интерес към тематиката.

Тематична рамка: Обяснителни модели на феномена надарено дете. Когнитивен, емоционален и поведенчески статус на надареното дете. Идентификация на надарените деца. Психолого-педагогическа подкрепа на надарените деца.

Брой учебни часове: 16/20 Брой кредити: 1,06/1,3

Програмата завършва с изработка на портфолио.

Програмата се осъществява в партньорство с РИО на МОН, РПЦ.

Ръководител: гл. ас. д-р К. Гетова

 

26. Вид: проблемно-тематична група “Превенция на агресивното поведение в детската градина“

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 31 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини с интерес към тематиката.

Тематична рамка: Система за идентифициране, превенция и противодействие на агресивното поведение при деца от предучилищна възраст. Дефиниране, видове и причини за проява на форми на агресивно поведение в детската градина. Педагого-психологически подходи и техники за превенция на агресивността. Взаимодействие между учители, деца и родители.

Брой учебни часове: 16/20 Брой кредити: 1,06/1,3

Програмата завършва с изработване на проектопрограма за превенция.

Програмата се осъществява в партньорство с РИО на МОН, РПЦ.

Ръководител: гл. ас. д-р К. Гетова

 

27. Вид: професионално-педагогическа специализация “Съвременни образователни технологии в предучилищна степен”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 32

 

 

ПО 33

І фаза: 10.03.–21.03.2008 г.

ІІ фаза: 16.06.–27.06.2008 г. 

ІІІ фаза: 10.11.–19.11.2008 г.

3 фази: по договаряне

ДИУУ

ДИУУ

ДИУУ

по заявка

Предназначение: за детски учители и директори на детски градини с четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка: Педагого-психологическо пространство на развитието на детето от предучилищна възраст. Педагогическо взаимодействие в условията на детската градина, съобразно с методологията на целеполагането за конкретен тип и вид образователна програма. Познавателно съдържание на образователните направления, съобразно с ДОИ за предучилищна степен и програмните системи. Програма за подготвителна група/клас в контекста на общата и специална подготовка на детето за училище.

Брой учебни часове: по 200 Брой кредити: по 13,3

Програмата завършва със защита на дипломна работа.

Ръководител: гл. ас. д-р К. Гетова

 

28. Вид: тематична програма “Информационни технологии в предучилищното образование”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 34 по договаряне по договаряне

Предназначение: за учители от детски градини, които желаят да използват компютър в помощ на образователния процес. Необходими са начални познания за работа с компютър.

Тематична рамка: Подбор на специализиран образователен софтуер. Инсталиране и подготовка за работа. Разработване на сценарии за образователни продукти.

Брой учебни часове: 16/18 Брой кредити: 1,06/1,2

Програмата завършва с дискусия.

Ръководител: гл. ас. инж. Вл. Петров

 

29.  Вид: монофазна програма “Информационните технологии в предучилищното и началното образование”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 35 по договаряне по заявка

Предназначение: за детски и начални учители.

Тематична рамка: Приложение на компютърната техника в предучилищното и началното образование. Операционна система Windows. Текстообработка – MS Word. Мултимедия в началното и предучилищното образование. Интернет и електронна поща. Защита от компютърни вируси. Занимателни и обучаващи компютърни игри.

Брой учебни часове: 40 Брой кредити: 2,6

Програмата завършва с дискусия на тема “Използване на компютърната техника в предучилищното и началното образование”.

Ръководител: ст. ас. инж. К. Вражалиев

 

30. Вид: монофазна програма “Информационните и комуникационни технологии в начален курс и предучилищното възпитание”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 36 по договаряне по договаряне

Предназначение: за педагогически кадри от начален курс и детските градини.

Тематична рамка: Компютри и операционни системи. Текстообработка. Компютърна графика. Компютърна презентация. Работа в Интернет.

Общ брой учебни часове: 40 Брой кредити: 2,7

Програмата завършва с разработване и обсъждане на практическа задача по разглежданата проблематика.

Ръководител: гл. ас. М. Оскар

31. Вид: полифазна тематична програма “Съвременни педагогически технологии по правата на детето”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО37

 

 

I фаза:  по договаряне

II фаза:  по договаряне

III фаза: по договаряне

ДИУУ/по заявка

 

 

Предназначение: за детски и начални учители с интерес към проблематиката.

Тематична рамка: Философия и основни идеи на международните и национални документи за закрила на детето. Концептуални идеи за практическо прилагане на правата  и отговорностите на детето. Приемственост  на педагогическите технологии: “детска градина – начално  училище”. Приложение на Конвенцията на ООН по правата на детето в образователната политика на страната (ДОИ, културно-образователни области и образователни направления – интегрални връзки). Модели на педагогическо взаимодействие,  отразяващи образователните потребности  и социалното положение на детето. Педагогически технологии на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина и началното училище.

Брой учеб­ни ча­со­ве:  72 Брой кредити: 4,8

Програмата завършва с дискусия на разработени от участниците образователни проекти.

Ръководител: проф. д-р Ир. Колева/ас. М. Легурска

 

32. Вид: монофазна/двуфазна програма “Европейски приоритети в български контекст – актуални предизвикателства пред мениджмънта в предучилищното и началното образование”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 38 по договаряне ДИУУ/по заявка

Предназначение: за директори на детски градини и обединени детски заведения, директори и ръководен персонал на основни училища, експерти от РИО на МОН.

Тематична рамка: Европейският съюз и образованието; актуални тенденции в развитието на образованието; лисабонската стратегия и целите, свързани с развитието на нови основни умения за всички; мястото на предучилищното и началното образование в модерната образователна парадигма; от директивно управление към интерактивен мениджмънт; насоки за развитие на задачите и функциите на мениджмънта на предучилищното и началното образование.

Брой учебни часове:

тридневна – 20 ч./шестдневна – 40 ч.

Брой кредити:

1,3/2,6

Програмата завършва с пленарна дискусия по основните аспекти и проблеми на управлението в предучилищното и началното образование/подготовка и представяне на проекти за подобряване на мениджмънта на предучилищните и учебните заведения.

Ръководител: доц. д-р Чавдар Катански

 

33. Вид: монофазна програма “Предучилищното образование в системата за учене през целия живот”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 39 по заявка по договаряне

Предназначение: за директори на детски градини, експерти от РИО на МОН, учители, интересуващи се от проблематиката на ученето през целия живот.

Тематична рамка: Същност, цели и принципи на ученето през целия живот, стратегическа рамка на ЕК за ученето през целия живот, българската стратегия за учене през целия живот и мястото на предучилищното образование, предучилищните заведения – от обучаващи към учещи организации, публично-частното партньорство за реализация на стратегическите цели и приоритети.

Брой учебни часове: тридневна20 ч. Брой кредити: 1,3

Програмата завършва с пленарна дискусия по основните аспекти и проблеми на ученето през целия живот.

Ръководител: доц. д-р Чавдар Катански

 

34. Вид: монофазна/двуфазна програма “Обучаващ мениджмънт в предучилищното образование”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 40 по договаряне по заявка

Предназначение: за директори на детски градини и други ръководни кадри от предучилищното образование.

Тематична рамка: Лисабонската стратегия на Европейския съюз и целите – общество на знанието, учещи региони и учещи организации; същностни характеристики на учещата организация; управление на учещата организация; обучаващи управленски функции; директорът в обучаващи управленски ситуации; роля, функции и задачи на обучаващия мениджър; успешни проекти за развитие; казуси от практиката за подготовка и реализация на проекти.

Брой учебни часове:

тридневна – 20 ч./шестдневна – 40 ч.

Брой кредити:

1,3/2,6

Програмата завършва с дискусия по основните аспекти и проблеми на обучаващия мениджмънт и на подготовката на иновационни проекти/разработване и представяне на предложения на проекти за развитие на заведенията като учещи организации.

Ръководител: доц. д-р Чавдар Катански

 

35. Вид: монофазна програма “Техники по изобразителни дейности в детската градина”

Код: Време на провеждане: Място на провеждане:
ПО 41 по договаряне по заявка

Предназначение: за учители, които желаят да повишат професионалната си компетентност.

Тематична рамка: Новата учебна документация по изобразително изкуство за детската градина. Художествена практика по различните изобразителни техники.

Брой учебни часове:

тридневна – 20 ч./шестдневна – 40 ч.

Брой кредити:

1,3/2,6

Програмата завършва  с обсъждане на детски творби, изпълнени в различни изобразителни техники.

Ръководител: гл. ас. д-р Мариета Савчева