Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация:   допълнителна професионална квалификация по психология

Форма на обучението: групово

Вид на обучението: присъствено-дистанционно (очните занятия се провеждат в събота, неделя и през ваканциите)

Предназначение: за педагогически съветници и учители с висше педагогическо образование  (само ОКС бакалавър или магистър)

Тематична рамка: Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг. Теория и практика на психологическото консултиране в образованието. Разрешаване на конфликти в училище. Превенция на агресия и насилие. Коучингът в училище. Психолого-педагогически изследвания. Училищна готовност.

Брой учебни часове: 200                Брой кредити: 13,3

Време на провеждане: 14 март 2014 г. 14 март 2015 г.

Начало: 14 март 2014 г., 10.00 часа

Място на провеждане: ДИУУ

Ръководител: проф. дпн Стойко Иванов

Завършилите успешно специализацията защитават дипломна работа и придобиват право да заемат длъжността Педагогически съветник в съответствие с чл. 4а (2) на Инструкция № 2/29.07.1994 г.

За записване: Ива Петрова 02 8080 720, iva5rova@abv.bg